Baltijas jūras valstu padome uzsāk jaunu projektu cilvēku tirdzniecības novēršanai – visas Baltijas jūras reģiona dalībvalstis iesaistījušās cīņā pret šo pārrobežu noziegumu

07.09.2018

Baltijas jūras valstu padome (BJVP)* uzsāk jaunu starptautisku projektu cilvēku tirdzniecības apkarošanai – Bruģējot ceļu saskaņotam darbības ietvaram Baltijas jūras reģionā (HOF-BSR).
Starptautiskie ziņojumi norāda, ka reģionā ieceļojušie migranti ir īpaši neaizsargāti no cilvēku tirdzniecības riskiem. Reaģējot uz šo situāciju, BJVP apvieno dalībvalstis, lai visā Baltijas jūras reģionā stiprinātu profesionāļu spējas operatīvas rīcības pārrobežu cilvēku tirdzniecības gadījumu risināšanas nodrošināšanai.


 

Ņemot vērā ekspluatācijai pakļauto cilvēku tirdzniecības upuru lielo skaitu, salīdzinājumā ar nelielo iztiesāto cilvēku tirdzniecības krimināllietu skaitu, efektīvas pārrobežu starpinstitūciju sadarbības nodrošināšana reģionā joprojām ir liels izaicinājums. Koordinētas un vienotas starpvalstu pieejas cilvēku tirdzniecības pārrobežu nozieguma risināšanā un visaptverošas palīdzības un atbalsta cilvēku tirdzniecības upuriem nodrošināšanā izveide ir aktuāla nepieciešamība.

Projekta ietvaros tiks izveidots Baltijas jūras reģiona pārrobežu starpinstitūciju sadarbības mehānisms (Transnational Referral Mechanism), kas kalpos kā instruments profesionāļiem, lai tie veiksmīgi nodrošinātu atbalstu un palīdzību cilvēku tirdzniecības upuriem.

Ir aktuāla nepieciešamība atbalstīt masu medijus sabiedrības informēšanā par cilvēku tirdzniecības jautājumiem. Projektā paredzēts izstrādāt rokasgrāmatu un terminu vārdnīcu žurnālistiem, kas nodrošinās atbalstu informācijas sagatavošanā un uzlabos sabiedrības informēšanu par cilvēku tirdzniecības dažādajām formām.

Projekta aktivitātes paredz stiprināt un paplašināt reģiona sadarbības tīklu cīņai pret cilvēku tirdzniecību, dibinot tiešus kontaktus ar cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes valstīm – Bulgāriju, Rumāniju un Ukrainu.

Latvijas nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos Lāsma Stabiņa pauž gandarījumu par jaunā projekta aktuālajām iniciatīvām, kas tiek uzsāktas vienlaikus ar Latvijas prezidentūru Baltijas jūras valstu padomē un cieši sasaucas ar prezidentūras mērķi veicināt saskaņotu rīcību visā reģionā, saskaroties ar sabiedrības drošības apdraudējumiem, tostarp cīņu pret cilvēku tirdzniecību, lai novērstu un mazinātu šī smagā nozieguma sekas. Ņemot vērā, ka visas reģiona valstis saskaras ar problēmu, ka neliels cilvēku tirdzniecības kriminālprocesu skaits nonāk līdz tiesai, Iekšlietu ministrija nākamā gada februārī organizēs konferenci, lai pilnveidotu izpratni par cilvēku tirdzniecības upuru tiesībām, stiprinātu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, kā arī sekmētu cilvēku tirdzniecības lietu efektīvu izskatīšanu tiesās.

Starpinstitūciju sadarbības tīkla veidošana reģionā veicinās upuru vajadzību un interešu nodrošināšanu, jo bieži vien vienas reģiona valsts pilsoņi tiek ekspluatēti citā reģiona valstī, taču pēdējās atbildīgās iestādes nezina par upura izcelsmes valstī cilvēku tirdzniecības novēršanā iesaistītajām iestādēm, procedūrām un iespējām nodrošināt atbalstu cietušajai personai. Pārrobežu cilvēku tirdzniecības gadījumi efektīvāk tiek risināti, vienlaikus un prasmīgi sadarbojoties iestādēm un nevalstiskajām organizācijām gan valsts ietvaros, gan starptautiski.


Projekta īstenošanu līdzfinansē Zviedrijas Sociālo lietu ministrija un Zviedru institūts (SI).
Projekta vadošais partneris: Baltijas jūras valstu padomes Sekretariāts
Projekta vadītāja Vineta Polatside, BJVP Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību vadītāja, e-pasts: vineta.polatside@cbss.org
BJVP Mediju un komunikācijas nodaļas vadītājs Anthony Jay Olsson, e-pasts: anthony.jay@cbss.org
Projekta sadarbības partneris: Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija
Projekta koordinatore Latvijā Lāsma Stabiņa, nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos, e-pasts: lasma.stabina@iem.gov.lv

 


Atpakaļ