Izskata ziņojumu par pierobežas ceļu projektēšanu, būvniecību, rekonstrukciju un apsaimniekošanu

Ministru Kabinets šodien, 29.augustā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par investīciju projekta IA-16 „Valsts robežas infrastruktūras attīstība” ietvaros plānoto pierobežas ceļu projektēšanu, būvniecību, rekonstrukciju un apsaimniekošanu
Ministru Kabinets šodien, 29.augustā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavoto informatīvo

2002.gada vasarā veikta valsts iepirkuma procedūra un noslēgti līgumi par 14 ceļu būvniecību. Tā kā likumā „Par valsts budžetu 2003.gadam" nebija paredzēti finanšu līdzekļi līgumu realizācijai, tika ierosināts tos lauzt.

No 2003.gada aprīļa līdz decembrim IeM veica pārrunas ar visiem ģenerāluzņēmējiem, ar kuriem bija noslēgti līgumi par investīciju projekta realizāciju. To rezultātā ar būvuzņēmējiem tika parakstīti vienošanās protokoli, samazinot līgumu summas pierobežas ceļu būvniecībai par 287,7 tūkstošiem latu.

Ziņojumā norādīts, ka pierobežas ceļu būvniecībā galvenās problēmas saistītas ar 2006.gadā ekspluatācijā nododamajiem ceļiem, zemes īpašumtiesību jautājumu sakārtošanu, kā arī turpmāko pierobežas ceļu būvniecību un apsaimniekošanu. IeM budžetā pašreiz nav paredzēts papildus finansējums ekspluatācijā jau nodoto pierobežas ceļu uzturēšanai. Līdz ar to ir vajadzīga koncepcija, kurā tiktu apzinātas problēmas un izteikti iespējamie risinājumu varianti par turpmāko pierobežas ceļu uzturēšanu un institūciju, kas to veiks, kā arī plānoto nepieciešamo finansējuma apjomu.

Lai varētu realizēt pierobežas ceļu būvniecības projektus, nepieciešams atpirkt zemes īpašniekiem piederošo zemi un sakārtot īpašumtiesības lietojumā esošajām zemes vienībām.

Šobrīd ir apzināti visi 139 zemes īpašnieki, no tiem ar 131 noslēgti priekšlīgumi, par 43 pagasta īpašumā esošām zemes vienībām pieņemti pagasta padomju lēmumi par to piešķiršanu lietošanā Iekšlietu īpašumu valsts aģentūrai. Turpinās arī darbs pie 24 zemes vienībām, kurām tiesiskie valdītāji nav sakārtojuši īpašuma tiesības un ar 22 valsts īpašumā vai lietojumā esošiem zemes gabaliem par valdījuma maiņu. No īpašniekiem ir atpirktas un reģistrētas Zemes grāmatā 20 zemes vienības.

Ministru Kabineta (MK) 2006.gada 24.aprīļa sēdē pieņemts rīkojums par 20 zemes vienību iegādi pierobežas ceļiem pie Pededzes RPP un Bērziņu RPP, savukārt 2006.gada 20.jūlija sēdē – par septiņu zemes vienību iegādi pierobežas ceļu būvniecības projektu īstenošanai pie Pededzes RPP un Pāternieku RKP. MK 2006.gada 5.septembra sēdē plānots pieņemt rīkojumu par 26 zemes vienību atpirkšanu.

Lai realizētu pierobežas ceļu būvniecību, plānots, ka IeM pabeigs sakārtot 2004., 2005. un 2006.gados uzbūvēto pierobežas ceļu īpašuma tiesības līdz 2007.gada 30.novembrim, kā arī līdz 2007.gada 1.februarim iesniegs MK koncepciju par pierobežas ceļu būvniecību, rekonstrukciju un apsaimniekošanu.

 

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213

fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv  


Atpakaļ