Par dienesta pārbaudi saistībā ar A. Marhela izteikumiem LNT

Iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars vakar, 25. septembrī, apstiprināja dienesta pārbaudes slēdzienu, kurā secināts, ka A. Marhels ir atbildīgs par nepatiesas informācijas sniegšanu Latvijas Neatkarīgās Televīzijas raidījumā „900 sekundes” un viņam piemērots disciplinārsods – piezīme.
Iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars vakar, 25. septembrī, apstiprināja dienesta pārbaudes slēdzienu, kurā secināts, ka A. Marhels ir atbildīgs par nepatiesas informācijas sniegšanu Latvijas Neatkarīgās Televīzijas raidījumā „900 sekundes” un viņam piemērots disciplinārsods – piezīme.

Kā jau iepriekš ziņots, dienesta pārbaudē ministrs uzdeva noskaidrot faktus un izvērtēt Valsts policijas priekšnieka pienākumu izpildītāja Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes priekšnieka Arvīda Marhela rīcību saistībā ar viņa sniegto informāciju Latvijas Neatkarīgās televīzijas ziņu raidījumam šā gada 30. augustā.

Policijas darbinieki piemaksu vietā saņem brīvdienas

1. Dienesta pārbaudē konstatēts, ka A. Marhela izteikumi LNT „900 sekundēs” par to, ka visi Hokeja čempionāta drošības pasākumos iesaistītie VP darbinieki ir saņēmuši piemaksas, nav patiesi. Pārbaudē konstatēts, ka VP Galvenās Kārtības policijas pārvaldes Sabiedriskās drošības pārvaldes (VP GKPP SDP) priekšnieks A. Jirgens devis rīkojumu hokeja čempionātā iesaistītajiem VP GKPP SDP 3. biroja darbiniekiem nostrādātās virsstundas (laikā no š.g. 5. līdz 21. maijam) kompensēt ar brīvdienām jūnijā. Savukārt VP pavēle Nr.762, kura izdota: „Lai realizētu vienotu Valsts policijas darbinieku darba laiku uzskaites kārtību Pasaules čempionātā hokeja laikā un darba samaksas kārtību...”, izslēdz iespēju aizstāt darbiniekiem pienākošās piemaksas par virsstundu un papildu darbu ar brīvdienām. Turklāt no Jirgena paskaidrojumiem izriet, ka hokeja komandu eskortēšana un spēļu norises vietām nav hokeja čempionātā veicamie drošības pasākumi, līdz ar to ceļu policijas darbiniekiem piemaksas naudā netika izmaksātas. Kā vēl viens pamatojums šādu piemaksu nemaksāšanai bijis tas, ka šie policijas darbinieki esot veikuši arī citus ar Hokeja čempionātu nesaistītus pienākumus. Tajā pašā laikā, dienesta pārbaudē secināts, ka, nosakot piemaksas par darbu virsstundās un nakts stundās pašam Jirgenam, netika vērtēts kuras no šīm stundām viņš veica pienākumus saistībā ar Hokeja čempionāta drošības pasākumiem, bet kuras valsts svētkos un ikdienā. Turklāt tāda pati pieeja – nevētījot, kur un par ko saņemtas piemaksas nostrādātajās virsstundās un naktsdarbos no 5. līdz 25. maijam, tika attiecinātas uz Jirgena tuvākajiem padotajiem un virkni citiem Valsts policijas centrālā aparāta struktūrvienību darbiniekiem. Tādejādi policistiem piemaksas faktiski tika noteiktas un izmaksātas pēc atšķirīgiem principiem, kas ir pretrunā ar Administratīvā procesa likuma 6.pantā noteikto vienlīdzības principu.

Tādejādi A. Marhela sniegtā informācija LNT ziņām par to, ka visi Hokeja čempionāta drošības pasākumos iesaistītie Valsts policijas darbinieki piemaksas tomēr saņēmuši, ir nepatiesa.

Marhels maldinājis par hokeja čempionātam atvēlētajiem finanšu līdzekļiem

2. Tāpat A. Marhels sabiedrībai sniedzis nepatiesu informāciju, intervijā LNT norādot, ka Valsts policija Hokeja čempionāta izdevumu segšanai saņēmusi tikai 244 000 Ls.

A. Marhela intervijas laikā uzdoto jautājumu un atbilžu kontekstā sabiedrībai pēc būtības tika sniegta maldinoša informācija par piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, nekā Valsts policijai atļauts izmantot saskaņā ar iepriekš apstiprināto un arī policijas vadībai zināmo Iekšlietu ministrijas izdoto hokeja čempionāta tāmi (š.g. 19. aprīlī rīkojums Nr. 480). Turklāt A. Marhels, balstot savas atbildes uz finanšu aprēķiniem, nepaskaidroja, ka viņa nosauktās summas ir aptuvenie Valsts policijas faktiskie izdevumi, nevis Valsts policijai izdevumu segšanai iedalītais,  proti, reāli pieejamais, finanšu līdzekļu apjoms – 618 231 Ls. Tāpat netika pieminēts, ka atalgojumu izmaksām vien ( to skaitā par virsstundām un darbu nakts stundās), pieejamie, bet policijas darbinieku atalgojumiem neizmantotie, finanšu līdzekļi pārsniedza A. Marhela pieminētos 244 000 Ls, jo Hokeja čempionātā kopumā likuma sargiem bija paredzēts un varēja algās izmaksāt līdz 366 662 Ls, bet patiesībā policisti par padarīto saņēma tikai 97 451 Ls. Tajā pašā laikā intervijā A. Marhela spēja precīzi minēt finanšu līdzekļu uzskaitījumus līdz pēdējam santīmam, liecina, ka viņš pirms intervijas LNT zināja par atšķirībām attiecīgo summu apmērā un statusā (t.i. cik naudas VP bija reāli pieejams un cik VP izmantoja), bet apzināti minēja neprecīzu finanšu uzskaitījumu, radot nekorektu un nepatiesu situācijas atspoguļojumu.

A. Marhela izteikumi kaitē IeM un Valsts policijas prestižam

Izvērtējot A. Marhela rīcību, dienesta pārbaudē atzīts, ka ņemot vērā A. Marhela ieņemamo augsto amatu Valsts policijā, un viņam uzticēto VP priekšnieka pienākumu izpildītāja statusu, fakts, ka viņš, apstrīdot iepriekš masu medijos iekšlietu ministra un ministru prezidenta paustos izteikumus, sniedzis sabiedrībai nepatiesu informāciju, grauj un diskreditē Valsts policijas vadības un Valsts policijas prestižu ne tikai Iekšlietu ministrijā un Valsts policijā, bet arī visas valsts mērogā. Minētā informācija pēc tam tika pārpublicēta un citēta citos masu medijos un plaši apspriesta interneta ziņu portālos, radot saasinātu un negatīvu viedokļu apmaiņu publiskajā vidē par Iekšlietu ministrijas dienestiem kopumā. Līdz ar to A. Marhels pārkāpis 2003. gada 28. augusta MK noteikumu Nr. 594 „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplinārā reglamenta” 7. punktu, kurā norādīts: „Ja darbinieka darbība vai bezdarbība kaitē Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu prestižam, tā uzskatāma par dienesta disciplīnas pārkāpumu” un atbilstoši likuma „Par policiju” 33. panta 4. daļai A. Marhels saucams pie disciplinārās atbildības. Turklāt A. Marhels ar savu rīcību, būdams Valsts civildienesta ierēdnis nav ievērojis „Ierēdņa uzvedības principus” ( 2. p. Ierēdnis uzvedas tā, lai tiktu vairota sabiedrības uzticība valsts pārvaldei; 7.p. Ierēdnis sniedz patiesu informāciju sabiedrībai).

3. Uz A. Marhela paskaidrojumā minētajiem argumentiem, pamatojoties uz savām likumiskajām tiesībām informēt sabiedrību (domāts LNT), dienesta pārbaudē norādīts, ka Marhelam, kā augstai Valsts policijas amatpersonai ir tiesības informēt sabiedrību par iestādes darbību un paust savus uzskatus, it īpaši par lēmumiem, kas attiecas uz to sabiedrības daļu, kuru tiesiskās intereses skar Valsts policijas īstenotās darbības, tai skaitā VP GKPP SDP 3. biroja rotas darbiniekiem, kuriem bija tiesības zināt, kāda samaksa viņiem pienākas par darbu hokeja čempionāta laikā un to arī saņemt.

Lemjot par A. Marhelam piemērojamo disciplinārsodu, tika ņemta vērā viņa nevainojamā dienesta gaita un vairākkārtēji apbalvojumi, gan tas, ka VP priekšnieka pienākumus viņš pildīja otro dienu un valsts policijas finansēšanas jautājumu organizēšana neietilpst viņa tiešo pienākumu veikšanā, tāpēc attiecīgi nav piemērojami bargi disciplinārsodi.

Nav skaidrības, kā un par ko VP tērēta nauda tulkošanai

4. Jānorāda, ka, apkopojot komisijas slēdzienu, konstatēti arī citi apstākļi, kas liecina par iespējamām nelikumībām vai normatīvo aktu pārkāpumiem Hokeja čempionāta finanšu līdzekļu apgūšanā. Proti, Valsts policijas priekšnieks J.Zaščirinskis noslēdzis ar pieciem IeM sistēmas, tostarp VP, darbiniekiem līgumus par tulkošanas pakalpojumiem no latviešu uz angļu valodu summās no 370 līdz 770 Ls (kopā 3 500 Ls), taču pēc IeM pieprasījuma nav saņemti šo darbinieku valodu zināšanu apliecinoši sertifikāti. Arī atskaites dokumenti par šo līgumu izpildi nav pilnīgi. Turklāt līgumos paredzēto tulkošanas un asistēšanas darbu vietā tika veikti citi pienākumi – policijas darbinieku transportēšana čempionāta laikā, transporta kustības grafiku sagatavošana, kā arī videonovērošanas, sakaru un datortehnikas uzstādīšana, montēšana un demontēšana hokeja arēnā. Jānorāda, ka gan šo darbu izdevumiem, gan tulkošanai IeM apstiprinātajā hokeja čempionāta izdevumu tāmē tika paredzēti atsevišķi finanšu līdzekļi, kas saskaņā ar Valsts policijas pārskatu par faktiskajiem čempionāta izdevumiem arī ir iztērēti. Šo faktu pilnīgai un objektīvai izvērtēšanai IeM Galvenajai inspekcijai uzdots organizēt papildus pārbaudi.

Sagatavoja:
Iveta Kancēna
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta direktore
tālrunis 7219363
Mob.: 29466959
fakss 7219030
e-pasts:
iveta.kancena@iem.gov.lv


Atpakaļ