Apstiprina Iekšlietu ministrijas stratēģiju 2007. – 2009.gadam

Ministru Kabinets (MK) otrdien, 24.oktobrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas darbības stratēģiju 2007. – 2009.gadam, kas nosaka ministrijas galvenos darbības mērķus vidēja termiņa periodam.
Ministru Kabinets (MK) otrdien, 24.oktobrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas darbības stratēģiju 2007. – 2009.gadam, kas nosaka ministrijas galvenos darbības mērķus vidēja termiņa periodam.

Lai sasniegtu Iekšlietu ministrijas darbības virsmērķi - sekmēt tiesiskās kārtības nodrošināšanu, personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzību, valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas, civilās aizsardzības nodrošinājumu, iedzīvotāju uzskaiti un dokumentēšanu, kā arī normatīvo aktu ievērošanu migrācijas jomā Latvijā - stratēģijā izvirzīti desmit galvenie darbības virzieni, kas tiks īstenoti 14 budžeta programmu ietvaros.

Stratēģija identificē Iekšlietu ministrijas prioritāros darbības virzienus un uzdevumus, par kuru īstenošanu ir atbildīgas visas ministrijas struktūrvienības un ministrijas padotībā esošās iestādes. Balstoties uz stratēģijā paredzētajām vidēja termiņa prioritātēm, ik gadu tiks izstrādāts ministrijas darba plāns, kas paredzēs konkrētus pasākumus, kas vērsti uz stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Stratēģijā norādīts, ka Iekšlietu ministrijas darbību un prioritātes vidējā termiņā ietekmēs augošās prasības pret iekšējās drošības nodrošinājumu valstī, dalība Eiropas Savienībā (ES), kā arī Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības nodrošinājuma līmenis ar nepieciešamajiem materiāltehniskajiem un cilvēku resursiem.

Stratēģijā norādīts, ka dalība ES prasa ievērot stingrākus iekšējās drošības standartus gandrīz visos iekšlietu sistēmas darbības sektoros, taču līdz ar to arī tiek nodrošināta vienota sistēma iekšējās drošības nodrošināšanas jomās un pilnveidota iekšlietu darbinieku darbības atbilstība starptautiski atzītiem standartiem.

Šie aspekti ir cieši saistīti ar valsts spējām nodrošināt materiāli tehnisko bāzi katrai iestādei un katram darbiniekam, radot tiem iespējas pilnvērtīgi izpildīt viņiem uzticētos pienākumus. Tāpēc būs nepieciešami lieli kapitālieguldījumi iekšlietu sistēmas iestādēs un darbiniekos, kā arī iespējama zināma skaita prasībām neatbilstošu darbinieku atbrīvošana no amatiem, norādīts stratēģijā.

Tāpēc stratēģija paredz, ka Iekšlietu ministrija turpinās darbu pie ES standartu harmonizēšanas un plaša mēroga pielietošanas, bet vienlaikus valsts ietvaros tiks pilnveidotas finansiālās un materiāli tehniskā nodrošinājuma programmas, kas sekmētu iekšlietu sistēmas iestādes un darbiniekus pāriet uz augstākas kvalitātes prasību ievērošanu.

Atbilstoši stratēģijai nākamajos divos gados Iekšlietu ministrijas darbības mērķi būs iekšlietu politikas plānošana un izstrāde, tās īstenošanas organizēšana un koordinācija, Iekšlietu ministrijas vienotās sakaru un informācijas sistēmas darbības nodrošināšana, iekšlietu politikas īstenošana, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajā dienesta pakāpēm veselības aprūpe un atsevišķas sociālās garantijas, valsts politikas īstenošana speciālās profesionālās izglītības jomā, sagatavojot kvalificētus speciālistus darbam Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm speciālās fiziskās un profesionālās sagatavotības uzturēšana un pilnveidošana, valsts materiālo rezervju uzskaite, valsts materiālo rezervju veidošana, uzglabāšana un atjaunināšana, lietisko pierādījumu glabāšana, realizācija un iznīcināšana, kā arī Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu administratīvās spējas stiprināšana un materiāltehniskā nodrošinājuma pilnveidošana, lai īstenotu Šengenas Acquis prasības.

Par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Iekšlietu ministrijai jauno politikas iniciatīvu īstenošanai 2007. un turpmākajos gados Ministru kabinets lems kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.

Ar pilnu IeM stratēģijas tekstu var iepazīties MK mājas lapā:

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=30243211

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv 


Atpakaļ