Vienojas par IeM un pašvaldību sadarbību

Iekšlietu ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība šodien, 21.maijā, ikgadējās sarunās vienojās par turpmāko sadarbību abām pusēm aktuālajos jautājumos.

Iekšlietu ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība šodien, 21.maijā, ikgadējās sarunās vienojās par turpmāko sadarbību abām pusēm aktuālajos jautājumos.

Apspriežot jautājumu par vienotas ugunsapsardzības un glābšanas sistēmas izveidošanu valstī, puses secināja, ka saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu ir apdraudēta pašvaldību ugunsdzēsības formējumu turpmākā pastāvēšana, jo vairumā gadījumu tos finansiāli uztur rajonu padomes. Tā kā pašvaldību ugunsdzēsības formējumi ir nozīmīgs atbalsts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbam, īpaši lauku reģionos, puses vienojās, ka Iekšlietu ministrija sagatavos informatīvo ziņojumu valdībai par šo problēmu, kurā piedāvās iespējamos risinājumus turpmākai šo formējumu finansēšanai.

Pārrunājot pašvaldību civilās aizsardzības formējumu vietu un lomu valsts civilās aizsardzības sistēmā un to finansēšanu, puses vienojās, ka šo formējumu loma ir neskaidra un ir nepieciešams uzsākt diskusiju par to, vai tie vispār ir nepieciešami.

Tikšanās dalībnieki arī pārrunāja valsts civilās aizsardzības sistēmu kopumā un pašvaldību lomu tajā, nonākot pie secinājuma, ka nepieciešams izvērtēt administratīvi teritoriālās reformas ietekmi uz pašreizējo civilās aizsardzības sistēmu. Tāpat Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji norādīja uz nepieciešamību meklēt kompromisu, lai atjaunotu pašvaldībām tiesības izsludināt ārkārtas situāciju savā teritorijā. Pašlaik ārkārtas situāciju valstī vai kādā teritorijā var izsludināt tikai Ministru Kabinets.
 
Pārrunājot Valsts policijas un pašvaldību policijas sadarbību un Valsts policijas iecirkņu inspektoru tehnisko un finansiālo nodrošinājumu lauku teritorijās, tikšanās dalībnieki atzina, ka situācija ir uzlabojusies, jo stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos, kas dod iespēju pašvaldībām materiāltehniski atbalstīt Valsts policijas struktūrvienības. Tomēr puses atzina, ka nepieciešams turpināt darbu pie Valsts un pašvaldības policijas sadarbības modeļu un mehānismu izveides.
 
Apspriežot situāciju par kompetento iestāžu rīcību pēc personas nāves konstatēšanas, puses atzina, ka, lai gan normatīvie akti šajā jomā ir sakārtoti, problēmas rada to piemērošana praksē. Puses vienojās, ka Latvijas Pašvaldību savienība aktualizēs šo jautājumu ikgadējās sarunās ar Veselības ministriju, pieaicinot uz sarunām arī Iekšlietu ministrijas pārstāvi, jo liela daļa problēmjautājumu šajā jomā skar Veselības ministrijas kompetenci.
 
Tāpat tikšanās laikā apspriests Rīcības plāna kūlas dedzināšanas apkarošanai projekts, kā arī Iekšlietu ministrijas paveiktais, risinot jautājumu par atskurbtuvju izveidi un tiesisko statusu.

Ikgadējās sarunas ar Latvijas Pašvaldību savienību paredz likums „Par pašvaldībām” un uz tā pamata izdotie Ministru Kabineta noteikumi, kas nosaka, ka Ministru kabinets ar pašvaldībām saskaņo jautājumus, kas skar visu pašvaldību intereses. Ministru kabinetu saskaņošanas procesā pārstāv attiecīgās nozares ministrs vai viņa pilnvarota persona.
  

Sīkāka informācija:
Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ