Izstrādāta jauna cilvēku tirdzniecības novēršanas programma

29.01.2009

Iekšlietu ministrija šodien, 29.janvārī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē jauno Valsts programmu cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam.


Programma paredz turpināt iepriekšējā četru gadu programmā iesāktos pasākumus, kā arī ieviest jaunas aktivitātes ar mērķi novērst cilvēku tirdzniecību un cilvēku tirdzniecības upuriem nodrošināt adekvātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Programmas ietvaros plānots veikt pētniecisko darbu, pilnveidot normatīvos aktus, īstenot preventīvos pasākumus, uzlabot atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem, uzlabot sadarbību starp valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, kā arī uzlabot tiesībaizsardzības iestāžu darbu.

Programmas mērķis ir samazināt cilvēku tirdzniecības risku, izmantojot preventīvos pasākumus, cilvēku tirdzniecības gadījumos nodrošināt adekvātu tiesībaizsardzības iestāžu reakciju un personām, kuras cietušas no cilvēku tirdzniecības, sniegt kvalitatīvus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Jaunajā programmā liela uzmanība koncentrēta uz pētniecisko un izglītojošo darbu. Pašlaik Latvijā trūkst pētījumu, kas sniegtu pilnvērtīgu un pamatotu informāciju par situāciju cilvēku tirdzniecības un tās novēršanas jomā. Tādēļ nepieciešams veikt pētījumus gan par esošo situāciju, gan īstenoto pasākumu efektivitāti cilvēku tirdzniecības novēršanas, apkarošanas un upuru sociālās rehabilitācijas jomā, gan par pieeju un stratēģijām, kā no potenciālo riska grupu pārstāvju viedokļa labāk īstenot preventīvo darbu.

Izvērtējot situāciju Latvijā un ņemot vērā iespējamos dažādu cilvēku tirdzniecības formu riskus, konstatētas arī vairākas jomas, kurās nepieciešams pilnveidot normatīvos aktus vai izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus normatīvajos aktos, tā uzlabojot bērnu aizsardzību pret seksuālo izmantošanu, samazinot piespiedu darba riskus, uzlabojot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti, apjomu un pieejamību, kā arī samazinot cilvēku tirdzniecības riskus modeļu biznesā un bērnu skaistuma konkursos.

Lai novērstu cilvēku tirdzniecības riskus, svarīgs līdzeklis ir preventīvie pasākumi. Programmas ietvaros tiek izšķirti divi galvenie preventīvo pasākumu virzieni - cilvēku tirdzniecības problēmas aktualizēšana sabiedrībā gan ar interneta vides, gan informatīvo kampaņu un informatīvo materiālu palīdzību un speciālistu izglītošana, vairojot viņu izpratni par cilvēku tirdzniecību, lomu cilvēku tirdzniecības novēršanā, kā arī pilnveidojot prasmes atpazīt iespējamos upurus.

Lai uzlabotu atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem, programma paredz uzlabot sadarbību ar pašvaldībām, lai attīstītu ielu sociālo darbu un veiksmīgāk varētu atpazīt cilvēku tirdzniecības upurus, kas ir pirmais solis, lai persona varētu saņemt juridisko, sociālo un psiholoģisko palīdzību. Tāpat iecerēts sekmēt cilvēku tirdzniecības upuru drošu atpakaļatgriešanu no ārvalstīm par valsts līdzekļiem.

Laikā no 2010.gada līdz 2013.gadam programmas īstenošanai valsts budžetā nepieciešams papildu finansējums. 2012.gadā - 114 527 LVL, 2013.gadā - 58 948 LVL. Savukārt to pasākumu īstenošana, kas paredzēti 2009.-2011.gadā, tiks nodrošināta no programmā minētajām institūcijām piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Programmas izstrādē piedalījās gan cilvēku tirdzniecības problēmas risināšanā iesaistītās valsts institūcijas, gan nevalstiskās organizācijas.
Iepriekšējā Valsts programma cilvēku tirdzniecības novēršanai tika apstiprināta 2004.gadā. To īstenojot, sasniegti būtiski panākumi, kā rezultātā ASV Valsts departamenta ikgadējā ziņojumā par cilvēku tirdzniecības situāciju pasaulē Latvija ierindota 2.grupā kā valsts, kas pēdējos gados veikusi nozīmīgus pasākumus cilvēku tirdzniecības novēršanā, taču kam vēl daudz darāmā, lai sasniegtu augstāko novērtējuma līmeni.

Īstenojot 2004. – 2008.gada programmu, likumā tika noteikta valsts nodrošināta cilvēku tirdzniecības upuru sociālā rehabilitācija. Valsts apmaksātus pakalpojumus upuriem sāka sniegt 2006.gadā. Tāpat pilnveidots Krimināllikums, izveidojot efektīvu likumdošanu ar noziedzīgam nodarījumam proporcionālu soda mehānismu. Latvija pievienojusies vairākām starptautiskajām konvencijām un Eiropas Konvencijai cīņai ar cilvēku tirdzniecību.

Pateicoties īstenotajiem informatīvajiem pasākumiem, palielinājusies arī sabiedrības izpratne par cilvēku tirdzniecības problēmu. Pirms informatīvo projektu uzsākšanas cilvēku tirdzniecības jēdziens Latvijā bija pazīstams šauram personu lokam. Šobrīd salīdzinājumā ar situāciju pirms pāris gadiem arvien vairāk jauniešu ir dzirdējuši par cilvēku tirdzniecības problēmas nopietnību.
 

Dace Ūdre

Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja,
tel.67219363, 26425173, dace.udre@iem.gov.lv

 


Atpakaļ