Atzinīgi novērtē cilvēku tirdzniecības novēršanā 2010. gadā paveikto

17.03.2011

Šonedēļ Iekšlietu ministrijā notikušajā darba grupas "Programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam" īstenošanas koordinēšanas sanāksmē izvērtēta darba grupas darbības efektivitāte 2010.gadā.


Sanāksmes laikā ASV vēstniecības Konsulārās nodaļas vicekonsuls Kellijs Basbijs pateicās par līdzšinējo sadarbību un Latvijas kompetento institūciju un NVO atbalstu vēstniecības ziņojuma sagatavošanā iesniegšanai ASV Valsts departamentam ikgadējā publiskā ziņojuma par cilvēku tirdzniecības novēršanu sagatavošanai. K. Basbijs atzinīgi novērtēja Latvijas kompetento institūciju paveikto 2010. gadā un aicināja turpināt cilvēku tirdzniecības organizētāju kriminālvajāšanu, norādot, ka svarīgākais ir cilvēku tirdzniecības novēršana un palīdzības sniegšana cilvēku tirdzniecības upuriem.

K. Basbijs uzsvēra, ka ASV Valsts departamenta ziņojums ir tikai instruments, kas palīdz cīnīties ar cilvēku tirdzniecību un to novērst, kā arī veicina starpinstitūciju diskusijas jaunu problēmu un izaicinājumu atzīšanā un risinājumu meklēšanā.

Darba grupas locekļi pārrunāja līdzšinējo sadarbību starp kompetentajām institūcijām, pašvaldībām un NVO cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā, kuras rezultāti ir atspoguļoti Iekšlietu ministrijas sagatavotajā „Informatīvajā ziņojumā „Par Programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam” īstenošanas gaitu 2009.gadā un 2010.gadā” (http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3135).

Jautājumā par sociālā rehabilitācijas pakalpojuma cilvēku tirdzniecības upurim pieejamību un kvalitāti, darba grupa pārrunāja cilvēku tirdzniecības upuru veselības aprūpes jautājumus, kas saistīti ar medikamentozās ārstēšanas un medicīnisko manipulāciju nodrošināšanu. Darba grupa vienojās par nepieciešamību turpināt šo diskusiju un uzrunāt par veselības nozari atbildīgo Veselības ministriju.

Vienlaikus tika izdiskutēts jautājums par juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām tiesvedības laikā, kas ilgst no trim līdz pieciem gadiem, cilvēku tirdzniecības upurim pēc valsts apmaksātās sešu mēnešu sociālās rehabilitācijas programmas. Darba grupas locekļi vienojās, ka biedrība „Patvērums „Drošā māja”” un Resursu centrs sievietēm „Marta” vērsīsies pie Tieslietu ministrijā un Labklājības ministrijā, lai runātu par iespējām nodrošināt valsts apmaksātu juridisko palīdzību cilvēku tirdzniecības upurim tiesvedības laikā pēc rehabilitācijas programmas.

Sanāksmes laikā tika aktualizēts jautājums par atbalsta rehabilitācijas programmas nepieciešamību prostitūcijā iesaistītajām personām. Darba grupa vienojās, ka Resursu centrs sievietēm „Marta” vērsīsies ar iniciatīvu Labklājības ministrijā par nepieciešamību izstrādāt atbalsta rehabilitācijas programmu prostitūcijā iesaistītām personām.

Pārrunājot jautājumu par digitālajiem interneta bordeļiem, tika atzinīgi novērtēts Valsts policijas darbs sutenerisma apkarošanas jomā un Resursu centra sievietēm „Marta” aktivitāte sabiedrības uzmanības pievēršanai šai problēmai.

Tieslietu ministrija informēja par aprīlī gaidāmo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību apstiprināšanu Tieslietu un iekšlietu ministru padomē. Šajā projektā ir ietvertas ne tikai krimināltiesību materiālās normas (piemēram, paplašināts ekspluatācijas jēdziens, padarot to aktuālāku mūsdienu situācijai), bet arī procesuālās normas, kas vērstas tieši uz cilvēku tirdzniecībā cietušo personu pastiprinātu aizsardzību, lielāku uzmanību pievēršot tieši cilvēku tirdzniecības upura un cietušā tiesībām. Tādējādi tiks harmonizētas visā Eiropas Savienībā no cilvēku tirdzniecības cietušo tiesības un tiks paredzēts, ka cilvēku tirdzniecībā cietušajiem bērniem ir tiesības saņemt bezmaksas juridisko palīdzību.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ