Nosaka jaunu kārtību rīcībai ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem

Ministru Kabinets


Ministru Kabinets

Paredzēts arī, ka gadījumā, ja personai par pārkāpumu ceļu satiksmē piemērots administratīvais sods un izņemtās mantas realizētas atbilstoši noteikumos noteiktajai kārtībai, no iegūtajiem līdzekļiem mantas glabātājs – valsts aģentūra „Materiālās rezerves” (MR) - atskaita summu, kas nepieciešama naudas soda samaksai un to izdevumu segšanai, kas saistīti ar izņemto mantu nogādāšanu glabāšanai, mantu glabāšanu un realizāciju.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai precizētu atsevišķas praktiskajā darbā parādījušās pašlaik spēkā esošo MK 2005.gada 10.maija noteikumu Nr.314 „Administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentu glabāšanas, realizācijas un iznīcināšanas kārtība, kā arī realizētās vai iznīcinātās mantas atlīdzināšanas kārtība” nepilnības un maksimāli vienādotu izņemto mantu un dokumentu glabāšanas, realizācijas vai iznīcināšanas procedūras ar tām, ko paredz MK noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu.

Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā institūcijas (amatpersonas), kurām ir tiesības administratīvo pārkāpumu lietās izņemt mantu un dokumentus, nodod tās glabāšanā, pieņem lēmumu par izņemtās mantas nodošanu realizācijai vai iznīcināšanai, kā arī kārtību, kādā tiek realizēta vai iznīcināta izņemtā manta.

Noteikumu projekts paredz, ka izņemto mantu un dokumentus atbildīgā institūcija (amatpersona) var glabāt pati, bet atsevišķas izņemto mantu vai dokumentu grupas, piemēram, ieročus un to sastāvdaļas, sprāgstvielas u.c., nodot konkrētām iestādēm vai personām. Savukārt citu izņemto mantu un dokumentus, ko nav iespējams glabāt šim nolūkam paredzētās telpās, atbildīgā institūcija (amatpersona) ar pamatotu lēmumu nodod glabāšanai MR.

Izņemto mantu, kas ātri bojājas un ko nevar nodot glabāšanā vai arī tās ilgstoša glabāšana rada zaudējumus valstij, atbildīgā institūcija (amatpersona) ar pamatotu lēmumu nodod MR realizācijai vai iznīcināšanai.

MR ar tai nodotajiem izņemtajiem priekšmetiem varēs gan rīkoties pati, gan arī to uzticēt citai institūcijai vai komersantam, slēdzot attiecīgus līgumus. Šāds risinājums ir nepieciešams, jo MR ne vienmēr ir iespējas rīkoties ar attiecīgo mantu, piemēram, ja glabāšanai nepieciešamas īpašas saldētavas vai citas specifiskas iekārtas preču pārvietošanai, uzglabāšanai vai iznīcināšanai.

Projektā tiek īpaši izdalīti tie gadījumi, kad atbildīgajai institūcijai ir jāpieņem motivēts lēmums par izņemtās mantas realizāciju vai iznīcināšanu.

Projektā paredzēta arī MR tālākā rīcība pēc izņemtās mantas vai dokumentu saņemšanas no atbildīgās institūcijas (amatpersonas).

Lai nerastos situācija, kad atbildīgā institūcija (amatpersona), pieņemot galīgo lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, nelemj par rīcību ar izņemto mantu, noteikumu projekts paredz, ka MR par atbildīgās institūcijas (amatpersonas) pieņemtā lēmuma par izņemtās mantas realizāciju vai iznīcināšanu izpildi ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā informē atbildīgo institūciju (amatpersonu), nosūtot apstiprinošu dokumentu.

Noteikumu projektā saglabāta arī norma, kas paredz, ka ieņēmumus, kas gūti, realizējot izņemto mantu, ieskaita īpaši izveidotā depozīta kontā, kur tie glabājas līdz galīgā lēmuma pieņemšanai administratīvā pārkāpuma lietā. Turklāt, lai nodrošinātu līdzekļu saglabātību gadījumos, kad administratīvā pārkāpuma lieta tiek skatīta vairākos kalendārajos gados, šie ieņēmumi glabājami kontā līdz galīgā nolēmuma izpildei administratīvā pārkāpuma lietā un tiek uzkrāti pieaugošā apjomā, pārkontējot uz nākamo taksācijas gadu.

Ministru kabineta noteikumu projekts nosaka izņemtās mantas vai izņemto dokumentu īpašnieka rīcību, ja atbildīgās institūcijas (amatpersonas) galējais lēmums administratīvā pārkāpuma lietā paredz izņemto dokumentu vai izņemtās mantas atdošanu vai tās vērtības atlīdzināšanu. Šajā gadījumā īpašniekam jāvēršas aģentūrā ar iesniegumu par izņemto dokumentu vai izņemtās mantas atdošanu vai tās vērtības atlīdzināšanu, kā arī iesniegumam jāpievieno atbildīgās institūcijas (amatpersonas) lēmuma kopiju vai jāuzrāda atbildīgās institūcijas (amatpersonas) lēmums, kurā lemts par izņemto dokumentu vai izņemtās mantas atdošanu vai tās vērtības atlīdzināšanu īpašniekam.

Pēc minēto dokumentu saņemšanas MR tos izskata un atbilstoši rīkojas – atdod izņemtos dokumentus vai izņemto mantu vai, ja izņemtā manta ir realizēta vai iznīcināta, atlīdzina tās vērtību vai atlīdzina ar tās pašas sugas un tādas pašas kvalitātes priekšmetiem. Noteikumu projektā izslēgta norma, kas paredzēja aģentūrai pieņemt lēmumu, nosakot MR par pienākumu sniegt rakstveida atbildi tikai tajos gadījumos, kad iesniegums tiek noraidīts.

Projekts paredz aģentūras rīcību arī tajā gadījumā, ja izņemtā manta ir tikusi iznīcināta, bet galējais lēmums paredz pienākumu atlīdzināt īpašniekam izņemtās mantas vērtību - īpašniekam atlīdzina zaudējumu izņemtās mantas novērtējuma summas apmērā, kas pastāv atlīdzināšanas brīdī vai atlīdzina izņemto mantu ar tās pašas sugas un tādas pašas kvalitātes priekšmetiem, ņemot vērā izņemtās mantas aprakstes un novērtējuma aktā norādīto vērtību, neatskaitot izdevumus, kas saistīti ar attiecīgās izņemtās mantas glabāšanu un iznīcināšanu.

Lai novērstu situāciju, ka aģentūrai pēc lēmuma, kas paredz izņemtās mantas atdošanu vai tās vērtības atlīdzināšanu, ilgstoši jāglabā izņemto mantu, projektā paredzēts noteikt, ka īpašniekam jāpārņem mantu mēneša laikā no brīža, kad stājies spēkā atbildīgās institūcijas (amatpersonas) lēmums, pretējā gadījumā pēc atgādinājuma un brīdinājuma aģentūrai ir tiesības izņemto mantu realizēt vai iznīcināt.

Savukārt, gadījumos, kad galējais lēmums paredz izņemtās mantas konfiskāciju, izņemtā manta kļūst valstij piekritīga un tiek nodota Valsts ieņēmumu dienestam. Tālākā rīcība ar to notiek saskaņā ar 1998.gada 19.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.188 „Noteikumi par valstij piekritīgās mantas uzskaiti, novērtēšanu un realizāciju”.

            Noteikumu projekta anotācijā uzsvērts, ka, lai nodrošinātu rīcību ar iereibušiem autovadītājiem izņemtajiem transportlīdzekļiem, valsts aģentūrai “Materiālās rezerves” jāpiešķir atbilstošs finansējums, kas pašlaik valsts budžetā nav paredzēts. Aplēses liecina, ka 2006.gada budžetā šim mērķim būtu nepieciešami papildus 919,6 tūkst. Ls, bet turpmākajos gados – 1,2 milj. Ls gadā. Par šiem līdzekļiem MR varētu nodrošināt aptuveni 600 iereibušo šoferu transportlīdzekļu transportēšanu, glabāšanu, realizēšanu/iznīcināšanu, kā arī algot septiņus jaunus darbiniekus, kas nepieciešami, lai varētu veikt transportlīdzekļu uzskaiti, sagatavot ar to saistīto dokumentāciju, apstrādāt transportlīdzekļu vadītāju iesniegumus un sagatavot lēmumus par tālāko rīcību ar transportlīdzekļiem.

Savukārt autovadītāju samaksa par izņemto transportlīdzekļu glabāšanu, kā arī ieņēmumi no noteiktajā termiņā neizņemto transportlīdzekļu realizācijas varētu valsts budžetā nest 919,6 tūkst. Ls 2006.gadā, bet turpmāk – 607,5 tūkst Ls ik gadu.

Pārējo administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentu glabāšanai, realizācijai un iznīcināšanai nepieciešamais finansējums iekļauts 2006.gada valsts budžeta apakšprogrammā „Lietisko pierādījumu glabāšana, realizācijas un iznīcināšana”.

 

Sagatavoja:

Preses un sabiedrisko attiecību departaments

tālrunis 7219213

fakss 7219030

e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv  

Atpakaļ