gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Par Vienotās patvēruma un migrācijas vadības sistēmas attīstības programmu

Ministru Kabinets otrdien, 31. janvārī, apstiprināja Iekšlietu ministrijas izstrādāto „Vienotās patvēruma un migrācijas vadības sistēmas attīstības programmu 2006. – 2009. gadam”, kas paredz nodrošināt Latvijas nacionālajām interesēm un Eiropas Savienības (ES) vienotās migrācijas politikas prasībām atbilstošas migrācijas politikas īstenošanu un noteikt migrācijas procesu kontrolē iesaistīto institūciju stratēģiskās attīstības virzienus.


Ministru Kabinets otrdien, 31. janvārī, apstiprināja Iekšlietu ministrijas izstrādāto „Vienotās patvēruma un migrācijas vadības sistēmas attīstības programmu 2006. – 2009. gadam”, kas paredz nodrošināt Latvijas nacionālajām interesēm un Eiropas Savienības (ES) vienotās migrācijas politikas prasībām atbilstošas migrācijas politikas īstenošanu un noteikt migrācijas procesu kontrolē iesaistīto institūciju stratēģiskās attīstības virzienus.

Lai sasniegtu izvirzītos uzdevumus, projekts nosaka paaugstināt migrācijas procesu kontrolē iesaistīto dienestu administratīvo spēju un pilnveidot to sadarbību, kā arī izveidot vienotu un efektīvi funkcionējošu migrācijas procesu kontroles informācijas sistēmu.

 

Programmā aplūkoti legālās un nelegālās migrācijas, patvēruma, personu apliecinošu dokumentu un ārvalstnieku integrācijas īstermiņa un ilgtermiņa jautājumi, analizējot uzdevu­mus likumdošanas, institucionālajā un tehniskā nodrošinājuma jomā. Tajā arī ietverts situācijas raksturojums, analīze, prognozes, noteikti plānotie rezultāti un uzdevumi rezultātu sasniegšanai.

 

Programmā paredzēti vairāki pasākumi sekmīgās migrācijas procesu kontroles izveidošanai, piemēram, jaunu konsulāro pārstāvniecību izveide, esošo pārstāvniecību telpu aprīkošana atbilstoši ES un NATO drošības standartiem; intensīvā konsulāro amatpersonu apmācība vīzu izsniegšanas jautājumos, tai skaitā uzsākot apmācības reģionos. Tuvākajā laikā jāveic arī nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu biometrijas datu (elektronisks sejas attēls un pirkstu nospiedumi) iekļaušanu vīzu ielīmēs un uzturēšanās atļauju ielīmēs.

 

Pasākumu virkne ir paredzēta nelegālās migrācijas apkarošanas jomā, jo aizvien pieaugot dokumentu viltojumu kvalitātei, to atklāšanai nepieciešama regulāra darbinieku apmācība, nodrošināšana ar mūsdienu prasībām atbilstošiem tehniskajiem līdzekļiem ikvienā migrācijas procesu kontroles posmā. Tiks izstrādāti kritēriji un sistēma, lai veicinātu nelegālo imigrantu atgriešanos izcelsmes valstīs, paredzot dažādas programmas, tai skaitā finansiālo atbalstu šīm personām. Tiks noslēgti nelegālo imigrantu atpakaļuzņemšanas līgumi, kā arī izvērtēti un noteikti kritēriji, pēc kuriem ārzemnieki tiks iekļauti Šengenas “melnajā sarakstā”.

 

Patvēruma procedūras uzlabošanai paredzēts piesaistīt jaunus darbiniekus, izstrādāt elastīgu finansēšanas modeli, izveidot sekmīgas apmācības sistēmu un definēt kritēriju izstrādi palīdzības sniegšanai krīzes situācijās.

 

Programmas ietvaros paredzēts Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts robežsardzes, Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta, Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs vajadzībām izveidot integrētu informācijas sistēmu, kas būs balstīta uz moderniem programmatūras principiem un WWW tehnoloģiju, kā arī apvienot Vienoto vīzu informācijas sistēmu un Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmu, veidojot Personu reģistru.

 

Paredzēts, ka programmas īstenošanai no 2006. - 2009. gadam nepieciešami ap 26,5 miljoniem latu.

 

Pēdējo divu gadu laikā Saeima un Ministru Kabinets migrācijas jomā ir pieņēmis vairākus normatīvos aktus, kuru izstrādes procesā liela uzmanība veltīta Latvijas starptautiskajām saistībām, arī ES vienotās migrācijas politikas īstenošanai. Projekts „Vienotās patvēruma un migrācijas vadības sistēmas attīstības programma 2006.–2009.gadam” nosaka vienotas migrācijas politikas īstenošanu un iesaistīto institūciju stratēģiskās attīstības virzienus.

 

Programma izstrādāta PHARE 2001. gada nacionālās programmas projekta "Patvēruma un migrācijas vadības sistēma" ietvaros.

 

Tās izstrāde balstās uz lēmumu par Latvijas Republikas iestāšanos ES 2004. gada 1. maijā un Eiropas Padomes lēmumu par iekšējo robežu kontroles atcelšanu 2007. – 2010. gadā.


Atpakaļ