Valsts nodeva par dzīvesvietas deklarēšanu būs 3 lati

01.07.2009

Turpmāk par dzīvesvietas deklarēšanu pašvaldībā un pa pastu būs jāmaksā valsts nodeva trīs latu apjomā, paredz Ministru kabineta vakar, 30.jūnijā, atbalstītie „Noteikumi par valsts nodevas par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem”.


Deklarējot dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu, valsts nodeva nebūs jāmaksā, jo elektroniskā dzīvesvietas deklarēšana ir automatizēts process, līdz ar to nav nepieciešams algot darbiniekus, kas deklarāciju apstrādātu, kā arī nav nepieciešami pasta un kancelejas preču izdevumi.

Par dzīvesvietas deklarēšanu nebūs jāmaksā, reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu. No nodevas atbrīvoti arī represētie, invalīdi, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu, un personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Valsts nodevas apmērs noteikts, aprēķinot vidējās vienas deklarācijas apstrādes izmaksas. Valsts nodevu būs jāiemaksā attiecīgās pašvaldības budžetā vai Valsts kasē. Dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu, jāiesniedz kopā ar dzīvesvietas deklarāciju vai deklarācijas iesniegumu, deklarējot dzīvesvietu pa pastu.

Līdz šim normatīvajos aktos nebija noteikta kārtība, kādā tiek aprēķināts pašvaldību izdevumu apjoms, kas saistīti ar dzīvesvietas reģistrēšanu, kā arī kārtība, kādā pašvaldības pieprasa valsts budžeta līdzekļus šo izdevumu segšanai.

Neesot vienotam normatīvajam regulējumam, pašvaldībām nebija iespējams saņemt valsts budžeta līdzekļus, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar dzīvesvietas reģistrēšanu.

Tāpēc valdība 2008.gada 28.jūlijā uzdeva Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju izstrādāt grozījumus Dzīvesvietas deklarēšanas likumā, paredzot, ka par dzīvesvietas reģistrēšanu no maksājama valsts nodeva. Šie likuma grozījumi stāsies spēkā šodien, 1.jūlijā.

Sagatavoja:
Laura Karnīte
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
priekšnieka palīdze preses un sabiedriskajos jautājumos
Tel. 67219185, mob. 29165007
laura.karnite@pmlp.gov.lv
www.pmlp.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ