Sabiedriskajai apspriešanai nodod konceptuālo ziņojumu par valsts politiku ugunsdrošības jomā

18.10.2017

Sabiedriskajai apspriešanai nodots konceptuālā ziņojuma projekts ”Par valsts politiku ugunsdrošības jomā”. Ziņojumā piedāvāti risinājumi valsts ugunsdrošības uzraudzības un prevencijas pasākumu pilnveidošanai, brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu attīstībai, kā arī ugunsdrošības pakalpojumu sniegšanas jomas regulēšanai.


Konceptuālo ziņojumu izstrādājusi darba grupa, kurā piedalījās Iekšlietu ministrijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību apvienības pārstāvji.

Valsts ugunsdrošības uzraudzības pilnveidošanai piedāvātais risinājums paredz, ka ugunsdrošības uzraudzība tiek veikta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) esošo resursu ietvaros, regulāri izvērtējot riskus un nosakot pārbaudāmo objektu grupas. VUGD izvērtēs ugunsgrēku izcelšanās riskus objektos un noteiks objektu grupas, kur tiks veiktas ugunsdrošības pārbaudes. Izlases kārtībā plānveidīgi tiks veiktas ugunsdrošības pārbaudes dzīvojamā sektorā, īpaši daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

Attiecībā uz prevencijas pasākumiem paredzēts sagatavot informāciju individuālo dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašniekiem par veicamajiem pasākumiem un to periodiskumu ugunsdrošības prasību ievērošanai dzīvojamās mājās. Vienlaikus paredzēts īstenot ikgadējās VUGD informatīvās kampaņas iedzīvotājiem, sakārtot un strukturēt sadarbību ar brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijām un pašvaldību ugunsdzēsības dienestiem, kā arī īstenot vienotu koordināciju prevencijas pasākumu veikšanā.

Lai veicinātu brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu attīstību, konceptuālajā ziņojumā ietverti divi risinājuma varianti, pirmajā no tiem paredzot, ka brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas esošā finansējuma ietvaros sadarbojas ar pašvaldībām un VUGD, bet pašvaldību ugunsdzēsības dienesti esošā finansējuma ietvaros sadarbojas ar VUGD. Savukārt otrajā risinājuma variantā paredzēts, ka brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas, saņemot papildu finansējumu no valsts, sadarbojas ar pašvaldībām un VUGD, bet pašvaldību ugunsdzēsības dienesti, saņemot papildu finansējumu no valsts, sadarbojas ar VUGD.

Īstenojot jebkuru no piedāvātajiem variantiem, tiktu noteikts arī normatīvais regulējums attiecībā uz pašvaldību ugunsdzēsības dienestu un brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju uzdevumiem, pienākumiem un tiesībām, resursu minimumu, kā arī brīvprātīgo ugunsdzēsēju apmācības apjomu un saturu.

Lai pilnveidotu ugunsdrošības pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, konceptuālajā ziņojumā iekļauts risinājums, kas paredz, ka Ministru kabinets nosaka kārtību pakalpojumu sniegšanai ugunsdrošības jomā un šo pakalpojumu kvalitātes kontroli, nosakot prasības fiziskām un juridiskām personām, lai tās varētu sniegt pakalpojumus ugunsdrošības jomā, prasības ugunsdrošības pakalpojumu sniedzēju kvalifikācijai, ugunsdrošības pakalpojumu sniedzēju tiesības un pienākumus.

Ar sabiedriskajai apspriešanai izsludināto informātīvo ziņojumu var iepazīties šeit: http://www.iem.gov.lv/lat/sadarbiba_ar_nvo/diskusiju_dokumenti/?doc=39783


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ