Izskata informatīvo ziņojumu par narkotiku apkarošanu

Ministru Kabinets otrdien, 24.aprīlī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par "Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programmas 2005.-2008.gadam" īstenošanu 2006.gadā".
Ministru Kabinets otrdien, 24.aprīlī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par "Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programmas 2005.-2008.gadam" īstenošanu 2006.gadā".

Informatīvais ziņojums atklāj, ka 2006.gadā tieši puses - 24 – plānoto pasākumu ieviešana noritējusi saskaņā ar programmā paredzēto, bet atlikušie 24 pasākumi 2006.gadā nav tikuši ieviesti programmā paredzētajā apjomā vai nav uzsākta to ieviešana vispār. Visiem neieviestajiem pasākumiem ir nepieciešami papildus līdzekļi, kas 2006.gadā nav piešķirti.

Ziņojumā īpaši pasvītrotas problēmas pasākumu ieviešanā, kas saistītas ar Tieslietu ministirjas kompetencē esošajiem pasākumiem atkarīgo ieslodzīto ārstniecības iespēju nodrošināšanā, profilakses programmu ieviešanā un nelegālo narkotiku izplatības apkarošanai nepieciešamā tehniskā aprīkojuma nodrošināšanā ieslodzījumu vietās. Tāpat uzsvērtas problēmas atkarīgo bērnu ārstniecības iespēju palielināšanā, kā arī pieminēti četri Iekšlietu ministrijas pārziņā esošie pasākumi saistībā ar Narkotiku apkarošanas birojapersonāla skaita palielināšanu un tehniskā aprīkojuma nodrošināšanu un tiesu medicīnas ekspertīžu centra tehniskā aprīkojuma nodrošināšanu, kuru risināšanu 2007.gadā nolemts realizēt IeM jau piešķirtā budžeta līdzekļu ietvaros.

Ziņojumā pozitīvi novērtēta Labklājības ministrijas aktivitāte likumdošanas jomā, kā rezultātā ar 2007.gada 1.janvāri ir paplašināts valsts apmaksātas sociālās rehabilitācijas saņēmēju loks, nosakot, ka bezmaksas rehabilitāciju ir tiesīgi saņemt ne tikai bērni (kā iepriekš), bet arī pieaugušie.

Tāpat kā pozitīvs secinājums ziņojumā konstatēts, ka 2006.gadā dažas atbildīgās ministrijas un iestādes ir centušās nodrošināt atsevišķu programmas uzdevumu izpildi tām pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros - bez papildu līdzekļu piešķiršanas. Taču vienlaikus konstatēts, ka neviens no šiem centieniem 2006.gadā nav spējis nodrošināt pilnīgu attiecīgā uzdevuma vai tā atsevišķā posma ieviešanu tādā apjomā, kā paredzēts valsts programmā.

Analizējot narkotiku izplatības un narkomānijas tendences pārskata periodā, secināts, ka pēc Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes sekretariāta rīcībā esošajiem operatīvajiem datiem 2006.gadā reģistrētā saslimstība ar narkotisko un psihotropo vielu atkarību pieaugusi apmēram par 20% salīdzinot ar 2005.gadu. Par 7% pieaudzis pirmreizēji reģistrēto pacientu skaits ar opioīdu atkarību - 2005.gadā šādu pacientu skaits bija 51% no visiem pirmreizēji reģistrētiem atkarīgajiem, bet 2006. gadā – 57% no visiem pirmreizēji reģistrētiem atkarīgajiem. Pieaudzis arī pirmreizēji reģistrēto pacientu skaits ar vairāku vielu intoksikācijām vai kaitējoši pārmērīgu lietošanu.

Narkotiku nelegālās aprites jomā 2006.gadā jaunas būtiskas tendences nav novērotas. Līdzīgi kā pēdējos gados valstī saglabājas stabils sintētisko narkotiku - amfetamīna tipa stimulantu pārsvars, kā arī pieaudzis heroīna īpatsvars nelegālo narkotiku tirgū. Nav ievērojamu izmaiņu arī narkotiku cenās nelegālajā tirgū.

2006.gadā konstatēti trīs gadījumi, kad no narkotiku nelegālās aprites izņemta sevišķi bīstamā narkotiskā viela 3-metilfentanils jeb tā sauktais „baltais ķīnietis”.

Ar katru gadu palielinās konspirācijas un piesardzības līmenis narkotiku realizācijas jomā, ir vērojama narkotiku dīleru mobilitātes palielināšanās, proti, samazinās tirdzniecība no dzīvokļiem un palielinās tirdzniecība sabiedriskās vietās, no transporta, sarunājot tikšanās katru reizi atšķirīgās vietās un tikai pazīstamām vai uzticamām personām. Tāpat arī tiek izmantoti slēpņi publiski pieejamās vietās (piemēram, mežos un neapdzīvotās celtnēs) narkotiku lielāka daudzuma uzglabāšanai.

Ir manāmas arī pakāpeniskas izmaiņas narkotiku nelegālajā apritē iesaistīto personu lokā – ar narkotisko vielu tirdzniecību vairāk sāk nodarboties sievietes un personas, kas agrāk sodītas par cita veida noziedzīgiem nodarījumiem.

IeM Informācijas centra dati liecina, ka 2006.gadā Latvijā reģistrēts 1021 ar narkotisko un psihotropo vielu nelegālo apriti saistīts noziedzīgs nodarījums.

Sīkāka informācija:

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ