Īpašā programma "Krimināltiesības"

1. Vispārējais mērķis: Veicināt tiesu iestāžu sadarbību, lai radītu patiesu Eiropas tiesiskuma telpu krimināllietās, nodrošināt dalībvalstīm piemērojamo normu saderību, uzlabot kontaktus un informācijas un paraugprakses apmaiņu starp juridiskām, tiesu un administratīvām iestādēm un profesionāļiem tiesu jomā. Kā arī turpināt vairot savstarpējo uzticību, lai nodrošinātu cietušo un apsūdzēto tiesības.
2. Konkrētie mērķi:
a)veicināt tiesu lēmumu un spriedumu savstarpēju atzīšanu;
b)novērst šķēršļus, ko rada dalībvalstu tiesu sistēmas atšķirības;
c) turpināt uzlabot minimālo standartu izstrādi saistībā ar procesuālajām krimināltiesībām;
d)ar datorizētām sistēmām uzlabot informācijas apmaiņu, jo īpaši – informācijas apmaiņu sakarā ar datiem no attiecīgo valstu soda reģistriem;
e) veicināt apsūdzēto tiesības, kā arī sociālu un tiesisku palīdzību cietušajiem;
f)pastiprināti izvērst sadarbību ar Eurojust, apkarojot organizētu pārrobežu noziedzību;
g)veicināt pasākumus likumpārkāpēju efektīvai atkaliekļaušanai sabiedrībā;
h) uzlabot savstarpējās zināšanas par dalībvalstu tiesību aktu un tiesu iestāžu sistēmām krimināllietās;
i)uzlabot informāciju par dalībvalstu juridiskām sistēmām un piekļuvi tiesu iestādēm; 
j) uzlabot apmācības Savienības un Kopienas tiesībās tiesu iestāžu darbiniekiem, advokātiem un citiem profesionāļiem, kas iesaistīti tiesu sistēmas darbībā;
k)izstrādāt un ieviest datorizētu informācijas apmaiņas sistēmu par soda reģistriem, un atbalstīt pētījumus, lai attīstītu informācijas cita veida apmaiņu.
3. Atbalstāmās aktivitātes:
a) analīzes, pētījumi, datorizētas sistēmas izveide, datu un statistikas apkopošana, izstāde un izplatīšana, semināri, konferences un ekspertu sanāksmes, kampaņu un pasākumu organizēšana sabiedrībai, interneta vietņu izstāde un uzturēšana, informatīvu materiālu gatavošana un izplatīšana;
b) īpaši starptautiski projekti, kas izraisa ieinteresētību Eiropas Savienības mērogā, kurus iesniedz vismaz 2 dalībvalstis, vai 1 dalībvalsts un 1 kandidātvalsts;
c) atbalsts pasākumiem, ko veic NVO, kuru mērķis atbilsts vispārējām Eiropas Savienības interesēm; 
d) operatīva dotācija, lai līdzfinansētu izdevumus, kas saistīti ar Eiropas Tiesisko mācību tīkla pastāvīgo darba programmu;
e) vietēja mēroga projekti, kas gatavo vai papildina starptautiskus projektus, vai veicina novatorisku metožu tehnoloģiju izstādi, kuras varētu izmantot arī Eiropas Savienības mērogā.
4. Projekta pieteicēji: Dalībvalstu iestādes - valsts un privātās organizācijas, arodorganizācijas, universitātes un zinātnes institūti, praktizējošo juristu un tiesnešu apmācību/kvalifikācijas celšanas iestādes un NVO.
5. Normatīvie dokumenti:
- Eiropas Padomes 2007.gada 12.februāra lēmums Nr. 2007/126/TI

 
 
 

 


Atpakaļ