Apstiprina plānu cilvēktirdzniecības novēršanai

25.08.2009

Tā kā cilvēktirdzniecība ir kļuvusi par pieaugošu globālu problēmu un pēc pievienošanās Šengenas līguma valstīm Latvija var kļūt ne tikai par cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes valsti, bet arī par tranzīta un pat upuru mērķa valsti, atbildīgajām institūcijām arī turpmākajos gados jāturpina darbs pie sabiedrības informēšanas par šiem jautājumiem, palīdzības sniegšanas upuriem un šīs organizētās noziedzības formas apkarošanas.


To nosaka šodien, 25.augustā, valdības sēdē izskatītā un apstiprinātā Iekšlietu ministrijas sagatavotā rīcības programma cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam.

Programmas galvenais mērķis ir sekmēt cilvēktirdzniecības novēršanu, uzlabojot sabiedrības izglītības līmeni par šo organizētās noziedzības formu un sniedzot atbalstu cilvēktirdzniecības upuriem, kā arī pilnveidojot gan tiesībaizsardzības iestāžu darbu, gan sadarbību starp valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām. Tiek plānots īpaši pastiprināt sadarbību ar pašvaldībām, lai attīstītu ielu sociālo darbu un veiksmīgāk varētu atpazīt cilvēku tirdzniecības upurus, kas ir pirmais solis, lai persona varētu saņemt juridisko, sociālo un psiholoģisko palīdzību. Tāpat iecerēts arī uzlabot sadarbību ar Latvijas diplomātiskajām pārstāvniecībām ārvalstīs un nodrošināt pieejamu informāciju par cilvēktirdzniecības upuru drošu atgriešanos, ko segtu no valsts budžeta līdzekļiem.

Programmā minētas arī aktivitātes cilvēktirdzniecības problēmas aktualizēšanai gan interneta vidē, gan informatīvajām kampaņām un uzziņas materiāliem, kas ļautu sabiedrībai uzzināt par cilvēktirdzniecības riskiem un palīdzības iespējām. Speciāli šiem jautājumiem veltītajā portālā www.cilvektirdznieciba.lv tiks izveidota jauna sadaļa bērniem, vecākiem, kā arī bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem par nepieciešamajiem pasākumiem, kā pasargāt nepilngadīgo no nonākšanas situācijās, kas saistītas ar paaugstinātu cilvēktirdzniecības risku, un par šādu situāciju savlaicīgu atklāšanu.

Savukārt Labklājības ministrijai uzdots izstrādāt informatīvo materiālu darba meklētājiem ārzemēs, kas informētu par cilvēktirdzniecības riskiem un sniegtu padomus, kur vērsties pēc palīdzības, ja tiek pārkāptas indivīda tiesības. Tāpat iecerēts organizēt īpašus izglītojošus pasākumus dažādu nozaru speciālistiem, tādējādi vairojot viņu izpratni par šo jautājumu, viņu lomu cilvēktirdzniecības novēršanā, kā arī pilnveidojot prasmes atpazīt iespējamos upurus.

Jaunajā programmā liela uzmanība koncentrēta arī uz pētniecisko un izglītojošo darbu. Pašlaik Latvijā trūkst pētījumu, kas sniegtu pilnvērtīgu un pamatotu informāciju par situāciju cilvēku tirdzniecības un tās novēršanas jomā, tāpēc Iekšlietu ministrijai un Labklājības ministrijai uzdots veikt pētījumus gan par esošo situāciju, gan īstenoto pasākumu efektivitāti cilvēku tirdzniecības novēršanas, apkarošanas un upuru sociālās rehabilitācijas jomā.

Konstatētas arī vairākas jomas, kurās nepieciešams pilnveidot normatīvos aktus, tā uzlabojot bērnu aizsardzību pret seksuālo izmantošanu, samazinot piespiedu darba riskus, uzlabojot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti, apjomu un pieejamību, kā arī samazinot cilvēku tirdzniecības riskus modeļu biznesā un bērnu skaistuma konkursos.

Cilvēktirdzniecības novēršanas programmā paredzētās aktivitātes tiks segtas no atbildīgo institūciju budžeta līdzekļiem un neprasīs papildus finansējuma piesaisti. Kopumā šogad veicamajām aktivitātēm esošais finansējums ir 26 tūkstoši latu, no kuriem 17 tūkstoši paredzēti Labklājības ministrijas budžetā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai cilvēktirdzniecības upuriem, vēl 7 tūkstoši novirzīti sociālā darba speciālistu, Valsts darba inspekcijas un Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācībai, bet 2 tūkstoši Iekšlietu ministrijas budžetā paredzēti informatīvā interneta portāla atjaunināšanai un uzturēšanai.

Iekšlietu ministrija programmu izstrādājusi sadarbībā ar Labklājības ministriju, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Prokuratūru, Pašvaldību savienību, Rīgas domi, resursu centru sievietēm „Marta”, biedrību „Patvērums „Drošā māja”” un Modeļu aģentu asociāciju.

Cilvēku tirdzniecība tiek uzskatīta par vienu no smagākajiem noziegumiem visā pasaulē, tā ir rupjš cilvēktiesību pārkāpums, verdzības mūsdienu izpausme un ārkārtīgi ienesīga organizētās noziedzības nodarbe. Tā sastāv no vervēšanas, personu pārvietošanas vai uzņemšanas, pielietojot piespiedu, maldinošus vai vardarbīgus pasākumus, lai veiktu ekspluatāciju, tostarp seksuālo un darba ekspluatāciju, piespiedu darbu vai cita veida ekspluatāciju.

Pilns programmas projekts pieejams pielikumā.

Sagatavoja:
Andrejs Rjabcevs
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas pārvaldes vecākais referents
tel.67219082, 26458928, andrejs.rjabcevs@iem.gov.lv
Čiekurkalna 1. līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026

Pievienotie faili


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ