ES Tieslietu un iekšlietu ministri diskutēs par Eiropas imigrācijas un patvēruma pakta projektu

Iekšlietu ministrs Mareks Segliņš šodien un rīt, 25. un 26.septembrī Briselē pārstāvēs Latvijas viedokli Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē, kur plānotas diskusijas par Eiropas pakta projektu par imigrāciju un patvērumu un citiem būtiskiem jautājumiem.

Iekšlietu ministrs Mareks Segliņš šodien un rīt, 25. un 26.septembrī Briselē pārstāvēs Latvijas viedokli Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē, kur plānotas diskusijas par Eiropas pakta projektu par imigrāciju un patvērumu un citiem būtiskiem jautājumiem.

Padome plāno izskatīt arī priekšlikumus Padomes direktīvai par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos, kā arī apspriest Padomes secinājumu projektu par Irākas bēgļu uzņemšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Eiropas pakta projektu par imigrāciju un patvērumu izstrādāja Francijas prezidentūra un tas ietver visu līdz šim panākto vienošanos migrācijas un patvēruma jomā konsolidāciju, kā arī politiskas apņemšanās tuvākai nākotnei. ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē plānotas diskusijas par Pakta projektu ar nolūku virzīt to apstiprināšanai šā gada 15.-16.oktbra Eiropadomes sanāksmē.

Dokuments turpina kopīgas imigrācijas un patvēruma politikas izveidi Eiropā. Tajā uzsvērta nepieciešamība ieviest kopīgus ar imigrāciju saistītus standartus un procedūras starp ES dalībvalstīm.

Latvija pauž atbalstu jaunākajiem Prezidentūras piedāvātajiem Pakta projekta redakcionālajiem priekšlikumiem, kas saglabā Pakta projekta līdzsvaroto struktūru, kura vienlīdz pievēršas visiem migrācijas kā daudzdimensionāla fenomena aspektiem.

Latvija īpaši atzinīgi vērtē, ka Pakta projektā vēlreiz ir nostiprināti jau atzīti pamatprincipi migrācijas plūsmu efektīvai pārvaldībai, saglabājot balansu starp ES kompetenci un dalībvalstu nacionālo kompetenci.

Diskusijā par Padomes direktīvu par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos ES Tieslietu un iekšlietu ministru padome ceturtdien plāno panākt vienošanos par dokumentu.

Direktīvas projekts ir izstrādāts ar mērķi uzlabot ES spēju piesaistīt un noturēt augsti kvalificētu trešo valstu darbaspēku un veicināt tā efektīvu sadalījumu ES ietvaros, reaģējot uz dalībvalstu darba tirgu augošo pieprasījumu pēc augsti kvalificētiem speciālistiem.

Direktīvas projekts paredz atvieglot un harmonizēt trešo valstu pilsoņu - augsti kvalificētu strādnieku - ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus ES. Plānots attiecībā uz šīm personām paredzēt īpašu, uz noteiktiem kritērijiem balstītu un paātrinātu uzņemšanas procedūru un ieviest īpašas uzturēšanās atļaujas - „ES Zilās Kartes”. Tāpat iecerēts ieviest atvieglotus nosacījumus piekļuvei darba tirgum, Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un ģimenes apvienošanai un ģimenes locekļu piekļuvei darba tirgum, kā arī  palielināt mobilitātes iespējas ES ietvaros.

Latvija pauž atbalstu Kopienas līmeņa regulējumam trešo valstu pilsoņu uzņemšanas un uzturēšanās nosacījumiem augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos. Latvija uzskata, ka horizontāla tiesiskā ietvara noteikšana Kopienas līmenī veicinās Eiropas Savienības kā reģiona un atsevišķu dalībvalstu caurskatāmību un atraktivitāti augsti kvalificētu trešo valstu pilsoņu piesaistei, tādejādi efektīvi sekmējot nepieciešamo šāda migrantu darbaspēka nodrošināšanu.

25.septembra ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē plānotas arī diskusijas par jauno Padomes secinājumu projektu par Irākas bēgļu uzņemšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs.

2008.gada janvārī sešas ES dalībvalstis - Nīderlande, Zviedrija, Lielbritānija, Dānija, Īrija un Somija - izplatīja paziņojumu, aicinot pārējās dalībvalstis lielāku vērību pievērst pārvietošanas programmām, kā arī apsvērt iespēju uzsākt un arvien intensīvāk īstenot pārvietošanas programmas, kuru galvenais mērķis ir izveidot apstākļus un nosacījumus, lai Irākas iekšienē pārvietotās personas un bēgļi kaimiņvalstīs varētu atgriezties savās iepriekšējās mītnēs.

2008.gada 24.-25.jūlija Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē tika apstiprināti Padomes Secinājumi par Irākas bēgļu uzņemšanu ES dalībvalstīs, kuros nostiprināta nepieciešamība izveidot apstākļus un nosacījumus, lai Irākas iekšienē pārvietotās personas un bēgļi kaimiņvalstīs varētu atgriezties savās iepriekšējās mītnēs, kā arī uzsvērts, ka ir jāiet tālāk par finansiālo un humāno palīdzību, īpašu uzsvaru liekot uz pārvietošanas programmu izveidošanu un īstenošanu, kas notiktu uz dalībvalstu brīvprātīgas dalības principa pamata.

Jaunajā Padomes Secinājumu projekta redakcijā dalībvalstis, kas ir ieinteresētas līdzdarboties pārvietošanas programmās, tiek aicinātas uz brīvprātības principa pamata piedalīties Komisijas organizētajās misijās uz Sīriju un Jordāniju, lai apzinātu Irākas bēgļu situāciju šajās valstīs un izpētītu iespējamo pārvietošanas programmu realizāciju. 

Latvija uzskata, ka Padomes Secinājumu projektā ir obligāti jāsaglabā uzstādījums, ka dalībai pārvietošanās programmās ir jābalstās tikai un vienīgi uz brīvprātības principa. Latvija neiebilst Kopienas kopējai pārvietošanas programmu izveidei un attīstībai, veidojot koordinētu pieeju Savienības ietvaros, tomēr atkārtoti vēlas uzsvērt brīvprātības elementu dalībai šajās programmās.


Sagatavoja:
Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 67219213
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga. LV 1026


Atpakaļ