Nosaka paaugstinātas bīstamības objektu apsaimniekotāju pienākumus

Ministru Kabinets šodien, 18.septembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādāto noteikumu projektu „Paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritēriji un šo objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) pienākumi bīstamības samazināšanai”.
Ministru Kabinets šodien, 18.septembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādāto noteikumu projektu „Paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritēriji un šo objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) pienākumi bīstamības samazināšanai”.

Projekts paredz noteikt kritērijus paaugstinātas bīstamības objektu iedalījumam bīstamības grupās - valsts, reģionālas un vietējas nozīmes objekti. Iedalījums tiks noteikts atbilstoši šo objektu kaitējuma iespējamam apjomam, kuru nosaka, ņemot vērā bīstamu ķīmisku vielu un produktu daudzumu, bīstamo vielu grupas un bīstamības klases, hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma klases, radioaktivitātes pieļaujamos limitus, bioloģisko aģentu riska grupas un citus bīstamības parametrus.

Noteikumi paredz, ka paaugstinātas bīstamības objekta īpašnieks (valdītājs, apsaimniekotājs), apzina objektā esošo bīstamo vielu īpašības, fizikālo stāvokli, iespējamās ķīmiskās reakcijas un savstarpējo iedarbību, kas rada vai var radīt kaitējumu videi, cilvēka dzīvībai vai veselībai un var izraisīt katastrofu objektā.

Īpašniekam jāveic pasākumus, lai nodrošinātu objektā nodarbināto, apakšuzņēmēju un apakšnomnieku, apkārtējo iedzīvotāju un sabiedrības drošību un aizsargātu tos no bīstamo vielu izraisītās katastrofas kaitīgās iedarbības, kā arī saglabātu kvalitatīvu vidi, bet, ja notikusi katastrofa, – atjaunotu vides kvalitāti. Ja nepieciešams, īpašnieks norīko objektā no esošajiem nodarbinātajiem vienu vai vairākas atbildīgās personas civilās aizsardzības jautājumos.

Īpašniekam jānodrošina objektu ar nepieciešamās jaudas autonomu rezerves elektroenerģijas barošanas avotu vai avotiem, ja elektroenerģijas piegādes pārtraukšana objektā var būt par cēloni nelaimes gadījumiem ar cilvēkiem, ražotās produkcijas masveida bojāejai, sarežģītu tehnoloģisko procesu ilgstošai pārtraukšanai, iekārtu bojājumiem, ugunsgrēkiem, kā arī radīt apdraudējumu sabiedriskajai drošībai.

Īpašnieks arī nodrošina objekta trauksmes un apziņošanas sistēmas izveidošanu, lai katastrofas vai tās draudu gadījumā objektā brīdinātu nodarbinātos, apakšuzņēmējus, apakšnomniekus, apmeklētājus un apdraudētās teritorijas iedzīvotājus.

Tāpat īpašnieks nodrošina objektu ar ugunsdzēsības ūdensapgādi, ugunsdzēsības aparātiem, rezerves (avārijas) tvertnēm bīstamo vielu, bioloģiski aktīvo vielu un bīstamo atkritumu savākšanai, absorbentiem, putu koncentrātu, bonām un citiem resursiem iespējamo katastrofu seku ierobežošanai un mazināšanai, kā arī nodrošina to atbilstošu uzturēšanu, kā arī veic citus pasākumus, lai efektīvi evakuētu cilvēkus, sniegtu palīdzību cietušajiem un novērstu iespējamās avārijas sekas.

 

Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ