Par sadarbību ar Latvijas Policistu biedrību

Latvijas Policistu biedrības (LPB) pārstāvju tikšanās laikā ar Iekšlietu ministrijas (IeM) vadību, kā arī policijas darbinieku piketā 16. augustā lūdzu LPB formulēt jautājumu loku, kuru risināšanā LPB vēlētos aktīvi piedalīties, pārstāvot ikviena ierindas policijas darbinieku intereses.


Latvijas Policistu biedrības (LPB) pārstāvju tikšanās laikā ar Iekšlietu ministrijas (IeM) vadību, kā arī policijas darbinieku piketā 16. augustā lūdzu LPB formulēt jautājumu loku, kuru risināšanā LPB vēlētos aktīvi piedalīties, pārstāvot ikviena ierindas policijas darbinieku intereses.

Vēl pirms tam, tikšanās laikā ar IeM pārstāvjiem, LPB tika iesniegti izvērtēšanai likumprojekti par IeM iestāžu darbinieku dienesta gaitas reglamentu un disciplināratbildību, IeM budžeta prioritāšu saraksts šā gada budžeta grozījumiem un nākamā gada budžetam, kā arī IeM Ministru kabinetā (MK) iesniegtā koncepcija par IeM dienestu darbinieku atalgojuma paaugstināšanu, lūdzot sniegt vērtējumu un savus priekšlikumus par šiem dokumentiem.

LPB izveidošana tika uztverts kā pozitīvs signāls katram policijas darbiniekam. IeM vadība cerēja, ka LPB spēs konsolidēt policijas darbiniekus visā valstī, sniedzot atbalstu sasāpējušo problēmu risināšanā pēc būtības nevis pēc principa - mums šis priekšnieks patīk – nepatīk.

Diemžēl līdz šim brīdim LPB nav paudusi skaidri formulētu viedokli nevienā no šiem jautājumiem. Apstākļos, kad IeM meklē izeju no krīzes situācijas, kas veidojusies, piecpadsmit gadu laikā nepietiekamā apjomā risinot IeM dienestu darbinieku atalgojuma un materiāltehniskā nodrošinājuma jautājumus, LPB viedokli var tikai nojaust, balstoties uz atsevišķu biedrības pārstāvju pretrunīgiem izteikumiem plašsaziņas līdzekļos. LPB nevar teikt, ka kāds no tās konkrētiem priekšlikumiem kā konkrēti uzlabot situāciju, būtu noraidīts, jo tie vienkārši nav iesniegti ne Valsts policijas (VP), ne IeM vadībai.   

Mana prioritāte, strādājot IeM, ir panākt ievērojamu atalgojuma palielinājumu policistiem, robežsargiem un ugunsdzēsējiem, realizējot ilgtermiņa plānu, kurš pēc apstiprināšanas MK nebūtu grozāms, neatkarīgi no politiskās un izpildvaras maiņām, kā arī panākt darba bīstamībai atbilstošu sociālo garantiju nodrošināšanu visu IeM dienestu darbiniekiem. Tāpēc esmu gandarīts, ka ar Latvijas Pirmās partijas (LPP) atbalstu ir izdevies panākt bērna piedzimšanas pabalsta izmaksāšanu IeM dienestu darbiniekiem, nepieciešamos līdzekļus iekļaujot IeM budžetā jau no 2005. gada.

Ne mazāk svarīgs ir IeM vadības un LPP panāktais valdības atbalsts IeM priekšlikumam beidzot sākt dzēst sociālo garantiju parādus, kas radušies iepriekšējo iekšlietu ministru darbības laikā no 2001. līdz 2004. gadam.

Jūsu 2005. gada 20.jūlija vēstule, kuru parakstījis arī kāda Latvijas politiskajā dzīvē jaunradīta politiskā spēka pārstāvis, kā arī šīs politiskās organizācijas pārstāvju aktivitātes LPB organizētajā piketā vieš pamatotas aizdomas, ka policijas darbinieku interešu pārstāvēšanai veidotā organizācija taisās kļūt par vienas politiskās partijas marioneti.

Ir grūti izprotami kritēriji, uz kuriem balstoties, LPB izvēlējusies stratēģisko partneri ierindas policijas darbinieku interešu aizsardzībai. Iespējams, LPB līderu pieredzes trūkums nav ļāvis apzināties, ka mēģinājumi risināt problēmas augstākajā politiskajā līmenī ne vienmēr ir rezultatīvi, ja nav izmantotas visas iespējas tos risināt iestādes līmenī, pārrunājot problēmas ar VP vai teritoriālo VP iestāžu vadību.

Nenoliedzami katram demokrātiskas valsts iedzīvotājam ir tiesības brīvi paust savu viedokli, izmantojot visus informācijas aprites kanālus, tomēr aicinu LPB pārtraukt spēlēties un vērtēt IeM un VP vadības darbu pēc būtības, kā arī sniegt konkrētus priekšlikumus, kā uzlabot policijas darbinieku stāvokli.

Tāpēc aicinu Jūsu vadīto organizāciju aktīvi piedalīties pašlaik IeM uzsāktajā darbā, kura mērķis ir izvērtēt darba samaksas fonda izlietojuma lietderību un taisnīgumu, kā arī izstrādāt rīcības plānu krīzes novēršanai VP. Aicinu Jūs sniegt maksimāli plašu informāciju par algu fonda izlietojumu VP struktūrvienībās, iespējamiem pārkāpumiem tā izlietošanā, kā arī priekšlikumus, kā optimizēt samaksu atbilstoši paveiktajam darba apjomam, padarot to taisnīgu. Tāpat aicinu Jūs izteikt savus priekšlikumus par pārkārtojumiem, kas būtu nepieciešami VP administratīvajā struktūrā un finanšu izlietojumā, kā arī par publiski pieejamajiem tiesību aktiem, kas skar policijas darbu.

Aicinu LPB neiesaistīties priekšvēlēšanu aktivitātēs, mazinot iespējas pilnvērtīgi pārstāvēt ierindas policijas darbinieku intereses, aktīvi veidot dialogu ar ierindas policijas darbiniekiem, VP un tās teritoriālo iestāžu vadību un Iekšlietu ministriju. 

 

Cerot uz radošu un konstruktīvu sadarbību,

Iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons


Atpakaļ