Meklē iespējas uzlabot dzīvesvietas deklarēšanas procesu

05.04.2011

Otrdien, 5. aprīlī Ministru kabinetā(MK) pieņemts zināšanai Iekšlietu ministrijas informatīvais ziņojums „Par problēmām saistībā ar dzīvesvietas deklarēšanas nosacījumu obligātu izpildi”.


Iekšlietu ministrijai uzdots sagatavot grozījumus MK 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju", paredzot, ka no valsts nodevas par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju atbrīvoti:

1. bērni, kuri ievietoti valsts vai pašvaldības bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē vai audžuģimenē;

2. personas, kuras deklarē dzīvesvietu valsts vai pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē (pansionātā);

3. personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē.

Paredzēts arī sagatavot likumprojektu par grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, paredzot palielināt maksimālo soda apmēru personai, kas, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas.

Finanšu ministrijai uzdots sagatavot likumprojektu par grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām", nosakot riska adreses, tai skaitā patversmju adreses, kas tiek izmantotas pretlikumīgām darbībām, lai izvairītos no nodokļu samaksas.

Savukārt Tieslietu ministrijai jāsagatavo likumprojektu par grozījumiem Komerclikumā, paredzot, ka gadījumā, ja personai ir likumā noteikts pienākums deklarēt dzīvesvietu, ziņas par dzīvesvietu komercreģistrā ieraksta, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra informāciju.

MK protokollēmums arī paredz visām ministrijām līdz 2012.gada 1.martam izvērtēt to kompetencē esošos tiesību aktus un, ja nepieciešams, veikt attiecīgus grozījumus, aizstājot terminus "faktiskā dzīvesvieta", "reālā dzīvesvieta", "dzīvesvieta" un citus faktiskās dzīves vietas apzīmējumus ar terminu "deklarētā dzīvesvieta".


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ