Cilvēku tirdzniecībā cietušiem ārzemniekiem būs iespējas saņemt palīdzību Latvijā

 

(IeM) ir sagatavojusi un iesniegusi izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē vairākus normatīvos aktus, kas nosaka pamatprincipus palīdzības sniegšanai cilvēku tirdzniecības upuriem – ārzemniekiem, kas nav Eiropas Savienības pilsoņi. 

 


 

(IeM) ir sagatavojusi un iesniegusi izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē vairākus normatīvos aktus, kas nosaka pamatprincipus palīdzības sniegšanai cilvēku tirdzniecības upuriem – ārzemniekiem, kas nav Eiropas Savienības pilsoņi. 

 

Šie projekti nodrošinās Latvijas likumdošanas atbilstību Eiropas Padomes Konvencijai par cīņu pret cilvēku tirdzniecību un Padomes direktīvai 2004/81/EK (2004.gada 29.aprīlis) par uzturēšanās atļaujām, kas izdotas tādiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir cilvēku tirdzniecības upuri vai bijuši iesaistīti darbībās, kas veicina nelegālo imigrāciju, kuri sadarbojas ar kompetentajām iestādēm.

 

Likumprojekts „Par cilvēku tirdzniecības upura uzturēšanos Latvijā” un grozījumi Imigrācijas likumā un Sociālo pakalpojumu likumā nosaka kārtību un nosacījumus, kādā Latvijā ārzemniekiem – cilvēku tirdzniecības upuriem piešķir nogaidīšanas periodu, termiņuzturēšanās atļauju, kā arī kārtību, kādā šīs personas var saņemt valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību.

 

Likumprojekts nosaka, ka Latvijā nonākušam ārzemniekam, kas nav Eiropas Savienības pilsonis un likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par cilvēku tirdzniecības upuri, tiek piešķirts 30 dienu nogaidīšanas periods, lai viņš varētu pieņemt lēmumu par sadarbību ar kompetentajām valsts iestādēm cilvēku tirdzniecības gadījuma izmeklēšanā.

 

Grozījumi Imigrācijas likumā nosaka, ka ārzemniekam – cilvēku tirdzniecības upurim – nogaidīšanas perioda laikā ir tiesības uzturēties Latvijā bez vīzas vai uzturēšanās atļaujas.

Ja upuris nogaidīšanas perioda laikā izteiks gatavību sadarboties ar kompetentajām valsts iestādēm, kompetentā iestāde varēs pieprasīt viņam izsniegt termiņuzturēšanās atļauju uz laiku, kas nav mazāks par sešiem mēnešiem. Nepieciešamības gadījumā atļauju varēs pagarināt.

 

Laikā, kad tiek izskatīts iesniegums par nogaidīšanas perioda piešķiršanu, nogaidīšanas perioda laikā, laikā līdz lēmuma pieņemšanai par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu, kā arī termiņuzturēšanās atļaujas darbības laikā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs nodrošinās ārzemniekiem - cilvēku tirdzniecības upuriem drošu patvērumu un izmitināšanu, neatliekamo medicīnisko palīdzību, psihologa, jurista, veselības aprūpes un citu speciālistu konsultācijas, kā arī iespēju iesaistīties apmācībās un izglītības programmās.

 

Lūgumu piešķirt nogaidīšanas periodu persona varēs iesniegt kompetentajā valsts iestādē (Valsts policijā, prokuratūrā vai tiesā) vai pie sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja.

 

Nogaidīšanas periodu kompetentā iestāde varēs pārtraukt, ja tiks konstatēts, ka cilvēku tirdzniecības upuris aktīvi, brīvprātīgi un pēc savas iniciatīvas atjaunojis sakarus ar personām, kas izdarījušas darbības, kas ir saistītas ar cilvēku tirdzniecību; būs pamats uzskatīt, ka cilvēku tirdzniecības upuris rada draudus valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai un drošībai; būs pamats uzskatīt, ka cilvēku tirdzniecības upuris, uzturoties Latvijā, var traucēt pirmstiesas izmeklēšanu vai tiesībaizsardzības iestāžu darbu noziedzīgu nodarījumu atklāšanā.

 

Savukārt termiņuzturēšanās atļauju upurim varēs anulēt, ja tiks konstatēts, ka upuris aktīvi, brīvprātīgi un pēc savas iniciatīvas atjaunojis sakarus ar personām, kas izdarījušas darbības, kas ir saistītas ar cilvēku tirdzniecību; kompetentā valsts iestāde uzskata, ka sadarbība no cilvēku tirdzniecības upura puses ir krāpnieciskā vai arī, ka šīs personas sūdzības ir krāpnieciskās vai nepatiesas; kompetentajai valsts iestādei ir pamats uzskatīt, ka cilvēku tirdzniecības upuris rada draudus valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai un drošībai; upuris pārtrauc sadarbību ar kompetento valsts iestādi vai kompetentā valsts iestāde pieņem lēmumu pārtraukt attiecīgās krimināllietas izmeklēšanu vai iztiesāšanu.

 

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213

7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv  

 


Atpakaļ