Par virsstundu darba apmaksas kārtību

Ministru Kabinets 26.septembrī atbalstīja Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavotos noteikumus par virsstundu darba apmaksas kārtību un apmēru IeM sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi.
Ministru Kabinets 26.septembrī atbalstīja Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavotos noteikumus par virsstundu darba apmaksas kārtību un apmēru IeM sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi.

Noteikumi paredz amatpersonai, kurai noteikts normālais nedēļas darba laiks, virsstundu darba apmaksu veikt par katru kalendāro mēnesi saskaņā ar darba laika uzskaites tabulas datiem. Savukārt personai, kurai noteikts summētais darba laiks, virsstundu darba apmaksu veikt par katriem nostrādātajiem četriem kalendārajiem mēnešiem saskaņā ar darba laika uzskaites tabulas datiem par četriem kalendārajiem mēnešiem.

Plānots, ka apmaksu veiks par virsstundām, kas četru kalendāro mēnešu laikā nostrādātas virs normālā darba laika stundu kopsummas šajos mēnešos. Nosakot normālā darba laika stundu kopsummu, ņems arī vērā laiku, kurā amatpersona nav veikusi dienesta pienākumus slimības, atvaļinājuma un citu attaisnojošu iemeslu dēļ. Izņēmums ir nacionāli nozīmīgu pasākumu nodrošināšana, katastrofu un dabas stihiju izraisīto seku likvidēšana, kad apmaksu veic par attiecīgo laika periodu, ja tam īpaši piešķirti valsts budžeta līdzekļi.

Ja amatpersona atvaļinās no dienesta, mainās amats vai tiek pārcelts dienestā uz citu iestādi, viņa virsstundu darba apmaksu veiks, ņemot vērā faktiski nostrādātās virsstundas attiecīgajā laika periodā.

Amatpersonas nostrādāto virsstundu darbu, ņemot vērā nostrādāto virsstundu skaitu, apmaksās atbilstoši noteiktajai stundas amatalgas likmei, kā arī tiks noteikta piemaksa 100% apmērā no viņa noteiktās stundas amatalgas likmes.

Plānots, ka noteikumi stāsies spēkā ar 2006.gada 1.oktobri.

Atalgojuma palielināšana amatpersonām, apmaksājot virsstundu darbu, nodrošinās lielāku sociālo taisnīgumu. Samazināsies pašlaik pastāvošā sociālā spriedze, kuru izraisa tas, ka amatpersonām noteiktais atalgojuma apmērs nav adekvāts veiktā darba atbildības līmenim, noslogojumam, sarežģītībai, ka amatpersonas tiek iesaistītas virsstundu darbā, nesaņemot par to attiecīgu atalgojumu. Paaugstināsies arī amatpersonu materiālā nodrošinājuma līmenis. Tā rezultātā uzlabosies arī attiecīgo iestāžu darbības rezultāti.

Līdz šim speciālie likumi, kā arī Valsts civildienesta likums skaidri nenoteica IeM sistēmas iestāžu un IeVP amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm virsstundu darba apmaksas nosacījumus. Arī pašreiz spēkā esošajos Ministru Kabineta noteikumos par darba samaksu darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm nav norādīta piemaksa par virsstundu darbu.

Piemaksa par virsstundu darbu ir paredzēta Darba likumā, kas attiecas uz darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba līgums. Sakarā ar to radās dažādas virsstundu darba apmaksas interpretācijas iespējas.

Līdz šim virsstundu darbs tika apmaksāts Valsts robežsardzē saskaņā ar Robežsardzes likuma 44.panta pirmo daļu un 21. panta piekto daļu, kā arī IeVP, pamatojoties uz Valsts civildienesta pārvaldes un Valsts darba inspekcijas lēmumiem, vienlaikus papildu nepieciešamie valsts budžeta līdzekļi šim mērķim nav piešķirti un piemaksas tiek veiktas no ietaupītajiem līdzekļiem, galvenokārt uz vakanču rēķina.

Valsts policija un Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests neveica apmaksu par virsstundu darbu amatpersonām, izņemot, ja virsstundu darbs tika veikts valstiski svarīgu pasākumu drošības nodrošināšanā, un šim mērķim tika piešķirti papildu nepieciešamie finanšu līdzekļi.

Vienlaikus amatpersonas tika iesaistītas virsstundu darbā, pēc tam piešķirot tām atpūtas dienas, kas normatīvajos aktos nebija paredzēts.

Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu noteikumu projekta īstenošanai izskatāms Ministru Kabinetā likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2006.gadam”, kā arī 2007.gada un turpmāko gadu valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem.

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv


Atpakaļ