IeM dalība ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē

26.02.2009

Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Ziedonis Rubezis, IeM Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta direktore Tija Rinmane un iekšlietu ministra padomnieks Reinis Bērziņš šodien, 26.februārī pārstāv Latvijas Republikas viedokli kārtējā Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Briselē. Sanāksmes laikā daudzu tematu vidū tiek izskatīts jautājums par jauno Eiropola (Eiropas policijas birojs – Europol) vadību, migrācijas un bēgļu politikas pozīcijas, kā arī plānota viedokļu apmaiņa Gvantanamo jautājumā.


Sanāksmē ir iekļauti vairāki citi IeM kompetencē esoši jautājumi, un par tiem ir sagatavotas argumentētas nostājas pozīcijas. Briselē tiks izskatīts nelegālās imigrācijas jautājums Vidusjūras reģionā, projekts Padomes secinājumiem par SIS II (otrā līmeņa Šengenas informācijas sistēmu, kas dažādu juridisku un tehnisku iemeslu dēļ nav ieviesta iepriekš paredzētajā termiņā), priekšlikums Padomes Regulai, ar ko izveidos Eiropas Patvēruma atbalsta biroju, komisijas Ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā tiek īstenota Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā un Irākas bēgļu situācijas jautājums.

Jaunā Eiropola vadītāja iecelšana ir svarīga arī Latvijas iekšējās drošības aspektā. Latvija apzinās jaunās iespējas, ko radīs Padomes lēmums par Eiropolu, un aizstās Eiropola konvenciju, Eiropolam kļūstot par ES aģentūru ar paplašinātu mandātu. Nākamajam Eiropola direktoram būs jāstājas pretī jauniem izaicinājumiem, kas saistīti ar šo transformācijas procesu. Šajā kontekstā būtiski izvēlēties tādu kandidātu, kurš teicami pārvalda situāciju Eiropolā un kurš spēs efektīvi piemērot pārmaiņu menedžmenta iemaņas, paaugstinot Eiropola operacionalitāti un nodrošinot visām valstīm elastīgu un efektīvu atbalstu pārrobežu organizētās noziedzības un citu smagu noziegumu, kā arī terorisma novēršanas un apkarošanas jomā.

Esošā Eiropola direktora M. P. Ratzel kunga pilnvaras beidzas š.g. 15.aprīlī un ir ticis realizēts konkurss, meklējot jaunu šīs iestādes vadītāju. Eiropols ir Eiropas Savienības tiesībaizsardzības organizācija, kas veic kriminālizmeklēšanu. Tās mērķis ir uzlabot efektivitāti un sadarbību starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm smagas starptautiskās organizētās noziedzības un terorisma novēršanā un apkarošanā.
 
Rezonansi Eiropas sabiedrībā raisījis Gvantanamo ieslodzījuma nometnes slēgšanas jautājums un iespējamie lūgumi uzņemt Gvantanamo nometnes ieslodzītos.

Līdz šim brīdim ASV Administrācija nav oficiāli vērsusies pie Latvijas valdības ar lūgumu uzņemt Gvantanamo nometnes ieslodzītos.
 
Latvija uzskata, ka gala lēmumam par Gvantanamo nometnes ieslodzīto uzņemšanu jāpaliek katras ES dalībvalsts kompetencē, kā rezultātā ir nepieciešams rast atbildes uz vairākiem jautājumiem, tai skaitā par šo cilvēku iespējamo pārvietošanos Šengenas telpā.


Mareks Matisons

Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieks,
tel.67219213, 28698184, mareks.matisons@iem.gov.lv


Atpakaļ