Latvijas Policijas akadēmijā – zinātniskā konference par bērnu drošību

Latvijas Policijas akadēmijā (Rīgā, Ezermalas ielā 8, Konferenču zālē) piektdien, 25.janvārī, notiks starptautiskā zinātniski praktiskā konference ”Nepilngadīgo drošība un tiesību aizsardzība”.


Latvijas Policijas akadēmijā (Rīgā, Ezermalas ielā 8, Konferenču zālē) piektdien, 25.janvārī, notiks starptautiskā zinātniski praktiskā konference ”Nepilngadīgo drošība un tiesību aizsardzība”.

Konferencē ar referātiem un ziņojumiem par nepilngadīgo drošības un tiesību aizsardzības problēmjautājumiem uzstāsies un diskutēs 92 konferences dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Vācijas, Moldovas un Ukrainas.

Konferences mērķis ir apzināt un izvērtēt nepilngadīgo drošības un tiesību aizsardzības tiesiskos, psiholoģiskos un sociālos aspektus Latvijā un ārvalstīs, kā arī problēmas starpinstitūciju sadarbībā bērnu tiesību aizsardzības jomā un nepilngadīgo noziedzības prevencijā.

Sīkāka informācija par konferenci pieejama Latvijas Policijas akadēmijas mājas lapā www.polak.edu.lv.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam iepriekš pieteikt dalību konferencē Latvijas Policijas akadēmijā (tālr. 7800542).



Latvijas Policijas akadēmijas
VI starptautiskās zinātniski praktiskās konferences
“Nepilngadīgo drošība un tiesību aizsardzība”
PROGRAMMA

8.00 – 8.30 Konferences dalībnieku reģistrācija
8.30 – 9.00 Konferences atklāšanas plenārsēde
Konferences atklāšana: Konferences vadītājs Kārlis Daukšts – Dr. hist., Latvijas Policijas akadēmijas prorektora v. i.
LPA rektores uzruna: Ārija Meikališa – Dr. iur., Latvijas Policijas akadēmijas rektore, profesore, ģenerāle
Konferences atklāšanas svinīgās uzrunas: Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, viesi
9.00 – 11.00 Konferences darbs, diskusijas
„Ārvalstu pieredze policijas un izglītības iestāžu sadarbībā sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un likumpārkāpumu prevencijā”
Aleksandrs Matvejevs – M. iur., Policijas tiesību un speciālās taktikas katedras vadītājs, docents
„šlezvigas-Holšteinas federālās zemes policijas pasākumi un pieredze nepilngadīgo noziedzības novēršanas jomā”
Bernds Olbrihs – šlezvigas-Holšteinas federālās zemes policijas pārvaldes sabiedrisko attiecību un prevencijas nodaļas vadītājs
„Problēmas starpinstitūciju sadarbībā bērnu tiesību aizsardzības jomā un veiksmīgas sadarbības priekšnoteikumi”
Inga Millere – M. soc., Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore
Andra Reinfelde – Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Juridiskās nodaļas vadītāja
„Viļņas Policijas kluba bērniem un jauniešiem darbība”
Tatjana Čerņavskiene – Viļņas Galvenā policijas komisariāta Organizācijas nodaļas Sabiedrisko attiecību daļas galvenā speciāliste
„Brīvās un Hanzas pilsētas Hamburgas policijas darbs ar nepilngadīgajiem”
Katrina Heningsa – Hamburgas policijas pilnvarotā darbam ar nepilngadīgajiem
„Noziedzības prevencijas problēmas nepilngadīgo vidē”
Jānis Ivančiks – Dr. iur., Latvijas Policijas akadēmijas Kriminālistikas katedras profesors
„Ukrainas Iekšlietu ministrijas profilakses darba pilnveidošana jauniešu vidū”
Viktors Gvozdeckis – filozofijas zinātņu kandidāts, Ukrainas Iekšlietu ministrijas vadības akadēmijas rektors, docents
„Drošības sektora reformēšana kā nosacījums nepilngadīgo drošības efektīvas sistēmas izveidošanai Ukrainā”
Igors šinkarenko – juridisko zinātņu kandidāts, Harkovas Nacionālās iekšlietu universitātes Krimas juridiskā institūta priekšnieka vietnieks zinātniskajā darbā, profesors
„Nepilngadīgo noziedzība – preventīvās un represīvās darbības modeļi Bavārijā”
Francs šimpels – Bavārijas Publiskās pārvaldes un justīcijas profesionālās augstskolas Policijas fakultātes Kriminālistikas katedras vadītājs
„Novēršanas un cīņas metodes ar nepilngadīgo noziedzību Polijas policijas praksē”
Danuta Micek – ščitno policijas augstskolas Preventīvo dienestu katedras pasniedzēja
„Narkomānijas profilakse nepilngadīgo sfērā”
Svetlana Tišenkova – juridisko zinātņu kandidāte, Dņepropetrovskas Valsts Iekšlietu universitātes Izmeklētāju sagatavošanas fakultātes priekšniece, docente, milicijas pulkvede
„Valsts robežsardzes kompetence bērnu tiesību aizsardzībā”
Artūrs Gaveika – M. iur., Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras docents
11.00 – 11.30 Kafijas pauze
11.30 – 13.30 Konferences darbs, diskusijas
„Nepilngadīgo noziedzība kā visas sabiedrības fenomens – rīcības koncepcija nepilngadīgo vardarbības apkarošanai Hamburgā”
Norberts Cībārts – Brīvās un Hanzas pilsētas Hamburgas Iekšlietu ministrijas Sabiedriskās drošības nodaļas Nepilngadīgo vardarbības apkarošanas koncepcijas realizēšanas daļas vadītājs
„Nepilngadīgo, kas izdarīja tiesībpārkāpumu, ietekmēšanas līdzekļu apskats”
Ulle Vanaisak – Igaunijas Iekšējās drošības akadēmijas Policijas koledžas Krimināltiesību un kriminālprocesa katedras lektore
„Krimināllikums kā bērnu seksuālās izmantošanas ierobežošanas līdzeklis un tā piemērošana praksē”
Valentija Liholaja – Dr. iur., Latvijas Universitātes Krimināltiesisko zinātņu katedras vadītāja, profesore
„Nepilngadīgo noziedzības krimināltiesiskie aspekti Moldovas Republikā”
Aleksandrs Parenjuks – juridisko zinātņu kandidāts, Moldovas Republikas Iekšlietu ministrijas „štefan čel Mare” akadēmijas Zinātniski praktisko pētījumu nodaļas priekšnieks, Senāta zinātniskais sekretārs
„Kriminālatbildība par vardarbību pret nepilngadīgo”
Jānis Baumanis – M. iur., Latvijas Policijas akadēmijas Krimināltiesību katedras asistents, doktorants
„Kriminālsodu piemērošana un to izpilde attiecībā pret nepilngadīgajiem: realitāte un nākotnes vīzijas”
Helēna Purviņa – M. iur., Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas zvērināta advokāte
„Nepilngadīgo tiesību aizsardzība, izciešot brīvības atņemšanas sodu”
Sergejs škola – juridisko zinātņu kandidāts, Dņepropetrovskas Valsts Iekšlietu universitātes doktorantūras un adjunktūras priekšnieks
„Vardarbība pret bērniem un šīs problēmas risināšanai pielietojamie līdzekļi”
Kestutis Vitkauskas – Dr. hum., M. iur., Mikolas Romeris universitātes Kauņas policijas fakultātes prodekāns, sociālo zinātņu docents
„Nepilngadīgo – cietušo noziedzīgos nodarījumos kriminoloģiskās problēmas”
Andrejs Vilks – Dr. iur., Rīgas Stradiņa Universitātes Tiesību institūta direktors
„Jaundzimušā bērna tiesību uz dzīvību krimināltiesiskā aizsardzība”
Larisa Saukāne – M. iur., Latvijas Policijas akadēmijas Krimināltiesību katedras asistente, doktorante
„Psihisko ciešanu būtība un izpausmes veidi noziedzīgos nodarījumos pret nepilngadīgajām personām”
Aleksejs Lapsa – M. iur., Valsts probācijas dienesta Rēzeknes teritoriālās struktūrvienības vecākais referents, Latvijas Policijas akadēmijas doktorants
„Nepilngadīgā, kuram ar noziedzīgu nodarījumu nodarīts kaitējums, statuss kriminālprocesā”
Kristīne Strada-Rozenberga – Dr. iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne, asociētā profesore
„Nepilngadīgo kriminālprocesa īpatnības Lietuvā”
Petras Ancelis – Dr. iur., Mikolas Romeris universitātes Juridiskās fakultātes Kriminālprocesa katedras docents
Rima Ažubalite – Dr. iur., Mikolas Romeris universitātes Juridiskās fakultātes Kriminālprocesa katedras docente
„Kriminālprocesa īpatnības izmeklēšanas darbībās ar nepilngadīgajiem”
Ārija Meikališa – Dr. iur., Latvijas Policijas akadēmijas rektore, Krimināltiesību katedras profesore
„Nepilngadīgais likumpārkāpējs kā kriminālprocesā iesaistītā persona”
Pjotrs Palčejs – M. iur., Latvijas Policijas akadēmijas Krimināltiesību katedras docents
„Ar brīvības atņemšanu saistīto drošības līdzekļu piemērošana nepilngadīgajiem kriminālprocesā”
Solvita Petrova – M. iur., Latvijas Policijas akadēmijas Krimināltiesību katedras lektore
„Izmeklētāja loma nepilngadīgo noziedzības profilaksē”
Vēsma Jenzena – M. iur., Latvijas Policijas akadēmijas Kriminālistikas katedras docente
„Policijas darbinieku pedagoģiskās saskarsmes īpatnības ar nepilngadīgajiem”
Anita Kozuliņa – M. paed., Valsts policijas koledžas Policijas tiesību un speciālās taktikas katedras lektore
13.30 – 14.30 Pusdienu pārtraukums
14.30 – 15.30 Konferences darbs, diskusijas
„Nepilngadīgo tiesiskais stāvoklis Ukrainā”
Vladislavs šendriks – juridisko zinātņu kandidāts, Harkovas Nacionālās iekšlietu universitātes Operatīvās darbības katedras vadītājs
„Nepilngadīgo ar devianto uzvedību noskaidrošana kā noziegumu novēršanas veids”
Inna šinkarenko – juridisko zinātņu kandidāte, Harkovas Nacionālās iekšlietu universitātes Krimas juridiskā institūta docente
„Nepilngadīgo individuālās kriminoloģiskās uzvedības prognozēšana”
Sergejs Koreckis – juridisko zinātņu kandidāts, Kijevas Nacionālās iekšlietu universitātes Kriminoloģijas un kriminālsodu izpildes tiesību katedras docents
„Nepilngadīgo tiesību aizsardzība no iesaistīšanas pornobiznesā un seksindustrijā”
Valērijs Sņegirjovs – M. iur., E. Didorenko Luganskas valsts iekšlietu universitātes Tiesību filozofijas katedras pasniedzējs
„Bērnu tiesības un viņu drošības problēmas”
Agra Lācīte – M. iur., Latvijas Policijas akadēmijas Kriminālistikas katedras lektore
„Bērnu drošības stāvoklis sabiedrībā”
Ailona Dārzniece – M. iur., Latvijas Policijas akadēmijas Krimināltiesību katedras lektore
„Bērnu psiholoģiskās drošības pamati”
Regīna Jeļisejeva – M. paed., M.psihol., Latvijas Policijas akadēmijas Filozofijas katedras lektore
„Vecāku nozīme pusaudžu attīstības periodā”
Ilgvars Priedīts – M. paed., Latvijas Policijas akadēmijas Policijas tiesību un speciālās taktikas katedras lektors
„Skolēnu apdraudējuma riska faktori”
Modris Žeivots – M. iur., Latvijas Policijas akadēmijas Kvalitātes vadības un kontroles nodaļas vadītājs
15.30 – 16.00 Konferences noslēguma plenārsēde
Rezolūcija
Apliecinājumu izsniegšana konferences dalībniekiem
Konferences noslēgums
16.00 – 16.30 Kafijas pauze



Sīkāka informācija:

Agris Bukovskis
talr. 7 800542; fax. 7 551070;
Ezermalas 8, Riga, LV 1014


Atpakaļ