Par ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmi Luksemburgā

Iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons no šī gada 12. - 13. oktobrim piedalījās Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Luksemburgā, lai pārrunātu aktuālākos jautājumus iekšlietu un tieslietu jomā.


Iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons no šī gada 12. -

 

EP secinājumu projekts izstrādāts, ņemot vērā Hāgas programmas 2.3. sadaļā noteikto, ka Eiropolam sākot no 2006. gada 1. janvāra jāaizstāj ikgadējie organizētās noziedzības situācijas ziņojumi ar organizētās noziedzības draudu izvērtējumu (OCTA). Padome uzskata, ka OCTA kļūst par efektīvu līdzekli cīņā pret organizēto noziedzību, kas palīdzēs Ministru padomei identificēt draudu jomas un pieņemt lēmumus par nepieciešamajiem pasākumiem to novēršanai. Latvija atbalsta Padomes secinājumu projekta pašreizējo redakciju

 

Tieslietu un iekšlietu ministri plāno arī izskatīt ietvarlēmuma projektu par informācijas un datu apmaiņas procesa vienkāršošanu starp ES dalībvalstu tiesību aizsardzības institūcijām, kas notiktu uz tādiem pašiem noteikumiem kā informācijas apmaiņa nacionāli starp dalībvalsts tiesībaizsardzības iestādēm noziegumu izmeklēšanā un operatīvo darbību veikšanā. Ietvarlēmums attieksies tikai uz jau esošas informācijas apmaiņu, neuzliekot dalībvalstīm par pienākumu iegūt jaunu informāciju.

 

ES tieslietu un iekšlietu ministri arī pārrunās EP secinājumu projektu par reģionālās aizsardzības programmām. Ar ziņojumu par šīm programmām EP un Eiropas Parlamentam Eiropas Komisija (EK) nāca klajā šā gada septembra sākumā.

 

Programmu galvenais mērķis ir patvēruma meklētāju izcelsmes un tranzīta reģionu kapacitātes stiprināšana bēgļu tiesību aizsardzības jomā. Līdz 2005.gada beigām ir plānots uzsākt pirmās aizsardzības pilotprogrammas, kuru rezultātu un ietekmes novērtējumu Komisija plāno veikt līdz 2007.gadam.

 

Plānots, ka pirmā tiesību aizsardzības pilotprogramma tiks uzsākta tranzīta reģionā Rietumu NVS valstīs - Baltkrievijā, Ukrainā un Moldovā. Pilotprogrammas galvenais uzsvars būs esošās patvēruma meklētāju tiesību aizsardzības kapacitātes stiprināšana, sadarbojoties ar reģiona valstu atbildīgajām iestādēm, balstoties uz līdzšinējām sadarbības iestrādēm.

 

Attiecībā uz izcelsmes reģioniem EK ierosina noteikt konkrētu izcelsmes reģiona daļu, kurā pilotprojekts tiktu veikts, kā prioritāro izcelsmes reģionu minot Lielo ezeru reģionu Āfrikā un Austrumāfriku, par pilotprojekta realizācijas vietu piedāvājot Tanzāniju.

 

EP secinājumu projekts paredz, ka EP atbalsta EK Ziņojumā piedāvāto pieeju un atzīst, ka programmas ir pirmais solis, lai uzlabotu piekļuvi starptautiskai aizsardzībai un rastu ilgspējīgus risinājumus tiem, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pēc iespējas īsākā laikā un tuvāk izcelsmes valstīm.

 

EP atkārtoti uzsver ciešas sadarbības nozīmi programmu izstrādāšanā ar trešajām valstīm izcelsmes un tranzīta reģionos, kā arī ar ANO Komisariātu bēgļu jautājumos (UNHCR) un citām starptautiskajām organizācijām. EP arī atbalsta priekšlikumu par pilotropgrammu īstenošanu Rietumu NVS valstīs (Ukraina, Moldova, Baltkrievija) un Subsahāras Āfrikā.

 

EP aicina EK līdz 2005.gada novembra beigām nākt klajā ar pilotprogrammu īstenošanas plāniem, pilotprogrammu novērtēšanu veicot cik drīz vien iespējams 2007.gadā. EP uzsver atbilstoša finansējuma nepieciešamību programmu iniciatīvām un apsveic Komisijas iniciatīvu grozīt EP lēmumu par Eiropas Bēgļu fonda izveidošanu.

 

Latvija atbalsta EP secinājumu projekta apstiprināšanu tā pašreizējā redakcijā, kopumā atbalstot EK izstrādāto pieeju programmu saturam un īstenošanai. Latvija piekrīt, ka pārvietošanās programmas ir tikai kā galējais ilgtermiņa aizsardzības instruments, kurš piemērojams vienīgi tajos gadījumos, kad citi risinājumi nav devuši rezultātu, un ka dalībvalstis var brīvprātīgi izlemt par iesaistīšanos pārvietošanās programmās.


Atpakaļ