Cilvēku tirdzniecības upuriem nebūs jāmaksā par uzturēšanās atļaujas dokumentu izskatīšanu

(IeM) šodien, 29.jūnijā, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem”.

(IeM) šodien, 29.jūnijā, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem”.
Noteikumos noteikti valsts nodevas apmēri par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas (EK) pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā (LR) pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

Noteikumi paredz atbrīvot no valsts nodevas maksas par termiņuzturēšanās atļaujai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu ārzemniekus, kas atzīti par cilvēku tirdzniecības upuriem. Ar šiem noteikumiem Latvija ieviesīs EK direktīvu „Par uzturēšanās atļaujām, kas izdotas tādiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir cilvēku tirdzniecības upuri vai bijuši iesaistīti darbībās, kas veicina nelegālo imigrāciju, kuri sadarbojas ar kompetentajām iestādēm”.

Savukārt lai ieviestu EK direktīvu „Par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā”, noteikumu projektā paredzēts atbrīvot no valsts nodevas maksas Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices konfederācijas pilsoņus un viņu ģimenes locekļus, kuri iesnieguši izskatīšanai dokumentus termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai vai reģistrēšanai un uzturēšanās atļaujas atjaunošanai, ja tiek mainīts ceļošanas dokuments.

Tāpat noteikumos iekļauta sadaļa par valsts nodevas apmēru par EK patstāvīgā iedzīvotāja LR statusa saņemšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu, kuras ieviešana noteikta 2006.gada 22.jūnijā Saeimas pieņemtajā likumā „Par EK pastāvīgā iedzīvotāja statusu LR”.

Paredzēts, ka par EK pastāvīgā iedzīvotāja LR statusa saņemšanai iesniegtajiem dokumentiem personām būs jāmaksā diferencēta valsts nodeva, kuras apmērs būs atkarīgs no dokumentu izskatīšanas laika un pretendentu tiesiskā statusa dokumentu iesniegšanas brīdī. Trešo valstu pilsoņiem par dokumentu izskatīšanu 90 dienu laikā būs jāmaksā Ls 70, par dokumentu izskatīšanu 30 darbadienu laikā – Ls 120, bet par dokumentu izskatīšanu 10 darbadienu laikā – Ls 170. Latvijas nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuri pirms citas valsts pilsonības iegūšanas bijuši Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi, par iesniegto dokumentu izskatīšanu 90 dienu laikā valsts nodeva paredzēta Ls 20, 30 darbadienu laikā – Ls 50, bet 10 darbadienu laikā - Ls 70. Par statusa pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu personai valsts nodeva būs jāsamaksā pirms dokumentu izskatīšanas.

Pašreiz valsts nodevas apjomu un samaksas kārtību nosaka Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumi Nr.84 “Noteikumi par valsts nodevu par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem”, kas pilnībā neatbilst iepriekš minēto direktīvu nosacījumiem.

Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv


Atpakaļ