Pilnveidos būvniecības procedūras ugunsdrošības jomā

Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 23.novembrī, izsludināti Iekšlietu ministrijas sagatavotie grozījumi divos būvniecības jomu regulējošos MK noteikumos, kas paredz pilnveidot būvniecības procedūras ugunsdrošības jomā.
Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 23.novembrī, izsludināti Iekšlietu ministrijas sagatavotie grozījumi divos būvniecības jomu regulējošos MK noteikumos, kas paredz pilnveidot būvniecības procedūras ugunsdrošības jomā.

2001. gada 14. augusta Ministru Kabineta noteikumu Nr.370 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202–01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”” grozījumu projekts paredz, ka jau būvprojektā būs jāiekļauj ugunsdrošības pasākumu pārskats. Iecerēts, kas tas samazinās birokrātiskās barjeras uzņēmējdarbības veikšanai būvniecībā, nodrošinās ugunsdrošības prasību ievērošanu būvprojektēšanas stadijā un būvniecības gaitā, kā arī paaugstinās projektētāju atbildību par būvprojekta risinājumiem.

Savukārt noteikumu projekts „Grozījumi 2004. gada 13. aprīļa Ministru Kabineta noteikumos Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”” paredz, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saskaņojums būs nepieciešams tikai sabiedriski nozīmīgām būvēm, kā arī publiskām ēkām un būvēm ar paredzēto cilvēku skaitu, lielāku par 50. Pašlaik noteikumi nosaka, ka VUGD līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā izsniedz atzinumu par tās gatavību ekspluatācijā. Bieži būvēm – ceļi, gāzesvadu ievadi, palīgēkas, šķūnīši, vasarnīcas, siltumnīcas – nav noteiktas ugunsdrošības prasības, bet atzinums no VUGD ir nepieciešams.


Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv 


Atpakaļ