Atbalsta priekšlikumus kūlas dedzināšanas novēršanai

Ministru Kabinets


Ministru Kabinets

Savukārt līdz 2006.gada 30.jūnijam IeM kopā ar VIDM, Zemkopības ministriju un RAPLM jāiesniedz izskatīšanai Ministru Kabinetam „Rīcības plāna kūlas dedzināšanas apkarošanai” projektu.

Informatīvajā ziņojumā pausts, ka pašvaldībām būtu jāpievērš lielāka uzmanība kūlas dedzināšanai Latvijas laukos, jo no pašvaldību attieksmes pret teritorijas sakopšanu lielā mērā ir atkarīgs, vai pagasta iedzīvotāji dedzina kūlu, vai nē. Tāpēc būtu nepieciešams veikt teritoriju inventarizāciju un uzdot pašvaldībām par pienākumu izdot saistošos noteikumus, kas noteiktu teritorijas sakopšanu un zāles nopļaušanu rudenī, nosakot konkrētu termiņu un paredzot administratīvo sodu par zāles nenopļaušanu.

Ierosināts arī ievērojami samazināt vai vispār neizmaksāt Eiropas Savienības (ES) tiešā atbalsta maksājumus par platībām, kurās degusi kūla. Pašlaik, ja teritorijā degusi kūla, maksājumus samazina par 10%, tāpēc šobrīd ekonomiski izdevīgāk ir pļavas nodedzināt nekā apstrādāt, norādīts ziņojumā.

Tāpat ziņojumā norādīts, ka nepieciešams aktivizēt veicamos pasākumus saistībā ar Aizsargjoslu likuma prasību izpildi, kur ir noteikts, ka aizsargjoslas gar autoceļiem un dzelzceļiem, ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm, ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem uztur ugunsdrošā stāvoklī. Aizsargjoslu stāvokļa kontroli savas kompetences ietvaros veic pašvaldības, piekritīgās ministrijas un to pakļautībā vai pārraudzībā esošās institūcijas, attiecīgā objekta vai komunikācijas īpašnieks vai lietotājs.

Nepieciešams arī stingrāk kontrolēt ugunsdrošības noteikumu ievērošanu, kur paredzēts, ka objekta teritoriju sistemātiski jāattīra no degtspējīgiem atkritumiem, bet ap ēkām 10 metrus platu joslu jāattīra no sausās zāles un nenovākto kultūraugu atliekām. Par kūlas degšanu teritorijā ir atbildīgs tās īpašnieks – fiziska vai juridiska persona, un par to viņu var saukt pie administratīvās atbildības, izsakot brīdinājumu vai piespriežot naudassodu.

Ziņojumā arī norādīts, ka gadījumos, ja ugunsgrēks bijis postošs, kūlas dedzinātājiem var piemērot arī kriminālatbildību par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, vai šo darbību veikšanu aiz neuzmanības.

Ziņojumā ieteikts būtiski palielināt veicamos izglītojošos pasākumus kūlas dedzināšanas apkarošanas jomā.

Šogad līdz 8.maijam Latvijā reģistrēti jau 5115 kūlas degšanas gadījumi, kā rezultātā gājuši bojā seši cilvēki, astoņi cilvēki cietuši, nodegušas 439 ēkas, izdeguši tūkstošiem hektāru, tai skaitā arī meži.

 

Sagatavoja:

Laura Karnīte

Iekšlietu ministrijas

Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213/9165007

fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv  

 

Kristīne Barševska

Vides ministrijas

Komunikācijas nodaļas vadītājas p.i.

Tel.: 7026533 /6417267

E-pasts: prese@vidm.gov.lv


Atpakaļ