Latvijas prezidentūras ES Padomē Iekšlietu nozares notikumi 2015.gada 1.pusgadā


Civilās aizsardzības darba seminārs “Personu ar invaliditāti vajadzības katastrofu pārvaldīšanas ciklā”


Norises vieta
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga LV-1423, Latvija

Notikuma laiks
12.janvāris - 13.janvāris
 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīkotajā darba seminārā piedalījās visu Eiropas Savienības Civilās Aizsardzības Mehānisma dalībvalstu, Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta pārstāvji, Padomes Ģenerālsekretariāts, Apvienoto Nāciju Organizācijas katastrofu riska mazināšanas biroja (UNISDR) pārstāvji, Eiropas personu ar invaliditāti foruma pārstāvji, Latvijas nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī starptautiskie eksperti no Latīņamerikas, Ziemeļamerikas, Āzijas un Eiropas.
 
Eksperti diskutēja par personu ar invaliditāti vajadzībām katastrofu seku pārvaldīšanas procesā, par labākajiem piemēriem un inovatīviem risinājumiem un tehnoloģijām, kas piemērotas personām ar invaliditāti.
 
Vairāk informācijas: eu2015.lv/lv/notikumi/politiskie-notikumi/civilas-aizsardzibas-darba-seminars-personu-ar-invaliditati-vajadzibas-katastrofu-parvaldisanas-cikla-2015-01-12

ES Tieslietu un iekšlietu ministru neformālā tikšanās


Norises vieta
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga LV-1423, Latvija

Notikuma laiks
29.janvāris - 30.janvāris

 
Neformālajā ES Padomes Tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmē piedalījās ES dalībvalstu tieslietu un iekšlietu ministri, Eiropas Komisijas pārstāvji, Padomes Ģenerālsekretariāta pārstāvji, Pretterorisma koordinators, Eiropas Parlamenta LIBE komitejas locekļi, Eiropas ārējās darbības dienests, Eiropas Savienības iekšlietu un tieslietu aģentūras, kā arī sešu Austrumu partnerības valstu delegācijas.
 
Neformālā padome norisinājās divas dienas, no kurām pirmajā tikās iekšlietu ministri, bet otrajā dienā – tieslietu ministri. Tieslietu jomā galvenie dienaskārtības jautājumi bija personas datu aizsardzība un e-tiesiskuma stratēģija. Notika arī kopīgā darba sesija tieslietu un iekšlietu jomā par sadarbību ar Austrumu partnerības valstīm.
 


ES - ASV vecāko amatpersonu tikšanās tieslietu un iekšlietu jomā


Norises vieta
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga LV-1423, Latvija

Notikuma laiks
3.februāris - 4.februāris
 

Sanāksmē tikās ES valstu un ASV vecākās amatpersonas, kas strādā tieslietu un iekšlietu jomā. Vecāko amatpersonu tikšanās tiek rīkota reizi sešos mēnešos, lai sagatavotu sekojošo ES-ASV ministru tikšanos, kas arī notiek reizi sešos mēnešos. Tikšanās laikā abām pusēm bija iespēja diskutēt, apmainīties ar viedokļiem un pieredzi par kopīgu interešu jautājumiem, kuru mērķis ir stiprināt sadarbību tieslietu un iekšlietu jautājumos. Rīgas sanāksmes darba kārtībā iekļauti jautājumi par migrāciju, fizisko personu datu aizsardzību, tiesisko sadarbību, cīņu ar ārzemju kaujiniekiem, cīņu ar terorismu un organizēto noziedzību.
 
Vairāk informācijas: eu2015.lv/lv/notikumi/politiskie-notikumi/es-asv-vecako-amatpersonu-tiksanas-tieslietu-un-iekslietu-joma-2015-02-03

Eiropas Noziedzības novēršanas tīkla (Europen Crime Prevention Network (EUCPN)) pirmā valdes sēde


Norises vieta
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga LV-1423, Latvija

Notikuma laiks
3.marts - 4.marts

Valdes sēdes dalībnieki bija ES dalībvalstu augsta līmeņa ierēdņi, kuri ir atbildīgi par noziedzības prevencijas jautājumu koordinēšanu un informācijas izplatīšanu savā dalībvalstī.
 
Eiropas noziedzības novēršanas tīkls savas darbības ietvaros sekmē informācijas apmaiņu par prevencijas jautājumiem saistībā ar dažāda veida noziedzīgajiem nodarījumiem, kā arī katra gada beigās organizē Eiropas noziedzības prevencijas labās prakses konferenci, kur prezentē labākos projektus kādā no izvēlētajām jomām. Labās prakses piemēri un statistika apkopota arī tīkla mājas lapā. Latvijas izvēlētā tēma Prezidentūras ietvaros ir Atkārtotas viktimizācijas* novēršana.

*atkārtota viktimizācija - atkārtota ciešanu nodarīšana noziegumā (likumpārkāpumā) cietušai personai.

Vairāk informācijas: eu2015.lv/lv/notikumi/politiskie-notikumi/eiropas-noziedzibas-noversanas-tikla-europen-crime-prevention-network-eucpn-pirma-valdes-sede-2015-03-03


Eiropas Savienības autotransporta zādzības apkarošanas ekspertu (kontaktpunktu) (CARPOL) sanāksme

Norises vieta
Radisson Blu "Latvija" Hotel
Elizabetes iela 55, Rīga LV-1010, Latvia

Notikuma laiks

19.marts - 20.marts
 

Eiropas Savienības autotransporta zādzību apkarošanas ekspertu (kontaktpunktu) sanāksmē piedalījās pārstāvji no visam ES dalībvalstīm, ka arī no ES aģentūrām: Eiropola, Interpola un Fronteksa. Sanāksmes gaitā tika apspriesti vairāki būtiski jautājumi par problemātiku, kas saistīta ar automašīnu zādzību apkarošanu ES un likumdošanas, kas saistīta ar autotransportu reģistrāciju un pārbaudes kārtību unifikāciju.
 
 

Eiropas migrācijas tīkla ikgadējā konference par talantīgo imigrantu ilgtspējīgu piesaistīšanu Eiropas Savienībai
 

Norises vieta
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga LV-1423, Latvija

Notikuma laiks
19.marts - 20.marts
 

Konferenci „Talantīgo imigrantu ilgtspējīga piesaistīšana Eiropas Savienībai” organizēja Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde kā Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts sadarbībā ar Eiropas Komisijas Iekšlietu Ģenerāldirektorātu. Konference aktualizēja vienu no Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera noteiktajām prioritātēm migrācijas kontekstā, kas paredz veidot tādu legālās migrācijas politiku, lai Eiropa kļūtu par vienu no migrācijas iecienītākajiem galamērķiem, tādējādi risinot demogrāfiskās problēmas, ar kurām Eiropa varētu saskarties nākotnē. Vienlaikus šis bija pirmais pasākums, kurā prezentēs pirmos secinājumus no Eiropas migrācijas tīkla izstrādātā izpētes darba „Trešo valstu pilsoņu uzņemšana uzņēmējdarbības nolūkos”.
 
 

Eiropas Policijas akadēmijas (CEPOL) konference „Kibernoziegumi – stratēģiskais līmenis”

Norises vieta
Baltic Beach Hotel
Jūras iela 23/25, Jūrmala LV-2015, Latvija

Notikuma laiks
25.marts - 27.marts
 

Katra prezidējošā valsts pēc savas izvēles tradicionāli organizē Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL) konferenci vai semināru. Valsts policija izvēlējās organizēt konferenci „Kibernoziegumi – stratēģiskais līmenis”, aktualizējot jautājumu loku saistībā ar kibernoziegumiem, kas ir tieši saistīts ar vienu no Latvijas prezidentūras prioritātēm – “Digitāla Eiropa”.
 

Konferencē tika izskatīti ES tiesībsargājošo institūciju darbībai būtiski un aktuāli temati, kā arī policijas dienestu pārrobežu sadarbības jautājumi. Konferences dalībnieki diskutēja par ES tiesību aktu ieviešanu dalībvalstīs, problēmām un izaicinājumiem pārrobežu sadarbībā, izmeklējot kibernoziegumus. Īpašu uzmanību pievērsa sadarbībai ar Austrumu partnerības valstu tiesībsargājošām iestādēm kibernoziegumu atklāšanā un prevencijā. Konferencē diskutēja par problēmjautājumiem un grūtībām, kas traucē sekmīgi izmeklēt noziedzīgus nodarījumus, kuros iesaistītas organizētās kriminālās grupas.

Vairāk informācijas: eu2015.lv/lv/notikumi/politiskie-notikumi/eiropas-policijas-akademijas-cepol-konference-kibernoziegumi-strategiskais-limenis-2015-03-25
 

ES dalībvalstu narkotiku jautājumu koordinatoru sanāksme

Norises vieta

Viesnīca "Albert Hotel"
Dzirnavu iela 33, Rīga LV-1010, Latvija


Notikuma laiks
16.aprīlis

Sanāksmes dalībnieki pārstāvēja ES dalībvalstu vadošās institūcijas narkotiku un to atkarības izplatības ierobežošanas jomā, tostarp Eiropas Komisijas, Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra un Eiropola pārstāvji.

Latvija Narkotiku jautājumu koordinatoru sanāksmē aktualizēja jautājumu par marihuānas izplatības ierobežošanu, jo marihuāna ir visbiežāk lietotā viela ES, un tās dekriminalizācija un legalizācija ir viens no visvairāk apspriestajiem un pretrunīgākajiem jautājumiem narkotiku izplatības ierobežošanas kontekstā. Tika iekļautas prezentācijas par esošo situāciju, dažādām pieejām vielas kontroles jautājumā, pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām, kā arī efektīvākajiem pasākumiem profilakses un ārstniecības jomās.
 
ES dalībvalstu narkotiku jautājumu koordinatoru sanāksmi savā galvaspilsētā organizē katra ES Padomes prezidējošā valsts saskaņā ar ES Narkomānijas apkarošanas rīcības plānu. Sanāksmes mērķis ir aplūkot jaunākās tendences, efektīvu iejaukšanos un citus rīcībpolitikas jautājumus, kas dod papildu vērtību ES Narkomānijas apkarošanas stratēģijai.
 

Eiropas ceļu policijas tīkla (TISPOL) ceļu satiksmes drošības seminārs

Norises vieta
Baltic Beach Hotel
Jūras iela 23/25, Jūrmala LV-2015, Latvija

Notikuma laiks
21.aprīlis
 
Seminārā piedalījās ES dalībvalstu ceļu policijas augstākās amatpersonas, kuras strādā kopā, lai uzlabotu satiksmes drošību visā Eiropā. Seminārs tika organizēts STRIDER (Solutions to Reduce Serious Injuries and Death on European Roads) projekta ietvaros, lai rastu risinājumu ceļu satiksmes negadījumos ievainoto un bojā gājušo cilvēku skaita samazinājumam ES dalībvalstīs. Seminārā piedalījās arī ar ceļa satiksmes drošību saistītas institūcijas, kuras atbild par ceļu satiksmes drošības uzlabošanu valstī.

Vairāk informācijas: eu2015.lv/lv/notikumi/politiskie-notikumi/eiropas-celu-policijas-tikla-tispol-augsta-limena-darba-seminars-2015-04-21

 

Eiropas ceļu policijas tīkla (TISPOL) Padomes darba grupas sanāksme

Norises vieta
Baltic Beach Hotel
Jūras iela 23/25, Jūrmala LV-2015, Latvija

Notikuma laiks
22.aprīlis - 23.aprīlis
 

TISPOL Padomes darba grupas sanāksmē piedalījās visu ES dalībvalstu ceļu policijas augstākās amatpersonas. Padomes darba grupas mērķis bija vienoties par nepieciešamo pasākumu veikšanu, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību un samazinātu ceļu satiksmē bojā gājušo skaitu visās ES dalībvalstīs.

Vairāk informācijas: eu2015.lv/lv/notikumi/politiskie-notikumi/eiropas-celu-policijas-tikla-tispol-operacionalas-darba-grupas-sanaksme-2015-04-23

 

Eiropas ceļu policijas tīkla (TISPOL) operacionālās darba grupas sanāksme

Norises vieta
Baltic Beach Hotel
Jūras iela 23/25, Jūrmala LV-2015, Latvija

Notikuma laiks
22.aprīlis
 

TISPOL operacionālās darba grupas sanāksmē piedalījās katras ES dalībvalsts ceļu policijas priekšnieks, ar mērķi izstrādāt priekšlikumus ceļu satiksmes drošības uzlabošanas un ceļu satiksmē bojā gājušo skaita samazināšanai ES dalībvalstīs.

Vairāk informācijas: eu2015.lv/lv/notikumi/politiskie-notikumi/eiropas-celu-policijas-tikla-tispol-operacionalas-darba-grupas-sanaksme-2015-04-23
 


34.civilās aizsardzības ģenerāldirektoru sanāksme

Norises vieta
Baltic Beach Hotel
Jūras iela 23/25, Jūrmala LV-2015, Latvija

Notikuma laiks
29.aprīlis - 30.aprīlis

Sanāksmē piedalījās 125-130 ES, Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) un kandidātvalstu civilās aizsardzības ģenerāldirektori un valstu eksperti.

Civilās aizsardzības ģenerāldirektoriem tā ir diskusiju platforma par stratēģiska rakstura jautājumiem civilās aizsardzības jomā. Eiropas mērogā šis ir augstākā līmeņa amatpersonu forums civilās aizsardzības jomā, kā arī savstarpēji konsultatīvs un lēmumpieņemšanā saistošs. Tas notiek katras prezidentūras laikā, divas reizes kalendārajā gadā. Diskusiju mērķis ir pievērst uzmanību līdzšinējiem sasniegumiem civilās aizsardzības jomā, kā arī prezidentūras prioritārajam jautājumam par personu ar invaliditāti vajadzībām katastrofu pārvaldīšanas ciklu fāzēs (prevencija, sagatavotība, reaģēšana un atgūšanās).Tā pat arī sanāksmes laikā apspriedīs nozares rīcības prioritātes un apņemšanās, kuras apstiprinātas 3.ANO Pasaules konferencē par katastrofu riska mazināšanu (2015. gada 14.-18. martā Japānā, Sendai).

Vairāk informācijas: eu2015.lv/lv/notikumi/politiskie-notikumi/34-civilas-aizsardzibas-generaldirektoru-sanaksme-2015-04-29


Pastāvīgās komitejas operatīvai sadarbībai iekšējās drošības jautājumos (COSI) sanāksme

Norises vieta
Radisson Blu Hotel Latvija
Elizabetes iela 55,
LV-1010, Rīgā

Notikuma laiks

06.maijs - 07.maijs
 

Neformālā Pastāvīgās komitejas operatīvai sadarbībai iekšējās drošības jautājumos (COSI) sanāksmē tika aicinātas piedalīties visas ES dalībvalstis, Eiropas Brīvās tirdzniecības zonas, Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu aģentūras, Eiropas Ārējās darbības dienests, Eiropas Komisija un Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretariāts. Sanāksmē prezentēja un diskutēja par atjaunoto ES Iekšējās drošības stratēģiju - Eiropas Darba kārtību (European Agenda on Security) periodam no 2015.-2020.gadam.

Vairāk informācijas: eu2015.lv/lv/notikumi/politiskie-notikumi/pastavigas-komitejas-operativai-sadarbibai-ieksejas-drosibas-jautajumos-cosi-sanaksme-2015-05-06

 

ES-ASV-Kanādas kritiskās infrastruktūras aizsardzības ekspertu sanāksme

Norises vieta
Radisson Blu "Daugava" Hotel
Kuģu iela 24, Riga LV-1048, Latvia

Notikuma laiks
06.maijs - 07.maijs

Sanāksmē piedalījās ES dalībvalstu atbildīgās amatpersonas kritiskās infrastruktūras aizsardzības jomā, kā arī pārstāvji no ASV Iekšējās drošības departamenta un Kanādas Sabiedriskās drošības departamenta.

Kritiskās infrastruktūras ir fiziskas iekārtas un informācijas tehnoloģijas, tīkli, pakalpojumi un līdzekļi, kas gadījumā, ja tie tiek iznīcināti vai ja to darbība tiek pārtraukta, var nopietni kaitēt iedzīvotāju veselībai, drošībai vai labklājībai. Kritiskā infrastruktūras ir arī apgādes tīkli vai ķēdes (piemēram, pārtikas vai ūdens).

Transatlantiskā sadarbība nodrošina informācijas apmaiņu par kritiskās infrastruktūras objektu aizsardzību un stratēģiskās politikas jautājumu koordinēšanu. Šīs sanāksmes notiek kopš 2010.gada.

Sanāksmē izskatītie jautājumi:

  •     Kritiskās infrastruktūras aizsardzības ārpolitiskā dimensija – kaimiņvalstīs esošās kritiskās infrastruktūras ietekme uz valsts iekšējo drošību, starptautiskās sadarbības uzlabošana;
  •     Kiberdrošības pārvaldība un rīcībspēja kritiskās situācijās;
  •     Kritiskās infrastruktūras objektu kiberdrošības aizsardzība un stiprināšana;
  •     ES-ASV-Kanādas sadarbības perspektīva;
  •     Klimata izmaiņu un dabas katastrofu ietekme uz kritiskās infrastruktūras objektiem;
  •     ES projektu par kritiskās infrastruktūras aizsardzību pārskati.

Tika organizētas arī diskusijas grupās, kurās sanāksmes dalībnieki meklēja risinājumus dažādos kritiskās infrastruktūras objektu apdraudējumu gadījumos.

Vairāk informācijas: eu2015.lv/lv/notikumi/politiskie-notikumi/es-asv-kanadas-kritiskas-infrastrukturas-aizsardzibas-ekspertu-sanaksme-2015-05-06


Eiropas Policijas akadēmijas (CEPOL) valdes sēde

Norises vieta
Baltic Beach Hotel
Jūras iela 23/25, Jūrmala LV-2015, Latvija

Notikuma laiks
19.maijs - 20.maijs
 

CEPOL valdes sēdes notiek vienu reizi pusgadā ES Padomē prezidējošajā valstī. Valdes priekšsēdētājs ir prezidējošās valsts pārstāvis. CEPOL Valde izskata un pieņem svarīgus lēmumus, balstoties uz Trio prezidentūrā definētajām prioritātēm tieslietu un iekšlietu jomā. Trio (IT-LV-LUX) programmā iekļauti tādi būtiski jautājumi kā nelegālā migrācija, Šengenas zona, iekšējā drošība, pārrobežu noziedzība, narkotiku izplatība, terorisma apkarošana. Valdes sēdes laikā tās dalībnieki diskutēja, kā prioritātes vēlāk plāno iekļaut CEPOL mācību plānos un programmās, izmantojot dažādas mācību metodes: klātienes mācības, e-seminārus un e-moduļus. Sanāksmē izskatīja ziņojumus par iepriekšējos gados veiktajām mācībām un dalībvalstu priekšlikumus nākamo gadu programmām. Tāpat lēma par mācībām nepieciešamo budžetu un to nodrošināšanu.

 Vairāk informācijas: eu2015.lv/lv/notikumi/politiskie-notikumi/eiropas-policijas-akademijas-cepol-valdes-sede-2015-05-19

 

ES - ASV tieslietu un iekšlietu ministru līmeņa tikšanās


Notikuma laiks
2.jūnijs - 3.jūnijs

Tikšanās darba kārtībā bija iekļauti jautājumi par ES-ASV sadarbību tieslietu un iekšlietu jomā - migrācija, fizisko personu datu aizsardzības jautājumi, tiesiskā sadarbība, ārzemju kaujinieki, cīņa ar terorismu un organizētā noziedzība.

Vairāk informācijas: eu2015.lv/lv/notikumi/politiskie-notikumi/es-asv-tieslietu-un-iekslietu-ministru-limena-tiksanas-2015-05-28


EMPEN ekspertu sanāksme ES Padomes Tiesībaizsardzības darba grupas ietvaros

Norises vieta
Baltic Beach Hotel
Jūras iela 23/25, Jūrmala LV-2015, Latvija

Notikuma laiks
09.jūnijs - 12.jūnijs

EMPEN jeb tiesībsargājošo institūciju medicīnas un psiholoģijas ekspertu tīkls ir izveidots, lai veicinātu minēto ekspertu pieredzes apmaiņu un sadarbību. Balstoties uz ES Padomes izdoto EMPEN nolikumu, galvenās sadarbības jomas tīkla ietvaros ir medicīnas un psiholoģijas ekspertu zinātniskās aktivitātes, kā arī psiholoģiskā novērtēšana un psiholoģiskais atbalsts. Sanāksme veicināja medicīnas un psiholoģijas pakalpojumu sniegšanas efektivitāti tiesībsargājošajās institūcijās, kas savukārt sekmē dalībvalstu iekšlietu sistēmu kvalitatīvu darbību.

Vairāk informācijas: eu2015.lv/lv/notikumi/politiskie-notikumi/empen-ekspertu-sanaksme-es-padomes-tiesibaizsardzibas-darba-grupas-ietvaros-2015-06-09
 


Austrumu partnerības integrētās robežu pārvaldības projekta 12.sanāksme

Norises vieta
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga LV-1423, Latvija

Notikuma laiks
16.jūnijs

Valsts robežas drošība ir nacionālās drošības sastāvdaļa. Valsts robežu šķērsojošās personu un kravu plūsmas jāpārvalda, identificējot riska ceļotājus un kravas, nodrošinot valsts robežas drošību un tās kontroli. Lai kontrolētu pārrobežu plūsmas Latvijā un citās ES valstīs, tiek īstenota valsts robežas drošības politika, kas prasa integrētu pieeju. Sanāksmes laikā Austrumu partnerības valstu pārstāvjiem tika dota iespēja iepazīties ar ES valstu labāko praksi, apmainīties ar viedokļiem un tādējādi pilnveidot savas valsts koncepciju, balstoties uz citu valstu labāko praksi.

Vairāk informācijas: eu2015.lv/lv/notikumi/politiskie-notikumi/austrumu-partneribas-integretas-robezu-parvaldibas-projekta-12-sanaksme-2015-06-16

 

SIRENE biroju vadītāju sanāksme Ekspertu un politiskās sanāksmes

Norises vieta
Radisson Blu "Latvija"
Elizabetes iela 55, Rīga LV-1010, Latvija

Notikuma laiks
18.jūnijs - 19.jūnijs

SIRENE (Supplementary information request at the national entry) biroju priekšnieku sanāksmē diskutēja par dalībvalstu SIRENE biroju sadarbības kvalitāti, meklē nepieciešamos tehniskos vai organizatoriskos risinājumus sadarbības problemātiskajiem aspektiem, kā arī precizēja informācijas apmaiņas procedūras. Līdztekus apsprieda jautājumus par SIRENE biroju amatpersonu apmācībām un to saturu. Sanāksmē piedalījās visu ES dalībvalstu, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstu (Šveice, Islande, Lihtenšteina un Norvēģija) SIRENE biroju priekšnieki, pārstāvji no Eiropas Komisijas, Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta un Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmām (eu-LISA).

Vairāk informācijas: eu2015.lv/lv/notikumi/politiskie-notikumi/sirene-supplementary-information-request-at-the-national-entry-biroju-vaditaju-sanaksme-2015-06-18


Eiropas Noziedzības novēršanas tīkla (EUCPN) otrā valdes sēde

Norises vieta
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga LV-1423, Latvija

Notikuma laiks
29.jūnijs - 30.jūnijs
 

Valdes sēdes dalībnieki bija ES dalībvalstu augsta līmeņa ierēdņi, kuri ir atbildīgi par noziedzības prevencijas jautājumu koordinēšanu un informācijas izplatīšanu savā dalībvalstī.

Eiropas noziedzības novēršanas tīkls savas darbības ietvaros sekmē informācijas apmaiņu par prevencijas jautājumiem saistībā ar dažāda veida noziedzīgajiem nodarījumiem, kā arī katra gada beigās organizē Eiropas noziedzības prevencijas labās prakses konferenci (ECPA), kur prezentē labākos projektus kādā no izvēlētajām jomām. Labās prakses piemēri un statistika apkopota arī tīkla mājas lapā: http://www.eucpn.org Latvijas izvēlētā tēma prezidentūras ietvaros ir atkārtotas viktimizācijas novēršana.
*atkārtota viktimizācija - atkārtota ciešanu nodarīšana noziegumā (likumpārkāpumā) cietušai personai.

Vairāk informācijas: eu2015.lv/lv/notikumi/politiskie-notikumi/eiropas-noziedzibas-noversanas-tikla-eucpn-otra-valdes-sede-2015-06-29


Atpakaļ