Apstiprina rīcības plānu kūlas dedzināšanas novēršanai

Ministru Kabinets šodien, 28.jūlijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto Rīcības plānu kūlas dedzināšanas apkarošanai 2008.–2010.gadam, kas paredz pasākumu kompleksu pērnās zāles dedzināšanas novēršanai.

Ministru Kabinets šodien, 28.jūlijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto Rīcības plānu kūlas dedzināšanas apkarošanai 2008.–2010.gadam, kas paredz pasākumu kompleksu pērnās zāles dedzināšanas novēršanai.

Plāns ir Iekšlietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Zemkopības ministrijas, Vides ministrijas un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas politikas plānošanas dokuments, kura mērķis ir nodrošināt visu iesaistīto iestāžu, kā arī pašvaldību, plašsaziņas līdzekļu un privātpersonu darbības koordināciju kūlas dedzināšanas apkarošanai.

Kā uzsvērts plānā, novērst kūlas dedzināšanu un mazināt ar to radītos zaudējumus iespējams, realizējot vienotu valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas darbu un civilās aizsardzības jomā, pilnveidojot tiesisko bāzi, kas saistīta ar ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu, kā arī nodrošinot savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbu veikšanu.

Lai sasniegtu mērķi, plānā paredzētie pasākumi strukturēti vairākos darbības virzienos.

Plāns paredz pilnveidot valsts civilās aizsardzības sistēmu, iesaistot valsts, sabiedriskās un nepieciešamības gadījumos arī privātpersonas materiāli tehniskās bāzes sakārtošanā un pilnveidošanā atbilstoši mūsdienu prasībām un iespējamajiem apdraudējuma riskiem.

Plānā ietvertie pasākumi arī vērsti uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darba sekmēšanu, lai sniegtu kvalitatīvāku un operatīvāku palīdzību cilvēkiem ugunsgrēkos, nelaimes gadījumos un tehnogēnās katastrofās.

Viens no būtiskākajiem plāna uzdevumiem ir pilnveidot sadarbību starp valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un privātpersonām ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas darbu un civilās aizsardzības jomā. Tāpat iecerēts pasākumu komplekss, lai informētu un izglītotu sabiedrību par kūlas dedzināšanas negatīvajām un postošajām sekām, uzlabotu sabiedrības iesaisti un informētību vides jomā un veicinātu dabas aizsardzības pozitīva tēla veidošanu.

Plāns arī paredz pilnveidot normatīvos aktus vides aizsardzības jomā, arī nosakot tiesisko regulējumu par videi nodarīto kaitējumu un veicināt valsts un privātās partnerattiecības principa ieviešanu vides aizsardzības problēmu risināšanā.

Būtiska plāna daļa veltīta izglītojošiem pasākumiem mācību iestādēs. Tostarp iecerēta pedagogu sagatavošana rīcībai ugunsbīstamības gadījumā, kā arī sabiedriskās uzraudzības un pirmās palīdzības sniegšanā ugunsnelaimes gadījumā. Iecerēts arī nodrošināt izglītības iestādes ar metodisku un informatīvu materiālu par ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumiem.

Tāpat plāns paredz pasākumus ar mērķi veicināt lauksaimniecības zemes sakopšanu un efektīvu izmantošanu.

Iekšlietu ministrija kā atbildīgā koordinējošā iestāde apkopos informāciju par plāna izpildes gaitu un reizi gadā ziņos par to Ministru Kabinetam.


Sagatavoja:
Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 67219213


Atpakaļ