Par zaudējumu atlīdzināšanu, kas nodarīti personas mantai vai veselībai

Valsts sekretāru sanāksmē


Valsts sekretāru sanāksmē

Noteikumi nosaka, lai saņemtu zaudējumu atlīdzību, personai jāiesniedz attiecīgi iekšlietu ministram vai tieslietu ministram rakstisks iesniegums, klāt pievienojot personas rīcībā esošās mantas īpašuma vai valdījuma tiesību apliecinošo dokumentu, personas rīcībā esošos mantai vai veselībai nodarīto zaudējumu apmēru apliecinošu dokumentu un radniecību apliecinošu dokumentu kopijas.

Iekšlietu ministram vai tieslietu ministram tad ir jāizveido komisija, kurai divu mēnešu laikā jāizskata un jāpārbauda dokumenti, kas apliecina zaudējumu nodarīšanas faktu un tā cēlonisko sakaru ar amatpersonas darbību, un jāpieņem lēmums. Ja nepieciešama papildu informācija vai papildu pārbaude par zaudējumu nodarīšanas apstākļiem vai zaudējumu faktisko apmēru, lēmumu var pieņemt triju mēnešu laikā, par to paziņojot personai.

Personas īpašumā vai valdījumā esošajai mantai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas apmēru pierāda ar Administratīvā procesa likumā noteiktajiem pierādīšanas līdzekļiem.

Paredzēts, ka komisijai desmit darba dienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas jāinformē persona, nosūtot viņai attiecīgu motivētu lēmumu.

Atlīdzība izmaksājama desmit darba dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās. Attiecīgo summu pārskaita uz personas iesniegumā norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

Šie noteikumi attiecas arī uz amatpersonām, kuras atvaļinātas no dienesta.

Plānots, ka šie noteikumi stāsies spēkā ar 2006.gada 1.oktobri. Amatpersona un tās radinieki pēc noteikumu pieņemšanas varēs justies sociāli un finansiāli aizsargātāki.

Pašreiz attiecībā uz policijas darbiniekiem ir spēkā likuma „Par policiju” 23.panta septītā daļa, kas nosaka, ka zaudējumi, kas nodarīti policijas darbinieka mantai sakarā ar policijas darbinieka dienesta darbību, atlīdzināmi pilnā apmērā no budžeta līdzekļiem. Attiecībā uz robežsargiem Robežsardzes likuma 43.panta sestā daļa paredz, ka zaudējumi, kas nodarīti robežsarga vai viņa ģimenes locekļu mantai un veselībai sakarā ar robežsarga dienesta darbību, atlīdzināmi pilnā apmērā no valsts budžeta.

Drošības policijas amatpersonām Valsts drošības iestāžu likuma 18.panta sestā daļa paredz, ka zaudējumi, kas sakarā ar dienesta darbību nodarīti valsts drošības iestādes amatpersonas vai tās tuvu radinieku mantai, pilnā apmērā atlīdzināmi no valsts budžeta līdzekļiem.

Šīm normām nav noteikts detalizēts īstenošanas mehānisms Ministru Kabineta noteikumu veidā.

 

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213

7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv  


Atpakaļ