Noteiks apvienības „Apsardze” pakalpojumu cenas

Iekšlietu ministrija šodien, 13.septembrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu par Valsts policijas apvienības „Apsardze” sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

Iekšlietu ministrija šodien, 13.septembrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu par Valsts policijas apvienības „Apsardze” sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

Iekšlietu ministrijas vai Valsts policijas attiecīgajā budžeta sadaļā nav paredzēti izdevumi apvienības „Apsardze” uzturēšanai vai kādu tās izdevumu segšanai no dotācijas sadaļas, visas uzturēšanas izmaksas tiek veiktas tikai no pašu ieņēmumiem. Tāpēc, lai Apvienība „Apsardze” varētu izpildīt savus uzdevumus, tai ir nepieciešams gūt ieņēmumus, sniedzot kvalificētus apsardzes pakalpojumus juridiskām un fiziskām personām. 

Apvienība „Apsardze” veic daudzu svarīgu objektu apsardzi,  piemēram apsargā radioaktīvo atkritumu glabātavu “RADONS”, kur noteikumi pieprasa ar automātiskajiem ieročiem bruņotu apsardzes darbinieku piedalīšanos, ko nevar nodrošināt apsardzes komersanti. Tāpat „Apsardze” veic Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Rīgas brīvostas, Valsts kontroles, Satversmes tiesas, “Rīgas ūdens”, Ķīnas Tautas Republikas vēstniecības u.c. objektu apsardzi, kuru apsardzei nepieciešams nodrošināt atbilstošu kvalitāti, bet kuri nav iekļauti Valsts policijas apsargājamo objektu sarakstā. Apvienība arī sniedz citus pakalpojumus, saistītus ar sabiedriskās kārtības un īpašuma drošību, ko pilnībā nevar nodrošināt apsardzes komersanti.

Lai gan Apvienība „Apsardze” darbojas apsardzes pakalpojumu tirgū, galvenokārt tā kā Valsts policijas Galvenās Kārtības policijas pārvaldes struktūrvienība piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā. Apvienības „Apsardze” piedalīšanās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā sevišķi aktuāla ir vietās, kur nav organizēts vai ir minimāls pastāvīgs kārtības policijas patruļdienests. Lai varētu to veikt, nepieciešams nodrošināt atbilstošus pašu ieņēmumus.

Apvienības „Apsardze” attiecības ar apsardzes pakalpojumu pasūtītājiem – juridiskām vai fiziskām personām - reglamentē savstarpēji noslēgtie līgumi, kas atbilst Civillikuma prasībām. Pašlaik līgumsummas un līgumu noteikumi tiek noteikti, līgumslēdzējiem vienojoties, vai saskaņā ar veikto iepirkumu nosacījumiem. Turpmāk līgumsummas tiks noteiktas saskaņā ar MK apstiprināto cenrādi, kurā cenas ir aprēķinātas, ņemot vērā sniedzamo pakalpojumu apjomu, objekta stāvokli, specifiku, tehnisko nostiprinājumu, atrašanās vietu, kā arī daudzus citus faktorus. 

Lai cenas varētu piemērot precīzāk, ir noteiktas klientu grupas, kurās izdalīti klienti vai objekti, un tiem atkarībā no svarīguma, izbraukumu skaita un citiem raksturlielumiem noteikts atbilstošs koeficients.

Maksas pakalpojumu cenu aprēķins veikts, pamatojoties uz ieguldīto darbu un izmantotajām materiālajām vērtībām, balstoties uz esošajām cenām un, lai ieņēmumi no pakalpojumiem nodrošinātu apvienības „Apsardze” uzturēšanas izdevumus. Atšķirībā no apsardzes komersantiem, sniedzot apsardzes pakalpojumus, apvienība Apsardze” peļņu negūst.

2007.gadā apvienība plāno no maksas pakalpojumiem gūt 7,8 milj. latu ieņēmumus. Tie tiks izlietoti, lai nodrošinātu ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu segšanu, tajā skaitā atlīdzība darbiniekiem (atalgojums, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas) 5,8 milj. lati, preces un pakalpojumi (ēku, telpu, autotransporta noma un uzturēšana, biroja preču iegāde, biroja un datortehnikas remonts, pievienotās vērtības nodoklis) – 1,9 milj. lati, pamatkapitāla veidošana (datortehnikas, sakaru un biroja tehnikas iegāde) 81 tūkst. lati.


Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ