Par zaudējumu atlīdzināšanu, kas nodarīti personas mantai vai veselībai