Apstiprina Krīzes vadības padomes nolikumu

18.01.2011

Otrdien, 18.janvārī, Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināts Krīzes vadības padomes nolikums, lai nodrošinātu Nacionālās drošības likuma 23.1 panta otrā daļas prasību izpildi un uzlabotu Krīzes vadības padomes (Padome) un tā sekretariāta darba organizāciju.


Nolikums izstrādāts saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 23.1 pantu, kurā noteikts, ka valsts apdraudējuma gadījumā Krīzes vadības padome koordinē civilmilitāro sadarbību un valsts pārvaldes institūciju operatīvos pasākumus valsts apdraudējuma pārvarēšanai.

Nolikums paredz, ka padome ir koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju koordinētu rīcību veicot valsts apdraudējuma preventīvos, pārvarēšanas un tā radīto seku likvidēšanas pasākumus. Padomes funkcijas ir koordinēt valsts un pašvaldību institūciju sadarbību jautājumos, kas saistīti ar valsts apdraudējuma preventīviem, pārvarēšanas un tā radīto seku likvidēšanas pasākumiem, kā arī koordinēt civilmilitāro sadarbību valsts apdraudējuma novēršanai un pārvarēšanai. Nolikums paredz arī kārtību un tiesības padomei nepieciešamības gadījumā operatīvi izveidot ekspertu grupas krīzes vadības jautājumos un noteikt to sastāvu un uzdevumus.

Nolikumu bija nepieciešams no jauna izstrādāt, jo Nacionālās drošības likumā ir svītrotas tiesību normas, kas paredzēja padomei izskatīt jautājumus saistībā ar nacionālajai drošībai svarīgiem objektiem, kā arī citas Nolikuma normas vairs neatbilda esošajai situācijai. Līdz ar to Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumi Nr.358 „Krīzes vadības padomes nolikums” ir atzīstami par spēku zaudējušiem.

 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ