Apstiprina narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnes turpmākajiem septiņiem gadiem

08.03.2011

Otrdien, 8. martā Ministru kabinets apstiprināja Iekšlietu ministrijas (IeM) izstrādātās „Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnes 2011.- 2017.gadam”.


 Pamatnostādnes ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kurā ietverti pasākumi, lai nodrošinātu plānotas valsts rīcībpolitikas ieviešanas turpināšanu nelegālo narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības mazināšanā un kontrolē.

Pamatnostādņu mērķi ir samazināt nelegālo narkotisko un psihotropo vielu pieejamību, to lietošanas akceptējamību sabiedrībā un to lietošanas nodarīto kaitējumu sabiedrībai, uzlabojot narkomāniem sniegto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un efektivitāti.

Ievērojot prognozējamos, valsts līmeņa un no valsts neatkarīgus - ārējus ietekmējošos faktorus, pamatnostādņu rezultātā plānots panākt narkotisko vielu lietošanas, pamēģināšanas un citu rādītāju vispirms pieauguma stabilizāciju un tikai pēc tam pakāpenisku samazināšanos.

Pamatnostādnēs definēto mērķu sasniegšanai izvirzīti trīs pamata rīcības virzieni: narkomānijas un narkotiku lietošanas profilakse, narkoloģisko pacientu un narkotiku lietotāju veselības aprūpe un narkotiku piedāvājuma samazināšana, savukārt minētajos rīcības virzienos paredzēto aktivitāšu koordinācijai un ieviešanas uzraudzībai paredzēta politikas koordinācija, informācijas apkopošana un analīze.

Par pamatnostādņu ieviešanu atbildīgās institūcijas būs Veselības ministrija, Iekšlietu ministrija, Labklājības ministrija, Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, un Aizsardzības ministrija. Savukārt Iekšlietu ministrija būs atbildīga par pamatnostādņu izpildes kontroli.

Pamatnostādņu īstenošanā iesaistītās institūcijas ir noteikušas nepieciešamību pēc papildus budžeta līdzekļiem 2013.gadā – 475 561 latu apmērā, 2014.gadā – 325 570 latu, 2015.gadā – 365 570 latu, 2016.gadā – 325 570 latu un 2017.gadā – 10970 latu.

Atbilstoši institūciju kompetencei veicamie pasākumi paredz sagatavot grozījumus normatīvajos aktos vai izstrādāt politikas plānošanas dokumentus, kuru projektos tiks iekļauts arī attiecīgo aktivitāšu finansiālās ietekmes izvērtējums. Jautājums par programmas īstenošanai nepieciešamo papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2013.gadā un turpmākajos gados izskatāms kopā ar visu ministriju vidējā termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem.

Ar pamatnostādnēm varat iepazīties šeit: 
Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnes 2011.–2017.gadam


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv

 


Atpakaļ