Par Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu programmu

Programmas mērķis ir mazināt bērnu noziedzību, novērst noziedzīgu uzvedību veicinošus faktorus, kā arī uzlabot bērnu drošību un pasargāt viņus no jebkāda veida vardarbības.
Programmas mērķis ir mazināt bērnu noziedzību, novērst noziedzīgu uzvedību veicinošus faktorus, kā arī uzlabot bērnu drošību un pasargāt viņus no jebkāda veida vardarbības.

Ministru Kabinets šodien, 5.decembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu programmu 2006. – 2008.gadam.

Lai to panāktu, plānots turpināt apkopot un analizēt informāciju par nepilngadīgo noziedzības stāvokli un noziedzības novēršanas problēmām, kā arī izstrādāt projektus un veikt preventīvus pasākumus bērniem, lai veicinātu nepilngadīgo tiesisko apziņu un izglītotu drošības jautājumos. Paredzēts arī turpmāk sekmēt sadarbību starp valsts, pašvaldību un sabiedriskā sektora institūcijām, lai uzlabotu darbu ar riska grupas bērniem, mazinātu vardarbību pret nepilngadīgajiem un to vidū, savlaicīgi konstatētu un risinātu bērna uzvedības un socializācijas problēmas, kā arī novērstu nepilngadīgo noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.

Neskatoties uz to, ka Latvijas Republikas spēkā esošajos tiesību aktos ir iestrādāti Konvencijas par bērna tiesībām pamatprincipi, plānots pilnveidot normatīvo bāzi un normatīvo aktu piemērošanu praksē, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību.

Programma arī paredz veikt speciālistu, kas strādā bērnu tiesību aizsardzības jomā, izglītošanu, kā arī organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus kopā ar valsts un citu valstu bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem.

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv 


Atpakaļ