Apstiprina Latvijas nacionālās pozīcijas ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomē

Ministru Kabinets (MK) otrdien, 30. maijā apstiprināja Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes šā gada 1. - 2. jūnija sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem.
Ministru Kabinets (MK) otrdien, 30. maijā apstiprināja Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes šā gada 1. - 2. jūnija sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem. Latvijas valdība atbalsta ieceri pārveidot Eiropas policijas biroja tiesisko darbības pamatu, aizstājot Eiropola Konvenciju ar Padomes lēmumu, atrast visefektīvāko veidu tā realizēšanai, kā arī uzlabot Eiropola pašreizējo darbību.

Latvija arī akceptē Padomes secinājumu projektu, kas nosaka ES prioritātes cīņai pret organizēto noziedzību. Projekts izstrādāts, ņemot vērā Eiropola ziņojumu par organizētās noziedzības draudu novērtējumu. Tas atbilst Latvijas izvirzītajām prioritātēm cīņā pret organizēto noziedzību.

Latvija atbalsta Padomes lēmuma projektu par dalībvalstu līdzekļu atgūšanas dienestu sadarbības mehānismiem. Šī projekta mērķis ir uzlabot sadarbību dalībvalstu starpā, nosakot, ka dalībvalstis izveido vai norīko līdzekļu atgūšanas dienestu. Dienests atvieglo noziedzīgi iegūtu līdzekļu un citu ar noziegumu saistītu īpašumu meklēšanu un identificēšanu. Latvija atbalsta Padomes lēmuma projektu, jo tas veicinās noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu, atklāšanu un novēršanu.

Valdība arī atbalstīja Latvijas pozīciju jautājumos par SIS II tiesisko bāzi. Latvija uzskata, ka vienošanās par SIS II tiesību aktu tekstiem ir obligāts priekšnoteikums SIS II savlaicīgai izveidei. Tas nodrošinātu iekšējās robežkontroles atcelšanu uz jauno dalībvalstu robežām 2007.gadā.

Pašlaik padome nav atrisinājusi jautājumus, kas saistīti ar SIS II ieviešanas pilnvaru nodošanu, atbildīgās iestādes noteikšanu, kas nodarbosies ar ANO un ES sankciju sarakstu ievietošanu SIS II, Īrijas un Lielbritānijas patvēruma iestāžu piekļuvi SIS II, atbildīgo institūciju, kas nodarbosies ar SIS II operatīvo pārvaldību noteikšanu un brīdinājumu par atteikumu ieceļot vai uzturēties izdošanas kritēriju harmonizāciju.

MK akceptēja Latvijas nostāju par šiem jautājumiem sanāksmē. Tā paredz atbalstīt kompromisa variantu par ieviešanas pilnvaru nodošanu pārvaldības iestādei, jo līdzšinējā pieredze rāda, ka Eiropas Komisijas darbība nav efektīva. Ņemot vērā juridisko atbildību par datu pareizību SIS II, Latvija arī uzskata, ka būtu vēlams nozīmēt ES iestādi vai aģentūru, kas būtu atbildīga par ANO un Eiropas Savienības sankciju sarakstā iekļauto personu ievietošanu SIS II. Lai panāktu kompromisu, Latvija var atbalstīt Austrijas Prezidentūras piedāvāto risinājumu, ka datus ievada prezidējošā dalībvalsts.

Latvija atbalsta padomē panākto kompromisu par divu etapu SIS II operatīvo pārvaldību: īstermiņa jeb pārejas perioda nodošanu Eiropas Komisijai un ilglaicīgo - Eiropas Savienības aģentūrai. Trīs gadu laikā pēc regulas projekta spēkā stāšanās, kas nosaka SIS II tiesisko bāzi, ir iespējama tās pārskatīšana.

Atpakaļ