Izsludinās Solidaritātes programmas fondu projektu konkursus

Iekšlietu ministrija kā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. – 2013.gadam vadošā iestāde aicina iesniegt projekta iesniegumus uz izvirzītajām aktivitātēm Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda 2007.gada un 2008.gada programmu ietvaros.

Iekšlietu ministrija kā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. – 2013.gadam vadošā iestāde aicina iesniegt projekta iesniegumus uz izvirzītajām aktivitātēm Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda 2007.gada un 2008.gada programmu ietvaros.

Projektu konkursi tiks izsludināti rīt, 15.jūlijā, publicējot sludinājumus laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un citos laikrakstos.

Pretendēt uz fonda finanšu līdzekļiem var Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātas valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiskā persona, cita valsts iestāde vai privāto tiesību juridiskā persona, kā arī starptautiskās organizācijas, kas darbojas atgriešanās jomā.

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam mērķis ir cilvēku plūsmu pārvaldībā ievērot solidaritātes principu, panākot taisnīgu atbildības sadalījumu starp dalībvalstīm attiecībā uz finansiālo slogu, kas saistīts ar ES ārējo robežu integrētas pārvaldības sistēmas ieviešanu, kā arī ar kopējo patvēruma un imigrācijas politiku īstenošanu.

Solidaritātes programmas ietvaros izveidoti četri fondi: Ārējo robežu fonds, Eiropas Bēgļu fonds III, Eiropas Atgriešanās fonds un Integrācijas fonds.

Ārējo robežu fonda (External Border Fund - EBF) (2007.-2013.gads) mērķis ir veicināt personu plūsmu efektīvu pārvaldību uz dalībvalstu ārējām robežām, lai nodrošinātu, no vienas puses augsta līmeņa aizsardzību uz ārējām robežām iekšējās drošības labad un, no otras puses, raitu robežšķērsošanu labticīgiem ceļotājiem saskaņā ar Šengenas acquis, kā arī to darbību labāku vadību, kuras organizē dalībvalstu konsulārie dienesti trešajās valstīs.

Eiropas Bēgļu fonda III (European Refugee Fund - ERF III) (2008.-2013.gads) mērķis ir atbalstīt un veicināt dalībvalstu centienus uzņemt bēgļus un pārvietotās personas un uzņemties attiecīgās sekas saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem šajā jomā.

Eiropas Atgriešanās fonda (European Return Fund - RF) (2008.-2013.gads) mērķis ir atbalstīt dalībvalstu centienus attiecībā uz nelegāli uzturošos trešo valstu piederīgo atgriešanās pārvaldības uzlabošanu visos tās aspektos, veicinot dalībvalstu iestāžu sadarbības izveidošanu un uzlabošanu ar trešo valsts konsulārajām iestādēm un imigrācijas dienestiem.

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (European Fund for the Integration of third-country nationals -IF) (2007.-2013.gads) mērķis ir atbalstīt dalībvalstu centienus nolūkā dot iespēju trešo valstu piederīgajiem ar dažādu kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi iemitināties un aktīvi piedalīties visos Eiropas sabiedrības aspektos.

Latvijai laika periodā no 2007.-2013.gadam Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.2013.gadam ietvaros provizoriski būs pieejami finanšu līdzekļi 41,7 miljonu eiro apmērā. No tiem Eiropas Savienības finansējums ir 31,3 miljoni eiro (75% no kopējā finanšu līdzekļu apjoma) un nepieciešamais nacionālais līdzfinansējums no valsts budžeta līdzekļiem 10,4 miljoni eiro (25% no kopējā finanšu līdzekļu apjoma).

Plašāku informāciju par Solidaritātes programmas fondiem un pieteikumu iesniegšanas kārtību iespējams iegūt Iekšlietu ministrijas mājas lapā sadaļā Eiropas Savienība:

/iem/2nd/?cat=4601


Sīkāka informācija:
Laura Karnīte 
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 67219213, Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga. LV 1026


Atpakaļ