Nosaka Solidaritātes fondu projektu atlases un tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtību

Ministru Kabinets šodien, 10.jūnijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādāto noteikumu projektu „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda projektu atlases un tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtība”.

Ministru Kabinets šodien, 10.jūnijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādāto noteikumu projektu „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda projektu atlases un tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtība”.

Noteikumi nosaka projektu iesniegumu sagatavošanas, iesniegšanas, vērtēšanas un apstiprināšanas kārtību, projektu iesnieguma veidlapu, vērtēšanas kritērijus un fondu atbilstības nosacījumus.

Noteikumi paredz, ka projektu atlases organizēšanu Ārējo robežu fondam un Eiropas Atgriešanās fondam nodrošinās Iekšlietu ministrija, bet Eiropas Bēgļu fondam - Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Lēmumu par visu fondu projektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu, pamatojoties uz projektu iesniegumu vērtēšanas rezultātiem, pieņems vadošā iestāde – Iekšlietu ministrija.

Fondu ietvaros atbalstāmos projektus atlasīs divos veidos - organizējot atklātu projektu konkursu, kad starp projektu iesniegumu iesniedzējiem notiek vienlīdzīga sacensība par projekta iesnieguma apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu, vai organizējot ierobežotu projektu atlasi, kad iepriekš ir zināms ierobežots projektu iesniedzēju loks, kurus uzaicina iesniegt projekta iesniegumu. Ierobežotās atlases gadījumā apstiprinās un finansēs visus projektu iesniegumus, kuri atbilst projektu iesniegumu administratīvajiem, kvalitātes un specifiskajiem kritērijiem.

Projektu atlases veidu un potenciālos finansējuma saņēmējus katrai aktivitātei noteiks fonda gada programmā.

Noteikumi paredz, ka projekta iesniedzējam ir jābūt pieejamiem stabiliem un pietiekamiem finanšu līdzekļiem, lai nodrošinātu projekta ieviešanas nepārtrauktību un spētu nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo cilvēkresursu kapacitāti. Uz fonda finansējumu nevarēs pretendēt projekta iesniedzējs, kuram pašam vai kura atbildīgajai amatpersonai vai citai personai, kas darbojas projekta iesniedzēja uzdevumā, ar spēkā stājušos tiesas spriedumu, ir noteikts kriminālsods saistībā ar projekta iesniedzēja darbību.

Uz fonda finansējumu nevarēs pretendēt arī projekta iesniedzējs, kura atbildīgā amatpersona vai cita persona, kas darbojas projekta iesniedzēja uzdevumā, ar spēkā stājušos tiesas spriedumu ir atzīta par vainīgu krāpšanas, kukuļošanas vai citu darbību veikšanā, kas kaitē Eiropas Kopienas vai Latvijas finansiālajām interesēm.

Saskaņā ar noteikumiem projekta iesniedzējs varēs iesniegt projekta iesniegumu viens pats vai kopā ar vienu vai vairākiem sadarbības partneriem. Sadarbības partneris projektā varēs līdzdarboties gan kā tiešais partneris, kas ir tieši iesaistīts projekta īstenošanā, gan kā finanšu partneris, kas piedalās projekta finansēšanā. Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera savstarpējās attiecības būs jānosaka ar rakstisku vienošanos par pušu atbildību.

Vadošā iestāde vai deleģētā iestāde par katru gada programmu sagatavos nolikumu, kurā norādīs gada programmā izvirzītās prioritātes un atbalstāmās aktivitātes, tam paredzēto finansējumu, projektu īstenošanas maksimālos termiņus, aktivitātes projektu atlases veidu, projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņus un vietu, kontaktinformāciju jautājumu uzdošanai par projektu atlases norisi, kā arī citu informāciju.

Atklātais konkurss tiks izsludināts, ievietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Iekšlietu ministrijas vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā internetā.

Ierobežotas atlases gadījumā aicinājums iesniegt projekta iesniegumu tiks nosūtīts potenciālajam finansējuma saņēmējam un informāciju par to tiks ievietota attiecīgās iestādes mājas lapā internetā.

Noteikumi paredz, ka viens projekta iesniedzējs varēs iesniegt neierobežotu projektu iesniegumu skaitu, ja vien tas spēs izpildīt un nodrošināt noteikumos noteiktās prasības. Tomēr būs aizliegts iesniegt vienu un to pašu projekta iesniegumu par dažādām gada programmas aktivitātēm. Viens projekta iesniegums varēs būt vērsts uz vairākām aktivitātēm, finansējumu šajā gadījumā sadalīs atsevišķi par katru aktivitāti.

Iesniegto projektu vērtēšana tiks veikta ne ilgāk kā sešus kalendāros mēnešus no iesniegšanas termiņa beigām. Vērtēšanu veiks trīs posmos – vispirms izvērtēs administratīvos kritērijus, tad kvalitātes kritērijus, bet noslēguma posmā - specifiskos kritērijus. Kritēriji ir atspoguļoti noteikumu pielikumos.

Noteikumi nosaka arī kārtību, kādā īsteno tehniskās palīdzības aktivitātes. Tās varēs īstenot fondu vadībā, kontrolē un uzraudzībā iesaistītās valsts pārvaldes institūcijas - vadošā iestāde, revīzijas iestāde un sertificēšanas iestāde.


Sagatavoja:
Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 67219213
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga. LV 1026
 


Atpakaļ