Pilnveidos ziņu iekļaušanu Noziedzīgu nodarījumu reģistrā