ES iekšlietu ministri spriedīs par Eiropas Policijas biroja darbības pilnveidošanu

Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē 28. un 29.februārī Briselē, Beļģijā ministri spriedīs par Eiropas Policijas biroja darbības pilnveidošanu, vienotu politiku nelegālo migrantu atgriešanas jautājumos un pretterorisma tiesību aktu pilnveidošanu.
Ministru Kabinets vakar, 26.februārī, atbalstīja Latvijas nacionālās pozīcijas par Padomes sēdē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem.

Sanāksmē ministri diskutēs par neatrisinātajiem jautājumiem saistībā ar Eiropas Policijas biroja darbības pilnveidošanu - imunitātes atcelšanu Eiropola amatpersonām, kas piedalās operatīvajās darbībās, jo īpaši kopējās izmeklēšanas vienībās, personāla rotācijas principiem un iespēju Eiropola darbiniekiem, kas piedalās kopējās izmeklēšanas vienībās, saņemt norādījumus no vienības vadītāja. Tāpat plānots pārrunāt biroja izveides ietekmi uz budžetu, pamatojoties uz budžeta neitralitātes principu.

Latvija atbalsta Eiropola konvencijas aizstāšanu ar ES Padomes lēmumu, piešķirot Eiropolam ES aģentūras statusu un līdz ar to Kopienas finansējumu. Latvija arī atbalsta Prezidentūras piedāvāto risinājumu pakāpeniski ieviest ex-ante imunitātes atcelšanu Eiropola amatpersonām. Jautājumā par personāla rotācijas principiem Latvija atbalsta piedāvāto risinājumu noteikt rotācijas un rezervēto amatu principu, kas paredz, ka pastāv zināms skaits Eiropola štata vietu, uz kurām var pretendēt dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvji, un par šo štata vietu sarakstu lemj Valde.
 
Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē plānots arī panākt vienošanos par politiskām vadlīnijām turpmākam darbam ar Direktīvas projektu par vienotiem dalībvalstu standartiem un procedūrām sakarā ar tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanos, kuri dalībvalstīs uzturējušies nelikumīgi. Direktīvas mērķis ir piedāvāt kopīgus noteikumus atgriešanai, izraidīšanai, piespiedu pasākumu izmantošanai, īslaicīgai aizturēšanai un atkārtotai ieceļošanai, ievērojot cilvēktiesības un personas pamatbrīvības.

Latvija kopumā atbalsta direktīvas projektu, uzsverot, ka tajā jāievēro proporcionalitātes princips attiecībā uz procesuālajām garantijām trešo valstu pilsoņiem un dalībvalstu iespējām izraidīt personas, kuras valstī uzturas nelikumīgi. Vienlaikus Latvija norāda, ka ir nepieciešams izvērtēt, vai direktīvā piedāvātie pasākumi ir samērīgi ar to iespējamo pievienoto vērtību.

Padomes sēdē ministri apspriedīs arī priekšlikumu papildināt Padomes pamatlēmumu par terorisma apkarošanu atbilstoši Eiropas Padomes konvencijai par terorisma novēršanu, nosakot par krimināli sodāmiem publisku aicinājumu veikt terorisma uzbrukumus, vervēšanu terorisma nolūkos un apmācību veikšanu terorisma nolūkos.

Latvija atbalsta Padomes pamatlēmuma papildināšanu, kā arī priekšlikumu paredzēt kriminālatbildību arī par mēģinājumu veikt minētos noziedzīgos nodarījumus.

Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē ir plānots skatīt arī padomes secinājumu projektu par šengenas informācijas sistēmu (SIS) II un jauno SIS II laika grafiku.

Latviju Padomē pārstāvēs iekšlietu ministrs Mareks Segliņš, Iekšlietu ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta direktore Tija Rinmane un Iekšlietu ministrijas nozares padomnieki Latvijas pārstāvniecībā ES.


Sīkāka informācija:

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv

Atpakaļ