Vēlas noteikt namu un dzīvokļu īpašnieku atbildību par ugunsdrošību

Iekšlietu ministrija šodien, 26.oktobrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus Ugunsdzēsības un ugunsdrošības likumā, kas paredz noteikt namu un dzīvokļu īpašnieku un apsaimniekotāju atbildību par ugunsdrošību īpašumos, kā arī dod valsts ugunsdrošības inspektoriem tiesības apturēt vai ierobežot ēkas, būves, telpas, cita objekta vai iekārtas darbību, būvniecību un ekspluatāciju vai produkcijas laišanu tirgū.
Iekšlietu ministrija šodien, 26.oktobrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus Ugunsdzēsības un ugunsdrošības likumā, kas paredz noteikt namu un dzīvokļu īpašnieku un apsaimniekotāju atbildību par ugunsdrošību īpašumos, kā arī dod valsts ugunsdrošības inspektoriem tiesības apturēt vai ierobežot ēkas, būves, telpas, cita objekta vai iekārtas darbību, būvniecību un ekspluatāciju vai produkcijas laišanu tirgū.

Grozījumi paredz, ka par ugunsdrošību namos un telpās atbild to īpašnieki (valdītāji), apsaimniekotāji, kā arī īrnieki, nomnieki. Viņu pienākums ir uzturēt īpašumā (valdījumā, apsaimniekošanā) esošos namus, telpas un dzīvokļus, kā arī īrētās, nomātās ēkas un telpas atbilstoši ugunsdrošības prasībām, un ugunsgrēka gadījumā pildīt ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu amatpersonu norādījumus.

Valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektoriem būs tiesības jebkurā laikā veikt ugunsdrošības pārbaudes objektos, pieprasīt objektu īpašniekiem (valdītājiem), vadītājiem, apsaimniekotājiem, kā arī īrniekiem, nomniekiem novērst ugunsdrošības prasību pārkāpumus un sniegt ar ugunsdrošības jautājumiem saistīto informāciju.

Tāpat inspektori būs tiesīgi apturēt vai ierobežot ēkas, būves, telpas, cita objekta vai iekārtas darbību, būvniecību un ekspluatāciju vai produkcijas laišanu tirgū.

Grozījumi paredz, ka darbību aptur, ja konstatēti tādi ugunsdrošības prasību pārkāpumi, kad ēku, būvju, vai iekārtu ekspluatācija var novest pie ugunsgrēka vai rada nepieļaujamu risku cilvēkiem un materiālajām vērtībām. Savukārt lēmumu par produkcijas laišanas tirgū apturēšanu vai ierobežošanu inspektors varēs pieņemt, ja tirgū laistā produkcija neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām.

Pirms lēmuma par darbības apturēšanu pieņemšanas, ugunsdrošības inspektors objektu īpašniekam, vadītājam, apsaimniekotājam, īrniekam vai nomniekam iesniegs brīdinājumu par darbības apturēšanu, norādot konstatētos ugunsdrošības pārkāpumus un nosakot termiņu pārkāpumu novēršanai. Ja brīdinājumā norādītie pārkāpumi nebūs novērsti noteiktajā termiņā, inspektors varēs lemt par darbības apturēšanu.

Lēmumu par darbības apturēšanu varēs pieņemt bez iepriekšēja brīdinājuma, ja būs konstatēti normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpumi, kuru rezultātā var izcelties ugunsgrēks vai notikt sprādziens.

Ja atbildīgā persona nepildīs ugunsdrošības uzraudzības inspektora lēmumu par ēkas, būves, telpas, cita objekta vai iekārtas darbības, būvniecības un ekspluatācijas vai produkcijas laišanu tirgū apturēšanu vai ierobežošanu, fiziskās personas varēs sodīt ar naudassodu līdz 500 latiem, bet juridiskās personas – līdz 3000 latiem, paredz grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213, fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv


Atpakaļ