07.07.2009

Ministru Kabinets šodien, 7.jūlijā, atbalstīja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izstrādātos grozījumus Imigrācijas likumā, kas paredz pilnveidot imigrācijas procedūras Latvijā.


Projekts paredz paplašināt iespējas nepieciešamo dokumentu iesniegšanai ārzemniekiem vīzas saņemšanai, kā arī pilnveido atsevišķas likuma normas precīzākai likuma piemērošanai.

Grozījumi paredz pilnveidot ārzemnieku uzaicināšanas kārtību, uzsverot, ka PMLP apstiprināts ielūgums nav obligāts dokuments vīzas saņemšanai, bet gan tikai iespēja, pieprasot vīzu, pierādīt ieceļošanas mērķi, vietu un, ja nepieciešams, arī finanšu nodrošinājumu. Līdz šim Imigrācijas likuma normas bieži tika interpretētas, uzskatot, ka ielūgums ir obligāts dokuments ārvalstnieka uzaicināšanai.

MK atbalstītais grozījumu projekts paredz pilnveidot iespēju uzaicināt ārzemnieku, neformējot ielūgumu PMLP, bet dodot pašam ārzemniekam iespēju pieprasīt vīzu, pierādot uzturēšanās mērķi, vietu un finansiālo nodrošinājumu.

Saskaņā ar grozījumiem ārzemnieka uzaicinātājs ielūguma vietā var formēt arī uzaicinājumu, kas ir vai nu neapstiprināts juridiskas personas iesniegums vai fiziskas personas iesniegums ar notariāli apliecinātu parakstu. Šo dokumentu uzaicinātājam saviem spēkiem būs jānogādā ārzemniekam iesniegšanai Latvijas pārstāvniecībā, kas pēc uzaicinātāja un uzaicinājumā minēto datu pārbaudes lems par vīzas izsniegšanu. Arī formējot uzaicinājumu, uzaicinātājam būs jānorāda ārzemnieka uzturēšanās pamatojums, apmešanās vieta, finansiālais nodrošinājums un citas likumā noteiktās ziņas, lai izvairītos no nelegālās migrācijas riska.

Tāpat kā līdz šim saglabāsies arī iespēja ārzemnieka uzaicināšanai formēt ielūgumu PMLP. Šis process aizņem divas darba dienas pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas. Apstiprinot ielūgumu PMLP, uzaicinātājam nav jārūpējas par dokumentu nogādi uz ārvalsti, jo PMLP apstiprinātie ielūgumi tiek ievietoti vienotā informācijas sistēmā, kas ir pieejama visām Latvijas pārstāvniecībām ārvalstīs.

Vienlaikus ar grozījumiem paredzēts noteikt, ka uzaicinātājam, kurš sniedz nepatiesas ziņas par valsts noteikto nodokļu nomaksu vai pārkāpj ārzemnieku nodarbināšanas kārtību, tiek noteikts ierobežojums uzaicināt ārzemniekus sešus mēnešus vai vienu gadu. Šīs normas izpildei plānots izstrādāt informācijas sistēmu, kurā tiks uzkrāti dati par uzaicinātājiem, kuri pārkāpuši likuma prasības.

Imigrācijas likuma grozījumi paredz arī vienkāršot darba atļauju izsniegšanas kārtību, nosakot, ka ārzemniekam, kuram saskaņā ar MK noteikumiem ir tiesības strādāt pie jebkura darba devēja Latvijā, darba atļauja kā atsevišķs dokuments vairs netiks izsniegta. Šī norma galvenokārt attiecas uz ārvalstniekiem, kuri ieceļojuši un uzturas Latvijā saistībā ar ģimenes apvienošanu – bērniem un laulātajiem, kā arī atsevišķām citām personu grupām – studentiem, cilvēku tirdzniecības upuriem, personām ar alternatīvo statusu un tamlīdzīgi.

Tāpat grozījumi paredz samazināt Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka bērna dokumentu pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai izskatīšanas laiku no 90 uz 30 dienām, tā nodrošinot bērna un bērna vecāku iespēju realizēt tiesību aktos noteiktās iespējas, kas ir sevišķi būtiski, ja bērns ir tikko dzimis.

Likumprojekts arī nosaka, ka termiņuzturēšanās atļauju varēs pieprasīt ārzemnieki, kuri var uzturēties Latvijā bez vīzas un kuriem ir pietiekami iztikas līdzekļi un kuri ir sasnieguši Latvijā noteikto pensijas vecumu. Šāda prakse ir ļoti plaši piemērota pasaulē, kad finansiāli nodrošināti cilvēki pensijas vecumā pārceļas uz dzīvi uz citu valsti.

Lai saskaņotu Imigrācijas likumu ar Šengenas līgumu, vairāku likuma normu darbība tiek paplašināta no Latvijas Republikas uz Šengenas dalībvalstu teritoriju. Likumā veikti arī citi grozījumi un papildinājumi.

Likumprojekts vēl jāapstiprina Saeimā.

Sagatavoja:
Laura Karnīte
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
priekšnieka palīdze preses un sabiedriskajos jautājumos
Tel. 67219185, mob. 29165007
laura.karnite@pmlp.gov.lv
www.pmlp.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ