gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Par dienesta pārbaudi IeM un Valsts policijā

Iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons 12. septembrī, uzdevis veikt dienesta pārbaudi, lai noskaidrotu, kuras Iekšlietu ministrijas (IeM) un Valsts policijas (VP) amatpersonas ir atbildīgas par pieļautajiem pārkāpumiem darba samaksas fonda izlietošanā Valsts policijā.


Iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons 12. septembrī, uzdevis veikt dienesta pārbaudi, lai noskaidrotu, kuras Iekšlietu ministrijas (IeM) un Valsts policijas (VP) amatpersonas ir atbildīgas par pieļautajiem pārkāpumiem darba samaksas fonda izlietošanā Valsts policijā.

Šādu

 

Izmeklēšanas komisijas ziņojums nosūtīts Valsts policijai paskaidrojumu sniegšanai.

 

Likuma „Par budžeta un finanšu vadību” 46. panta 1.daļa nosaka, ka budžeta finansētu institūciju vadītāji ir atbildīgi par tajā noteiktās kārtības un prasību ievērošanu, izpildi un kontroli, kā arī par budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

 

Tomēr, runājot par iespējamiem disciplinārsodiem pēc dienesta pārbaudes, ministrs uzsver, ka „izvērtējot katras amatpersonas atbildību un profesionalitāti, tiks ņemta vērā amatpersonu spēja atzīt pieļautās kļūdas un nepilnības, kā arī spēja ātri un efektīvi novērst konstatētos pārkāpumus.”

 

„Šobrīd būtiskākais jautājums ir nekavējoša atalgojuma, piemaksu un prēmiju sistēmas sakārtošana Valsts policijā, lai taisnīgi un efektīvi apgūtu 2005. gada nogales un 2006. gada finansējumu policijas darbinieku algām,” akcentē Ē.Jēkabsons.

 

Tāpēc līdz šā gada 14. oktobrim Valsts policijai jāizstrādā un jāiesniedz ministrijai darbinieku vienota prēmēšanas kārtība un vienota kārtība un kritēriji, pēc kuriem tiek izmaksātas piemaksas par darbu smagos un sevišķi smagos apstākļos, par smago noziegumu apkarošanu, par organizētās noziedzības apkarošanu, par papildus darbu, par darbu naktīs un svētkos un virsstundu darbu.

 

Tāpat Valsts policijai uzdots līdz 14.oktobrim izstrādāt teritoriālo iestāžu darba samaksas izlietojuma kontroles pasākumu plānu, saistot to ar teritoriālo iestāžu policijas pamatdarbības rezultātu analīzi.

 

Jau vēstīts, ka komisijas ziņojumā konstatēts - Valsts policijā, izmaksājot darbiniekiem algas un prēmijas, pārkāpts budžeta likumā noteiktais par efektīvu un pamatotu budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī virkne Ministru Kabineta (MK) noteikumu.

 

Komisija, konstatēja, ka Valsts policijā iekšējā kontrole darba samaksas jomā ir izveidota, taču vērsta uz ārējo normatīvo aktu formālo prasību izpildīšanu un neveido skaidru, pamatotu un taisnīgu darba samaksas fonda sadali starp VP pārvaldēm un pārvaldēs starp darbiniekiem.

 

VP Centrālā aparātā tiek plānota atalgojuma fonda rezerve, kura paredzēta atvaļināšanas pabalstu, atvaļinājuma kompensācijas izmaksai darbiniekiem atvaļinoties no dienesta, mācību maksas kompensāciju un prēmiju izmaksai VP struktūrvienību darbiniekiem. MK normatīvi neparedz šādas rezerves izveidošanu, kas ļauj secināt, ka kopsavilkumā pa programmu VP tiek mākslīgi uzturēta atalgojumu ekonomija.

 

Komisija arī secināja, ka VP tiek atražotas iepriekšējo gadu budžeta veidošanas nepilnības, jo nav veikti ekonomiskie aprēķini par nepieciešamo finansējumu par darbu svētkos un virsstundu darbu.

 

Jānorāda, ka vairākkārt izskanējušie argumenti par to, ka Valsts kontrole (VK) ir veikusi darba samaksas fonda izlietojuma revīziju Valsts policijā un nav konstatējusi pārkāpumus, ir nepamatoti, jo VK nevērtē algu fonda izlietojuma caurspīdīgumu, taisnīgumu un efektivitāti, bet gan tikai tā atbilstību finanšu uzskaites prasībām. Bez tam arī VK revīzijas atzinumā ir norādījusi, ka VP nav iesniegusi apstiprinātu štatu sarakstu 2004.gadam.


Atpakaļ