Narkotiku kontroles padome izvērtē darba rezultātus

Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padome (turpmāk – Padome) šodien, 3.aprīlī, izvērtēja Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programmas 2005.-2008. gadam īstenošanu 2007.gadā.
Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padome (turpmāk – Padome) šodien, 3.aprīlī, izvērtēja Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programmas 2005.-2008. gadam īstenošanu 2007.gadā.

šī bija pirmā padomes sēde Ministru prezidenta Ivara Godmaņa vadībā.

Izskatot starpministriju saskaņošanas procesā esošo informatīvā ziņojuma projektu par Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programmas 2005. – 2008.gadam īstenošanu 2007.gadā, Padome nolēma, ka, lai valdība varētu pietiekami pamatoti lemt par valsts budžeta sadali starp atbildīgajām ministrijām un to padotības iestādēm 2009.gadā, ziņojums ir būtiski jāpārstrādā.

Padomes priekšsēdētājs, Ministru prezidents Ivars Godmanis uzsvēra, ka nelegālā narkotisko vielu izplatība ir būtisks jautājums ikvienai šīs valsts iestādei – sākot no Iekšlietu, Izglītības un zinātnes un Labklājības ministrijām un beidzot ar ikvienu iesaistīto institūciju. „Lai 2009.gadam izstrādātu pareizu un efektīvu programmu, mums šobrīd ir jāzina precīzi par katru punktu - kas ir izdarīts, kādi ir darba rezultāti un cik efektīvi izlietoti finanšu līdzekļi,” norādīja premjers. „šim ziņojumam jābūt iepriekšējā darba auditam, lai veiksmīgi varētu strādāt tālāk,” sacīja I.Godmanis, uzsverot, ka ir jāmeklē iespējas piešķirt finansējumu arī tiem uzdevumiem, kuriem līdz nav bijuši līdzekļi.

Padome nolēma, ka ziņojums jāpapildina ar detalizētu ne tikai papildus piešķirtā finansējuma, bet arī pamatbudžeta līdzekļu izlietojuma pārskatu, kā arī informāciju par atbildīgo institūciju paveikto atbilstoši Eiropas Savienības finanšu programmās paredzēto finanšu līdzekļu iegūšanai un apguvei. Tāpat Padome uzskata, ka ziņojumā jāiekļauj atbildīgo institūciju analīze par iemesliem, kuru dēļ līdz šim nav tikuši izpildīti un/vai savlaicīgi uzsākti 20 no valsts programmā paredzētajiem valsts programmas uzdevumiem. Papildinātais ziņojums būs jāiesniedz izskatīšanai valdībā līdz šī gada 1.jūnijam iepriekš paredzētā 1. marta vietā.

Jau vēstīts, ka informatīvais ziņojums tika izsludināts 6.marta Valsts sekretāru sanāksmē. Tas atspoguļo 2007.gada tendences narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanā un kontrolē.

Pēc izsludināšanas ziņojums tika papildināts ar atbildīgo ministriju sākotnēji neiesniegto informāciju par valsts programmas uzdevumu izpildei 2007.gadā piešķirtajiem valsts budžeta papildus finanšu līdzekļiem. Precizētais ziņojuma projekts atklāj, ka atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad valsts programmas izpildei papildus finansējums nebija piešķirts, 2007.gadā programmas uzdevumu izpildei papildus iedalīti kopumā 1,4 miljoni latu. No tiem 585 679 latu saņēmušas Veselības ministrijas padotības iestādes, bet 856 358,38 – Finanšu ministrijas padotības iestāde – Valsts ieņēmumu dienests. Papildus tam Valsts ieņēmumu dienestam „Organizētās noziedzības novēršanas, apkarošanas un samazināšanas valsts programma 2006.-2010 gadam” ietvaros 2007.gadā piešķirti vēl 660 551 lati slepenās novērošanas struktūrvienības izveidošanai, taču šo finanšu līdzekļu apgūšana uzsākta tikai ar 2008.gadā.

Lemjot par valsts programmas ieviešanas gala novērtēšanu un jaunās valsts programmas izstrādi, Padome atzina nepieciešamību veikt nopietnu izvērtēšanas darbu, ne tikai formāli uzskaitot izpildītos vai neizpildītos uzdevumus, bet novērtējot arī izpildīto uzdevumu un pastāvošās valsts pretnarkotiku politikas reālo ietekmi uz narkomānijas izplatību valstī, identificējot trūkumus politikas mērķu sasniegšanā, kā arī novērtējot valsts iestāžu ieguldījumu politikas īstenošanā. Padome piekrita tās sekretāra Jāņa Bekmaņa piedāvātajam rīcības modelim, ka tikai uz šādas nopietna izvērtējuma bāzes ir izstrādājams ilgtermiņa vai vidēja termiņa valsts politikas plānošanas dokuments nākamajam periodam.

Tāpēc, lai nodrošinātu pietiekamu laiku šādas izvērtēšanas veikšanai, taču vienlaikus neapturētu valsts programmā jau paredzēto, bet līdz šim neizpildīto uzdevumu finansēšanu 2009.gadā, Padome uzdeva Iekšlietu ministrijai kopīgi ar visām iesaistītajām institūcijām līdz 1.jūnijam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai valdībā rīcības plānu nelegālo narkotiku un narkomānijas novēršanai 2009.gadā, bet 2009.gadā nākt klajā ar jaunās valsts programmas projektu ilgākam laika periodam.

Padomē tika uzklausīts un atbalstīts bērnu un ģimenes lietu ministra Ainara Baštika ziņojums par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izstrādātajiem grozījumiem likumā „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”, kas paredz samazināt vecumu, no kura ar atkarībām slimojošiem bērniem var piemērot piespiedu ārstēšanu, gadījumos, ja viņi ir izdarījuši administratīvu vai kriminālu pārkāpumu. Likumprojekts izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē pagājušā gada 1.novembrī.

Bērnu un ģimenes lietu ministrija Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai ir arī iesniegusi grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā, lai paredzētu, ka gadījumā, ja bērns vai viņa vecāki nepiekrīt bērna obligātajai ārstēšanai no atkarības slimībām un sociālajai rehabilitācijai, to var veikt, ja saņemta bērna dzīvesvietas bāriņtiesas piekrišana.

Līdz brīdim, kamēr nav pieejams konkrēts tiesību akta projekts, Padome atteicās sniegt konceptuālu atbalstu Izglītības un zinātnes ministrijas un Bērnu un ģimenes lietu ministrijas iecerētajam risinājumam, kā kontrolēt atkarības izraisošo vielu izplatību izglītības iestādēs. Izglītības ministrijā izveidota darba grupa ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”, kas ietver arī paraugplānu rīcībai gadījumos, ja izglītības iestādē ir notikusi vai ir aizdomas par alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo vielu lietošanu, glabāšanu un izplatīšanu..

šī dokumenta vietā Padomes priekšsēdētājs, Ministru Prezidents Ivars Godmanis ieteica iekšlietu ministram kopīgi ar izglītības ministri aktualizēt 2007.gadā Iekšlietu ministrijā apspriesto ieceri par pilotprojekta ieviešanu kādā no skolām, iedibinot skolas administrācijas struktūrā īpašu amatpersonu – „policistu skolā”, kas būtu speciāli apmācīts, lai identificētu narkotiku izplatīšanas faktus skolā, sadarbotos ar tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī apmācītu skolēnus par narkotiku postu.

Ņemot vērā pagājušajā nedēļā Nacionālās attīstības padomes sēdē Valsts Kancelejas izteikto priekšlikumu reorganizēt Padomi, apvienojot to ar Noziedzības novēršanas padomi, Padome nolēma uz nākamo sēdi aicināt šī priekšlikuma autorus un izskatīt šāda soļa lietderību un iespējamo ietekmi uz nelegālo narkotiku un narkomānijas izplatības mazināšanas koordinācijas sistēmu.

Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padome ir no citām politiskās koordinācijas veidojumiem neatkarīga institūcija, kuras uzdevumos ietilpst koordinēt valsts un pašvaldību institūciju, kā arī to pakļautībā un pārraudzībā esošo iestāžu un citu publisko un privāto tiesību subjektu darbību narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru legālās un nelegālās aprites kontrolē un narkomānijas novēršanā un apkarošanā.

Padomi vada Ministru prezidents un tās sastāvā ir iekšlietu ministrs, tieslietu ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, labklājības ministrs, Finanšu ministrijas valsts sekretārs, veselības ministrs, Nacionālo Bruņoto spēku štāba priekšnieks, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs, īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās, Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktors, Narkoloģijas valsts aģentūras direktors, Valsts policijas Narkotiku apkarošanas biroja priekšnieks un Latvijas Policijas akadēmijas rektors. Padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām ir tiesīgs piedalīties ģenerālprokurors vai viņa pilnvarota persona.
Sīkāka informācija:

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv

Atpakaļ