Iekšlietu ministrija pilnveidos iekšlietu sistēmas koledžu darbību

02.03.2011

Valsts kontrole(VK) ir publicējusi revīzijas ziņojumu par „Valsts budžeta līdzekļu izmantošanas likumību un efektivitāti, veicot Iekšlietu ministrijas(IeM) iestāžu amatpersonu un darbinieku apmācību”.


Lai izpildītu VK ieteikumus, iekšlietu ministre Linda Mūrniece jau 23. februārī ir uzdevusi atbildīgajām padotības iestādēm un ministrijas struktūrvienībām noteiktajos izpildes termiņos novērst konstatētās nepilnības un pilnveidot iekšlietu sistēmas koledžu darbību.

IeM sagatavos un iesniegs Ministru kabinetā noteikumu projektu par ministrijas sistēmas koledžu finansēšanas kārtību, nodrošinās vadlīniju izstrādi amatpersonu iesaistei mācību procesā un uzraudzīs, lai padotības iestādes izdarītu grozījumus iekšējos normatīvajos aktos, kas nosaka dienesta pienākumu izpildes, darba laika organizācijas un uzskaites kārtību.

Situācija ir izveidojusies vēsturiski katrai no IeM padotības iestādēm – Valsts policijai, Valsts robežsardzei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, veidojot savu profesionālās izglītības iestādi atbilstoši dienesta specifikai, struktūras veidošanas pamatprincipiem un pieejamajiem resursiem. Savukārt turpmāk Iekšlietu ministrija apņemas veidot vienotu izglītības politiku padotības iestāžu koledžās.

Lai panāktu budžeta līdzekļu efektīvu izlietojumu, IeM līdz šā gada beigām ir ieplānojusi veikt grozījumus ārējos normatīvajos aktos un izstrādāt nepieciešamos iekšējos normatīvos aktus, kā arī veikt koledžu finansējuma sadali atbilstoši īstenotajām pamatfunkcijām.

Paredzēts arī sabalansēt pedagoģiskā personāla atalgojuma sistēmu, pilnveidot izglītības programmu saturu, kā arī pastiprināti kontrolēt valsts budžeta līdzekļu ekonomisku izlietojumu VK norādītajās pozīcijās.

Savukārt, lai mazinātu bez amatam atbilstošās izglītības amatpersonu skaitu dienestos, lielāks akcents tika likts uz amatpersonu izglītošanu profesionālās izglītības programmās nepilna laika studijās, kā arī uz profesionālās pilnveides programmu īstenošanu, kas revīzijas laikā veiktajos aprēķinos netika iekļautas.

Vienlaikus jāatgādina, ka saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma Pārejas noteikumiem, jaunākie un vecākie virsnieki bez amatam atbilstošas augstākās izglītības amatu ieņemt var līdz 2016.gada 1.jūlijam.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ