Turpinot VP amatpersonu atlases, profesionālās apmācības un darba disciplīnas uzlabošanas sistēmas pilnveidošanu, VP grozīti amatpersonu atlases noteikumi

13.06.2011

 Turpinot Valsts policijas amatpersonu atlases, profesionālās apmācības un darba disciplīnas uzlabošanas sistēmas pilnveidošanu, 2011.gada jūnijā ir veiktas izmaiņas kārtībā, kādā organizē amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm kvalifikācijas paaugstināšanu, profesionālo apmācību un vispārējo fizisko sagatavošanu.


Minētie grozījumi paredz, ka kandidātu ar augstāko izglītību, kuru pieņem dienestā un kurš nav ieguvis profesionālo izglītību Valsts policijas koledžā vai Latvijas Policijas akadēmijā, ieceļ kadeta amatā Valsts policijas koledžā sākotnējās profesionālās apmācības kursa apguvei. Šajā gadījumā tiek noteikts pārbaudes laiks – 6 mēneši. Mācības profesionālās apmācības kursā ilgst 3 mēnešus, pēc kuru pabeigšanas kadets tiek iecelts attiecīgā amatā Valsts policijas struktūrvienībā.

Vienlaicīgi informējam, ka attiecībā uz kandidātiem bez augstākās izglītības, prasības nav mainījušās – pieņemot dienestā, tie joprojām tiek iecelti kadetu amatā un iziet 9 mēnešus ilgu sākotnējo profesionālo apmācību Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā.

Tāpat ir izstrādāti kandidātu atlases kritēriji dienestam VP Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes speciālo uzdevumu bataljonā (VP RRP KPP PPP SUB), kas nosaka striktas prasības konkrētu amatu kandidātiem attiecībā uz izglītību, profesionālo pieredzi, raksturojumu no iepriekšējās dienesta vietas, fizisko sagatavotību u.c. Ja amata kandidāts atbilst noteiktajiem kritērijiem un ir izpildījis visas paredzētās prasības, tad viņam tiek noteikts pārbaudes laiks nepieciešamo iemaņu apgūšanai un pēc pārbaudes laika beigām, tiek lemts jautājums par turpmāko dienestu VP RRP KPP PPP SUB.

Ar Iekšlietu ministrijas rīkojumu Valsts policijā ir atjaunota kandidātu pieņemšana dienestā/jaunu darba līgumu slēgšana, kas tika pārtraukta ar Iekšlietu ministrijas 2009.gada novembra rīkojumu. Pieņemšana dienestā ir pieļaujama tādos gadījumos, ja konkrēta Valsts policijas vakantā amata nekomplektēšana rada būtisku apdraudējumu funkciju izpildei un vakanto amatu nav iespējams nokomplektēt pārceļot šajā amatā citu amatpersonu/darbinieku.

Valsts policijas priekšnieks Artis Velšs norāda: „Ir vērojama pozitīva tendence attiecībā uz interesi par dienestu Valsts policijā. Piemēram, ar šā gada 27.jūniju dienestā tiks pieņemti 30 kandidāti, kas uzsāks sākotnējo profesionālās apmācības kursu Valsts policijas koledžā, pēc kura pabeigšanas tiks iecelti amatos dažādās Valsts policijas struktūrvienībās. Tas ir pozitīvi vērtējams fakts, ka ir cilvēki, kas vēlas saistīt savu dzīvi ar dienestu Valsts policijā.”

 

 

Sagatavoja:
Beāte Labinska
Valsts policijas priekšnieka palīdze

Tālr.: 67829445, mob: 29496086

E-pasts: beate.labinska@vp.gov.lv


Atpakaļ