gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Grafiskā risinājuma izstrādes konkurss "Miķeļa Valtera medaļa"

Dr. Miķelis Valters

Iekšlietu ministrija ir izsludinājusi jaunam Iekšlietu ministrijas apbalvojumam „Miķeļa Valtera medaļa” grafiskā risinājuma izstrādes konkursu.  


Dr. Miķelis Valters

Iekšlietu ministrija ir izsludinājusi jaunam Iekšlietu ministrijas apbalvojumam „Miķeļa Valtera medaļa” grafiskā risinājuma izstrādes konkursu.  

 

 

 


Iekšlietu ministrijas apbalvojuma „Miķeļa Valtera medaļa” grafiskā risinājuma izstrādes konkursa nolikums

I. Vispārīgie noteikumi

 

1.Konkursa mērķis ir izvēlēties grafisko risinājumu jaunam Iekšlietu ministrijas apbalvojumam „Miķeļa Valtera medaļa”.

 

II. Apbalvojuma vizuālais izskats

 

2. Apbalvojums „Miķeļa Valtera medaļa” (turpmāk – Apbalvojums) būs augstākais apbalvojums Iekšlietu ministrijas apbalvojumu hierarhijā, ko pasniegs reizi gadā par izciliem sasniegumiem un mūža ieguldījumu iekšlietu sistēmas attīstībā.

3. Apbalvojums veltīts Latvijas Republikas pirmajam iekšlietu ministram un ievērojamajam sabiedriski politiskajam darbiniekam Miķelim Valteram (1874 - 1968).

4. Apbalvojumu vizuālajā izskatā jāatspoguļojas piederībai iekšlietu sistēmai, jābūt nacionālajai atpazīstamībai (valsts simbolika), tam jāsaistās ar M.Valtera personību.

5. Apbalvojuma stilam jābūt klasiskam, bet oriģinālam, atbilstošam moderniem apbalvojumu veidošanas paņēmieniem.

6. Apbalvojuma grafiskajam risinājumam jābūt tehniski īstenojamam.

7. Apbalvojums ietver:

7.1. lielo krūšu nozīmi ar lentīti;

7.2. mazo krūšu nozīmi;

7.3. piemiņas (galda) medaļu;

7.4. apbalvojumu kastīti – lielās, mazās krūšu nozīmes un piemiņas (galda) medaļas novietošanai un glabāšanai;

7.5. apbalvojuma apliecinājumu.

8. Visiem apbalvojuma elementiem jābūt veidotiem vienotā vizuālā izskatā.

9. Veidojot apbalvojumu, jāņem vērā, ka tas paredzēts valkāšanai arī pie Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta formas tērpa.  

10. Prasības atsevišķo apbalvojuma elementu vizuālajam izskatam:

10.1. Lielās krūšu nozīmes ar lentīti (turpmāk tekstā – lielā nozīme), diametram jābūt ne lielākam par 5 (pieciem) centimetriem. Lielās nozīmes reversā jāparedz vieta apbalvojuma numuram, datumam, saņēmēja vārdam, uzvārdam. Lielās nozīmes vizuālajā izskatā jāparādās apbalvojuma devīzei „Pēc taisnīguma un krietnuma”.

10.2. Mazās krūšu nozīmes (turpmāk tekstā – mazā nozīme) diametram jābūt ne lielākam par 2 (diviem) centimetriem. Nozīmes reversā jāparedz vieta apbalvojuma numuram, datumam, saņēmēja vārdam un uzvārdam.

10.3. Piemiņas (galda) medaļu (turpmāk tekstā – medaļa) jāveido kā telpisku objektu uz paliktņa. Medaļas vizuālajā izskatā jāiekļauj M.Valtera portrets, apbalvojuma nosaukums „Miķeļa Valtera piemiņas medaļa”, apbalvojuma devīze „Pēc taisnīguma un krietnuma”, kā arī jāparedz vieta apbalvojuma saņēmēja vārdam, uzvārdam, medaļas numuram un saņemšanas datumam. Pieļaujama arī citu elementu iekļaušana medaļas izskatā, taču tā nedrīkst būt pārslogota ar vizuālajiem un tekstuālajiem informācijas nesējiem.

10.4. Apbalvojumu kastīte (turpmāk tekstā - kastīte) paredzēta apbalvojuma lielās krūšu nozīmes, mazās krūšu nozīmes un piemiņas medaļas novietošanai un glabāšanai.

10.5. Apbalvojuma apliecinājums (turpmāk tekstā – apliecinājums) sastāv no apbalvojuma apliecības (turpmāk tekstā – apliecība) un aploksnes vai vāciņiem apliecinājuma pasniegšanai un glabāšanai. Apliecība jāveido A4 formātā. Apliecības obligātie rekvizīti ir:

10.5.1. apbalvojuma nosaukums „Miķeļa Valtera medaļa”;

10.5.2. apbalvojuma devīze „Pēc taisnīguma un krietnuma”;

10.5.3. teksts „Ar Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas rīkojumu _ brīva vieta rīkojuma nosaukumam un numuram, saņēmēja dienesta pakāpei, vārdam, uzvārdam_ apbalvots ar Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas apbalvojumu „Miķeļa Valtera piemiņas medaļa” Nr._”;

10.5.4. iekšlietu ministra paraksts;

10.5.5. datums;

10.5.6. iekšlietu ministrijas zīmogs, izgriezts kongrēvā vai iespiests lakā.

 

III. Konkursa izsludināšana un konkursa darbu iesniegšana

 

11. Konkursu izsludina 2005.gada 1.oktobrī, publicējot sludinājumu presē.

12. Konkursa darbu iesniegšanas laiks ir no 2005.gada 3.oktobra līdz 14.novembrim (pasta zīmogs).

13. Konkursa darba noformējums:

13.1. katra apbalvojuma elementa skice jāiesniedz uz atsevišķas A4 formāta papīra lapas;

13.2. jānorāda autora vārds, uzvārds, personas kods, kā arī kontaktadrese un kontaktu tālrunis.

14. Konkursa darbi jāiesniedz Iekšlietu ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību departamentam, Raiņa bulvārī 6, Rīgā, LV-1050 ar norādi Konkursam „Miķeļa Valtera piemiņas medaļa” vai personīgi Iekšlietu ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību departamentā 204.kabinetā.

 

IV. Pretendentu izvērtēšana un konkursa uzvarētāja apbalvošana

 

15. Konkursam iesniegtos darbus izvērtē iekšlietu ministra izveidota komisija.

16. Komisija konkursa rezultātus apkopo un pieņem lēmumu par konkursa uzvarētāju līdz 2005.gada 1.decembrim.

17. Konkursa komisija nosaka par uzvarētāju tikai viena autora vai autoru grupas apbalvojuma grafiskā dizaina projektu.

18. Komisijas lēmumu apstiprina komisijas priekšsēdētājs.

19. Uzvarējušā projekta autoru vai autoru grupu apbalvo ar naudas balvu 1000,00 latu apmērā (pirms nodokļu nomaksas).

20. Uzvarējušā projekta darbs paliek IeM, lai izgatavotu apbalvojumu vienā eksemplārā reizi gadā.

21. Ja nepieciešams, notiek sadarbība ar uzvarējušā projekta autoru apbalvojuma grafiskā risinājuma papildināšanai un pilnīgai izstrādei.


 M. Valtera bildes [pdf] formātā

 

Papildinformācija: Evita Bune, tālr.: 7219161,

                                  e-pasts: evita.bune@iem.gov.lv 

 


Atpakaļ