Rosina stingrāk ierobežot prostitūciju

Iekšlietu ministrija šodien, 28.jūnijā pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus vairākos normatīvajos aktos, kuru mērķis ir stingrāk ierobežot prostitūciju, bargāk sodīt personas, kas to veicina, un seksuālo pakalpojumu pircējus.
Iekšlietu ministrija šodien, 28.jūnijā pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus vairākos normatīvajos aktos, kuru mērķis ir stingrāk ierobežot prostitūciju, bargāk sodīt personas, kas to veicina, un seksuālo pakalpojumu pircējus.

Iekšlietu ministrijas ierosinātās izmaiņas samazinās iesaistīšanos prostitūcijā, apgrūtinās seksuālo pakalpojumu pieejamību un līdzsvaros atbildības nastu starp klientu un seksuālo pakalpojumu sniedzēju, tā ierobežojot gan šo pakalpojumu piedāvājumu, gan pieprasījumu pēc tiem.

Grozījumi Krimināllikumā paredz noteikt kriminālatbildību par jebkāda veida personas iesaistīšanu prostitūcijā un palielināt sodu par to, nosakot, ka par šādām darbībām var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem.

Šobrīd Krimināllikums paredz kriminālatbildību par pilngadīgas personas iesaistīšanu prostitūcijā tikai gadījumā, ja notikusi vardarbība vai tas darīts iedzīvošanās nolūkā. Pēc grozījumu pieņemšanas krimināli sodāmas būs jebkādas darbības, kas veicinājušas personas iesaistīšanos prostitūcijā, pat ja tas noticis ar pašas personas piekrišanu. Līdz ar to Latvija izpildīs ANO 1950.gada Konvencijas „Par cilvēku tirdzniecības un prostitūcijas izmantošanas no trešo personu puses novēršanu” prasības.

Savukārt brīvības atņemšanas soda palielināšana padarīs iesaistīšanu prostitūcijā par smagu noziegumu, ļaujot policijai tā izmeklēšanā izmantot speciālās izmeklēšanas darbības, piemēram, noklausīšanos, izsekošanu un citas.
Iekšlietu ministrija arī būtiski pārstrādājusi Ministru kabineta 2001.gada 22.aprīļa noteikumus Nr.210 „Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi” ar mērķi padarīt šos noteikumus par efektīvu prostitūcijas kontroles mehānismu. 

Grozījumi noteikumos paredz, ka seksuālos pakalpojumus drīkstēs piedāvāt, sniegt un saņemt tikai dzīvojamā telpā, kas ir šo pakalpojumu sniedzēja īpašums vai par kuru tam ir noslēgts īres līgums. Jebkurā citā vietā – uz ielas, striptīza klubos, masāžas salonos, mājās pie klienta un tamlīdzīgi – seksuālo pakalpojumu piedāvāšana, sniegšana un saņemšana būs aizliegta.

Turklāt grozījumi paredz, ka seksuālo pakalpojumu sniegšana būs pilnībā aizliegta izglītības un audzināšanas iestādēs, baznīcās un kulta celtnēs, kultūras un sporta iestādēs, izklaides un atpūtas vietās, ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, ēkās vai būvēs, kurās izvietotas valsts un pašvaldību iestādes vai kapitālsabiedrības, un 100 metru attālumā no tām. Šo iestāžu, institūciju un komersantu vadītājiem būs jānodrošina, lai tajās netiktu piedāvāti, sniegti un saņemti seksuālie pakalpojumi.

Papildus tam grozījumi dos pašvaldībām tiesības noteikt vēl citas vietas, kur prostitūcijas pakalpojumu piedāvāšana, sniegšana un saņemšana ir pilnībā aizliegta. Vienlaikus no noteikumiem izslēgta „mirusī” norma, kas uzlika pašvaldībām, kurās iedzīvotāju skaits pārsniedz 20 tūkstošus, pienākumu noteikt vietas, kur personas drīkst sniegt seksuālos pakalpojumus.

Strikti nosakot vietas, kur atļauts piedāvāt, sniegt un saņemt seksuālos pakalpojumus, un dodot pašvaldībām tiesības noteikt vēl papildus aizliegumus, tiks samazināta ielu prostitūcija un apgrūtināta seksuālo pakalpojumu pieejamība, tā ierobežojot prostitūciju kā parādību kopumā.

Jāuzsver, ka atbildība par prostitūciju ierobežojošo noteikumu pārkāpšanu gulstas ne vien uz prostitūcijas pakalpojumu sniedzēju, bet arī klientu. Saņemot seksuālos pakalpojumus vietās, kur noteikumi to aizliedz, piemēram, izsaucot prostitūtu pie sevis uz mājām, klientu var sodīt administratīvi, bet ja šāds pārkāpums pieļauts atkārtoti gada laikā - arī ar kriminālsodu. Tāpat sodāma ir jebkura trešās personas darbība, kas veicina prostitūciju, piemēram, šo pakalpojumu popularizēšana vai starpniecība.

Turklāt Iekšlietu ministrija ierosina Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzēt bargākus sodus par prostitūciju ierobežojošo noteikumu pārkāpumiem, nosakot, ka fiziskas personas var sodīt ar naudassodu no 250 līdz 500 latiem. IeM ierosinātie grozījumi paredz ieviest arī juridisko personu atbildību, kuras varēs sodīt ar naudassodu no 500 līdz 1000 latiem.
 
Ar grozījumiem paplašināts kompetento iestāžu loks, kas ir tiesīgas kontrolēt noteikumu izpildi, paredzot pašvaldības policijas iesaisti šajā darbā. Paralēli grozījumu pieņemšanai IeM arī plāno veikt organizatoriskus pasākumus Valsts policijā, lai nodrošinātu efektīvu jauno normatīvo aktu ieviešanu.

Izstrādājot grozījumus MK noteikumos, Iekšlietu ministrija novērsusi diskriminējošo apzīmējumu „prostitūta”, kas nepamatoti norāda uz prostitūcijas saistību tikai ar sievieti, aizstājot to ar jēdzienu „persona, kas sniedz seksuālos pakalpojumus”.

IeM piedāvātie grozījumi izstrādes laikā guvuši konceptuālu atbalstu no Tieslietu ministrijas, Rīgas Domes, Valsts policijas, Rīgas pašvaldības policijas, Starptautiskās Migrācijas organizācijas un sabiedriskās organizācijas „Resursu centrs sievietēm „Marta””.

Grozījumus pēc starpministriju saskaņošanas vēl būs jāizskata Ministru Kabinetā un Saeimā.

Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ