Iesaka uzlabot atbalstu cilvēku tirdzniecības upuriem

29.06.2011

28. jūnijā Iekšlietu ministrijā notika „Programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009. – 2013.gadam” īstenošanas koordinēšanai darba grupas sanāksme. Klātesošie tika iepazīstināti ar 27. jūnijā publicēto ASV Valsts departamenta 2011.gada ziņojumu par cilvēku tirdzniecības apkarošanu, kurā Latvijas centieni novērst un apkarot cilvēku tirdzniecību ir novērtēti kā progresīvi un ierindoti 2.līmenī.


Lai īstenotu ziņojuma rekomendācijas Latvijai, darba grupa par turpmākās darbības prioritātēm izvirzīja piecus būtiskus jautājumus: veicināt sadarbību starp valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām; veicināt tiesnešu apmācību; sekmēt darbaspēka ekspluatācijas novēršanu un apkarošanu, vienlaikus uzsākot praktiski pielietot Iekšlietu ministrijas izstrādāto darbaspēka ekspluatācijas upuru identifikācijas kritēriju kopumu; uzlabot ārvalstīs identificēto cilvēku tirdzniecības upuru no Latvijas sertifikācijas procedūru un nekavējošu palīdzības sniegšanu; uzlabot cilvēku tirdzniecības upuru atbalsta sistēmu kopumā.

Darbā grupā pārstāvošās iestādes, dienesti un organizācijas tika aicinātas turpināt aktīvi īstenot Programmu un ASV Valsts departamenta ziņojuma rekomendācijas, lai nepieļautu Latvijas nokļūšanu ziņojuma 2.līmenī ar īpašu novērošanas statusu. Tika atzīmēts, ka šis ziņojums atspoguļo Latvijas esošo situāciju, un tas palīdzēs katrai kompetentajai institūcijai pieņemt lēmumus turpmākai rīcībai, vienlaikus paužot pārliecību, ka Latvijai saņemt augstāko vērtējumu par centieniem novērst un apkarot cilvēku tirdzniecību nav neiespējami.

Darba grupa tika informēta par Liepājas reģionālo neformālo cilvēku tirdzniecības apkarošanas darba grupu, kura, pamatojoties uz šīs darba grupas locekļu iniciatīvas un ar pašvaldības atbalstu, aktīvi darbojas kopš 2002. gada, un kura uzskatāma par labākās prakses piemēru reģionālās sadarbības jomā Latvijā. Liepājas darba grupas vadītājs Liepājas prokuratūras virsprokurors Atis Dzērvēns norādīja uz institūciju savstarpējas sadarbības koordinācijas un tiešās komunikācijas nozīmi atbalsta sniegšanā un aizsardzības nodrošināšanā cilvēku tirdzniecības upurim, piebilstot, ka jo mazāka pilsēta, jo grūtāk ir nodrošināt personas drošības sajūtu un aizsardzību. A.Dzērvēns atzīmēja prevencijas nozīmi ne tikai reģionālā aspektā, bet arī nacionālā kontekstā, uzsverot nepieciešamību regulāri un sistemātiski īstenot dažādas informatīvās kampaņas par cilvēku tirdzniecību, lai panāktu sabiedrības pilnīgu izpratni par cilvēku tirdzniecību kā smagu noziegumu pret cilvēka pamattiesībām.

Jautājumā par darbaspēka ekspluatācijas apkarošanu tika norādīts, ka Latvija, tāpat kā vairākas citas Eiropas Savienības valstis, nenodala cilvēku izmantošanu darbaspēka ekspluatācijas nolūkā un seksuālās ekspluatācijas nolūkā, atzīstot, ka labā prakse Eiropā liecina, ka šāds dalījums neveicina kriminālprocesu uzsākšanu par darba spēka ekspluatācijas gadījumiem. Lai veicinātu darbaspēka ekspluatācijas prevenciju, tika secināts, ka būtiski ir attīstīt sadarbību un informācijas apmaiņu ar darba arodbiedrību pārstāvjiem. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvis pauda atbalstu īstenot kopīgus sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus.

Jautājumā par atbalsta rehabilitācijas programmas nepieciešamību personām, kas ir iesaistītas prostitūcijā un vēlas no tās iziet, darba grupa tika informēta, ka Dzimumu līdztiesības padomē šis jautājums tika pārrunāts un ir saņemts sākotnējais Labklājības ministrijas apstiprinājums par šādas programmas ieviešanas iespējamību sākot ar 2013.gadu.

Valsts policijas pārstāvis informēja, ka ir sagatavots grozījums Krimināllikumā par apzinātu personas nelikumīgas uzturēšanās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs vai Šveices Konfederācijā nodrošināšanu vai organizēšanu, par ko paredzēts sods - brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem. Šī normatīvā akta grozījuma mērķis ir apturēt fiktīvu laulību (laulību, kuras tiek slēgtas starp Latvijas pilsonēm un trešo valstu pilsoņiem ar mērķi nodrošināt tiem likumīgu uzturēšanas pamatu) organizēšanu un saukt pie kriminālatbildības personas, kuras iesaistītas šādu laulību organizēšanā.


Darba grupas sanāksmes laikā tika aktualizēts jautājums par nepilnībām procedūrā, lai Latvijas iedzīvotāju, kas bijis atkarīgs no cilvēku tirdzniecības ārvalstīs un ir atzīts par cilvēku tirdzniecības upuri ar ārvalstu tiesībaizsardzības iestādes lēmumu, atzītu par cilvēku tirdzniecības upuri arī Latvijā un tiktu nekavējoši nodrošināta cietušās personas atgriešanās dzimtenē un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas uzsākšana. Darba grupa aicināja Labklājības ministriju nekavējoši uzsākt darbu, lai precizētu šo kārtību, noteiktu nepieciešamo dokumentu kopumu un termiņus, kādā ir pieņemami lēmumi, lai konkrētā situācijā, risinot ar cilvēku tirdzniecības upura statusa noteikšanu un atgriešanās procedūru saistītus jautājumus, iestāžu savstarpējās diskusijās netiktu aizmirsts cilvēks, kurš ir nonācis grūtā situācijā un kuram ir nepieciešama neatliekama palīdzība un atbalsts. Vienlaikus, atsaucoties uz konkrētu cilvēku tirdzniecības gadījumu, Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta pārstāve izteica pateicību Liepājas Sociālajam dienestam par atbalstu un operatīvi pieņemto lēmumu segt transporta izdevumus, lai palīdzētu no cilvēku tirdzniecības cietušajai personai atgriezties mājās.


Darba grupas nākamā tikšanās reize plānota šā gada rudenī, kad visas darba grupā pārstāvētās valsts institūcijas un nevalstiskās organizācijas sniegs atskaites par paveikto un turpmākajiem plāniem.

Ar ASV Valsts departamenta 2011.gada ziņojumu par cilvēku tirdzniecības apkarošanu Latvijā var iepazīties: http://latvian.riga.usembassy.gov/tip_2011_latvia_lv.pdfSagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ