Paredz noteikt stingrāku un vispusīgāku regulējumu komercdarbībā ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm

19.05.2011

Ceturtdien, 19. maijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti trīs Iekšlietu ministrijas izstrādāti Ministru kabineta(MK) noteikumu projekti, kas regulē komercdarbību ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm un izstrādāti saskaņā ar Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā paredzēto pilnvarojumu.


MK noteikumu projekts „Speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm un valsts nodevas maksāšanas kārtība un apmērs”, paredz noteikt prasības, kas jāizpilda komersantam, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci), kārtību, kādā komersantam izsniedz speciālo atļauju, prasības, kas komersantam jāpilda speciālās atļaujas  darbības laikā. Noteikumu projekts arī paredz kārtību, kādā komersantam izsniedz speciālās atļaujas dublikātu un atkārtotu speciālo atļauju, kārtību, kādā aptur speciālās atļaujas darbību un anulē speciālo atļauju, kārtību un apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par speciālās atļaujas, tās dublikāta un atkārtotas speciālās atļaujas izsniegšanu.

Savukārt MK noteikumu projekts „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu komercdarbībā ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm” paredz noteikt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas atbildības limitu komersantiem, kas saņems Valsts policijas speciālas atļaujas (licences) veikt komercdarbību ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm, kā arī paredz pienākumu atlīdzināt nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai.

Vienlaikus izsludināts arī MK noteikumu projekts „Ziņu par speciālajām atļaujām (licencēm) komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm, spridzinātāja sertifikātiem, spridzināšanas darbu vadītāja sertifikātiem reģistrācijas noteikumi”. Šī MK noteikumu projekta mērķis ir noteikt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra licenču un sertifikātu reģistrā reģistrējamo ziņu apjomu par izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm) komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm, licencēto komersantu vadītājiem, personām, kuras ieņem amatus komersantu pārvaldes institūcijās, darbiniekiem, spridzinātāja sertifikātiem un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikātiem, kā arī ziņu iekļaušanas, izmantošanas un dzēšanas kārtību, kā arī institūcijas, kurām piešķirama piekļuve reģistrā iekļautajām ziņām.

 Šobrīd normatīvajos aktos iztrūkst regulējums, kas noteiktu Valsts policijai pienākumu uzskaitīt izsniegtās speciālās atļaujas (licences). Projekts pilnībā un ilgtermiņā novērš šo problēmu, kā arī ievieš speciālo atļauju komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm spridzinātāja sertifikātu un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikātu uzskaites sistēmu.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ