Apstiprina „Krīžu komunikācijas pasākumu plānu 2011. – 2013. gadam”

05.04.2011

Otrdien, 5.aprīlī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināts „Krīžu komunikācijas pasākumu plāns 2011.-2013.gadam”. Plāns ir izstrādāts, lai nodrošinātu plānotu, saskaņotu un koordinētu komunikāciju krīzes situācijā un sekmētu komunikācijā iesaistīto amatpersonu kompetences paaugstināšanu un izglītotu iedzīvotājus par rīcību krīzes situācijā.


Plāns paredz īstenot pasākumus vairākos virzienos. Pirmais virziens paredz attīstīt plānotu, saskaņotu un koordinētu valsts pārvaldes iestāžu informācijas aprites kārtību krīzes situācijā. Paredzēts izveidot Krīzes komunikācijas ekspertu grupu Krīzes vadības padomes ietvaros, izstrādāt metodiskos ieteikumus „Komunikācija krīzes situācijā” valsts pārvaldes komunikācijas speciālistiem un citām krīžu komunikācijā iesaistītajām amatpersonām, kā arī ministriju iekšējos normatīvajos aktos noteikt informācijas aprites kārtību krīzes situācijā, kā arī noteikt par komunikāciju atbildīgās amatpersonas tiesības un pienākumus šādā situācijā.

Otrais rīcības virziens paredz iedzīvotājus izglītojošus pasākumus par rīcību krīzes situācijā un operatīvu iedzīvotāju informēšanas nodrošināšanu krīzes situācijā. Plānots izveidot 112 portālu kā centrālo elektroniskās informācijas avotu iedzīvotājiem un tūristiem dažāda veida krīzes situācijās, izstrādāt vadlīnijas krīžu komunikācijai sociālajos medijos, izveidot 112 kontus sociālajos portālos, izstrādāt rekomendācijas pašvaldību mājaslapu papildināšanai ar informāciju par rīcību krīzes situācijā un Civilās aizsardzības plāniem, organizēt tematiskas informatīvās kampaņas par rīcību dažādās krīzes situācijās.

Trešais rīcības virziens paredz mācību programmu aktualizēšanu un papildināšanu vispārējās un vidējās profesionālās izglītības iestādēs, komunikācijas speciālistu un komunikācijā iesaistīto valsts un pašvaldību amatpersonu zināšanu paaugstināšanu krīžu komunikācijas jomā. Šī virziena ietvaros plānots pārskatīt un aktualizēt metodisko ieteikumu „Drošība” pamatskolai saturu, nodrošināt sabiedrisko attiecību speciālista, sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītāja un sabiedrisko attiecību menedžera Profesiju standartu papildināšanu ar prasību pārzināt krīžu komunikāciju un veikt krīžu komunikācijas pasākumus, kā arī veikt valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku apmācību.

Krīžu komunikācijas plāna ietvaros ar jēdzienu krīze tiek saprasta neparedzama vai grūti paredzama situācijas norise pēc dabas, tehnisko, tehnoloģisko, ekonomisko, sociālo un sabiedrisko sistēmu līdzsvara stāvokļa izjaukšanas, kuru rezultātā tiek apdraudēta pilsoņu dzīvība, veselība vai īpašums, apkārtējā vide, sabiedriskā kārtība, valsts iekšējā vai ārējā drošība, un šo problēmu atrisināšanai (pārvarēšanai) parastās pilnvaras un pieejamie līdzekļi nav pietiekami.

Iekšlietu ministrija ir noteikta par koordinējošo institūciju plāna izpildē.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ